Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy wychowawczej dla klasy I Technikum Morskiego w Szczecinie

Data dodania: 2012-04-29 18:17:30
Autor: Jolanta Mikołajczak

Zadaniem średniej szkoły technicznej jest przygotowanie ucznia do wykonywania wyuczonego zawodu lub do dalszego kształcenia, ale także do życia w społeczeństwie. Pomaga w tym plan wychowawczy, który zakłada realizowanie potrzeb ucznia przy współpracy szkoły i rodziców.

Wychowawca: mgr Jolanta Mikołajczak   

Klasa: IA Technikum Morskie

Cele i zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły

Sposoby realizacji

Oczekiwane efekty

pracy wychowawczej

Termin

 

 

1.     Organizacja  zespołu klasowego

 

 

 

 

 

1.     Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz innymi aktami prawnymi

 

2.     Wybór samorządu klasowego

 

 

 

 

3.     Zapoznanie uczniów z dziejami szkoły, wizyta w Izbie Tradycji

4.     Spotkanie integracyjne i wycieczka integracyjna

 

5.     Poznanie sytuacji uczniów klas pierwszych na podstawie dokumentacji, wywiadu, ankiety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Włączenie się klasy w życie i pracę zbiorowości szkolnej

/cały rok szkolny/

 

 

1.      Prawidłowe funkcjonowanie zespołu klasowego. Zapoznanie uczniów z nową szkołą oraz z organizacją życia szkolnego.

 

2.      Organizacja pracy zespołu klasowego. Kształtowanie pozytywnych postaw uczniowskich i wdrażanie uczniów do świadomego stosowania Regulaminu Ucznia przez konsekwentne przestrzeganie praw i obowiązków

3.      Adaptacja uczniów w szkole średniej

 

4.      Wspólny wyjazd. Wypracowanie prawidłowych relacji koleżeńskich

 

5.      Zapoznanie się z uczniami

a.     Otoczenie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotne.

b.      Współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką

c.     Właściwe stosunki międzyludzkie w klasie

d.     Rozwinięcie osobowości ucznia, zwłaszcza takich cech jak: koleżeńskość, świadomość, dyscyplina, odpowiedzialność, prawdomówność, koleżeńskość, właściwy stosunek do nauczycieli i personelu w toku całego procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez: własny przykład, pozytywne wzorce osobowe, lekturę, film, stosowanie nagród

e.     Rozwinięcie umiejętności oceny i samooceny przez wspólne omawianie bieżącego życia klasy – podsumowanie wyników nauczania i współudział w ocenianiu zachowania

 

  1. Udział młodzieży w zebraniach samorządu szkolnego, udział w kołach zainteresowań, prezentowanie klasy i szkoły w konkursach, olimpiadach

 

 

2.IX.2011

 

 

 

IX.2011

 

 

 

 

 

 

12.X.2011

 

 

IX.2011

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

2.     Współpraca z rodzicami

 

 

 

 

 

 

1.     Zapoznanie rodziców z regulaminem szkoły

a.      Odczytanie regulaminu szkolnego

 

2.     Wybór Trójki Klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców

 

 

3.     Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym

 

 

 

 

4.     Ankieta dla rodziców

 

 

5.     Zaproszenie rodziców do współpracy podczas uroczystości klasowych i szkolnych / wycieczka integracyjna, Dzień Chłopaka,  Chrzest klas pierwszych, Wigilia/

6.     Przedstawienie rodzicom i uczniom kół zainteresowań, działających w szkole

 

1.     Zapoznanie się z rodzicami podczas pierwszego zebrania. Rodzice są świadomi treści regulaminu szkolnego

 

 

2.     Uczestnictwo i pomoc rodziców w pracy szkoły

 

 

 

3.     Przedyskutowanie propozycji i oczekiwań, dotyczących lekcji wychowawczych w roku szkolnym 2011/12. Zapoznanie rodziców z tematami lekcji wychowawczych oraz zaakceptowanie tematów przez rodziców

 

4.     Przeprowadzenie ankiety i zapoznanie się z sytuacją domową uczniów

 

5.     Współpraca rodziców ze szkołą

 

 

 

 

6.     Wspólne z rodzicami monitorowanie efektów pracy uczniów w kołach zainteresowań, działających w szkole

 

 

07.IX.2011

 

 

 

 

 

 

 

IX.2011

 

 

 

 

 

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !