Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Bielsko-Biała w Beskidach ~ Moja Mała Ojczyzna

Data dodania: 2012-02-07 21:16:17
Autor: Agata Michalak

Realizacja programu «Bielsko-Biała w Beskidach ~ Moja Mała Ojczyzna» powinna stworzyć możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu, poznania jego historii, folkloru. Zakłada też poznanie specyfiki naszego kraju, jego symboli i wartości narodowych a także jego związku z Europą. Ma on uczyć szacunku dla kultury rodzimej i środowiska naturalnego, kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej.

Program ten ma na celu uświadomienie dzieciom wartości własnego dziedzictwa regionalnego i rodzinnego, ucząc jednocześnie narodowego i europejskiego patriotyzmu. Powstał, aby uczeń naszej szkoły, poznając otaczający świat wczorajszy i dzisiejszy w wielu wymiarach, wiedział, że uczy się o swojej Małej Ojczyźnie, o Bielsku-Białej, o rodzinie, o sobie samym.

Program koła regionalnego

Bielsko-Biała w Beskidach ~ Moja Mała Ojczyzna

dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Autorka programu : Agata Michalak

nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej im. K. Brodzińskiego w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała 2011

WSTĘP

Edukacja szkolna powinna w dużym zakresie  integrować poszczególne dziedziny wiedzy, aby uzyskać scalony obraz świata i zmierzać do wszechstronnego rozwoju człowieka. Program niniejszy łączy treści dotyczące kulturowego dziedzictwa pojawiające się na różnych lekcjach: języka polskiego, przyrody, historii i sztuki. Pozwala poszerzać wiedzę na ten temat i lepiej ją utrwalić. Treści są tak dobrane, aby uczeń zrozumiał związki między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, pozostając przy tym kreatywnym, odpowiedzialnym, życzliwym ludziom i przyrodzie. Program ma służyć nauczycielom i wychowawcom stosownie do potrzeb środowiska rodzinnego, klasowego, szkolnego uczniów i społeczności, w której funkcjonuje. Dostosowany jest do możliwości uczniów.

Realizacja programu powinna stworzyć możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu, poznania jego historii,  folkloru. Zakłada też poznanie specyfiki naszego kraju, jego symboli i wartości narodowych a także jego związku z Europą. Ma on uczyć szacunku dla kultury rodzimej i środowiska naturalnego, kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej. Kultura europejska wyrosła na podłożu kultur narodowych, a te utworzone zostały z niezliczonych fragmentów kultur regionalnych.

Program ten ma na celu uświadomienie dzieciom wartości własnego dziedzictwa regionalnego i rodzinnego, ucząc jednocześnie narodowego i europejskiego patriotyzmu. Powstał, aby uczeń naszej szkoły, poznając otaczający świat wczorajszy i dzisiejszy w wielu wymiarach, wiedział, że uczy się o swojej Małej Ojczyźnie, o Bielsku-Białej, o rodzinie, o sobie samym.

I. a. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program rozszerza treści zawarte w postawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i jest zgodny z dokumentami MEN Dziedzictwo kulturowe w regionie oraz Planem Pracy Szkoły, Programem Wychowawczym, wizją i misją placówki integracyjnej, w której pracuję.

Program jest nakierowany na specyfikę kulturową i przyrodniczą powiatu bielskiego, na terenie którego mieści się  Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej i mieszkają uczniowie. Program przeznaczony jest do realizacji w trybie rocznym w klasach IV – VI, raz w tygodniu z dodatkowym uwzględnieniem wycieczek. Traktowany jest jako zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców. Program ma budowę modułową, treści zawarte w sześciu blokach przenikają się co daje swobodę nauczycielowi, który podejmuje decyzję o kolejności realizowanych modułów i tematów.

b. CELE  KSZTAŁCENIA  I  WYCHOWANIA

- Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia.

- Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego, zaangażowania w funkcjonowanie własnego środowiska.

- Kształtowanie poczucia przynależności do regionu, kraju, wspólnoty europejskiej. 

- Poznawanie historii Ojczyzny. 

- Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą. 

- Przeciwstawianie się uniformizacji życia i zachowania indywidualności własnej kultury. 

- Wpajanie dzieciom tolerancji dla odrębności kulturowych. 

- Wdrażanie do twórczego organizowania czasu wolnego. Rozwijanie zainteresowań. 

- Rozwijanie samodzielności  i odpowiedzialności uczniów. 

II. TREŚCI PROGRAMOWE

Działania skupiają się wokół sześciu obszarów edukacyjnych:

1. Moja rodzina. 

2. Moja szkoła. 

3. Nasze miasto. 

4. Nasz region.

5. Jestem Polakiem. 

6. Jestem Europejczykiem.

OBSZAR EDUKACYJNY

KRĄG TEMATYCZNY

MATERIAŁ

TREŚCIOWY

(Formy i metody)

CELE

SZCZEGÓŁOWE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA

(Uczeń potrafi)

 

1.Moja rodzina.

 

 

a. Członkowie,

pochodzenie -drzewo

genealogiczne.

 

b. Tradycje rodzinne                    i świąteczne w moim domu.

 

 

 

 

c. Praca zawodowa mojej rodziny                   i spędzanie czasu wolnego.

 

Poznawanie historii własnej rodziny, przeglądanie albumów, kronik, pamiątek rodzinnych.

 

Słuchanie opowieści o dawnych czasach. Tworzenie drzew genealogicznych. Spotkania wielopokoleniowe.

Okolicznościowe spotkania          z „ciekawymi ludźmi”.

 

Przeglądanie albumów, zdjęć, nagrań.

 

Zdobycie wiedzy  o swoich przodkach i czasie, w którym żyli.

 

 

Znajomość tradycji rodzinnych.

Wzmacnianie więzi uczuciowych  w rodzinie.

 

 

Poznanie zawodów występujących w mojej rodzinie. Uczestnictwo        w przygotowaniu uroczystości rodzinnych        i przeżywanie ich.

 

Wylicza imiona i nazwiska dziadków oraz swoich najbliższych krewnych.

Określa stopień pokrewieństwa.

Podejmuje próby posługiwania się gwarą.

Posługuje się terminami aktualnymi dawniej.

 

Śpiewa pieśni związane z tradycją rodzinną.

Okazuje szacunek i życzliwość członkom rodziny.

Bierze udział w planowaniu spotkania i jego przebiegu.

Wypowiada się na temat różnych zawodów dawniej i dziś.

Porównuje zabawy i zajęcia sprzed lat ze współczesnymi.

Potrafi pomóc w przygotowaniu uroczystości rodzinnej, planuje ją.

 

2. Moja szkoła.

 

 

a. Położenie, adres, otoczenie.

 

 

 

 

 

 

b. Historia, ludzie ze szkołą związani.

Patron szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Specyfika placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie adresu pocztowego, mailowego   i internetowego, logo Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej. Określanie miejsca położenia    na mapie miasta.

 

 

Przeglądanie kroniki szkoły.

Zapoznanie się z postacią Kazimierza Brodzińskiego – patrona szkoły. Poznanie jego twórczości.

Tworzenie kroniki koła regionalnego.

 

Wycieczka po najbliższej okolicy.

Wyjście na okoliczny cmentarz.

 

 

Poznawanie wizji i misji szkoły, charakteru placówki integracyjnej.

Udział w akcjach szkolnych .

 

Znajomość adresu szkoły     i jej odległości od miejsca zamieszkania.

Orientowanie się   w terenie.

 

 

 

 

Poznanie historii szkoły, patrona, czasu powstania placówki.

Wyrażenie chęci współtworzenia cennej historii szkoły przez tworzenie kroniki koła regionalnego.

Poznanie terenu okolicy szkoły i jej społeczności.

 

 

Poznanie istoty integracji. Orientowanie się

 w potrzebach niesienia pomocy niepełnosprawnym.

 

 

 

Utożsamianie się z uczniami

o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

Angażowanie się                 w przedsięwzięcia szkolne.

 

Zna adres szkoły. Orientuje się, w jakiej części miasta znajduje się placówka.

Zna stronę internetową szkoły.

Orientuje się w okolicy. Rozpoznaje charakterystyczne obiekty.

 

 

 

Posiada świadomość współtworzenia historii szkoły. Interesuje się jej przeszłością, dniem dzisiejszym i przyszłością której jest współtwórcą. Zna patrona szkoły i jego twórczość.

 

Potrafi samodzielnie oraz pracując w grupie tworzyć kronikę.

Aktywnie zaznajamia się z najbliższą szkole okolicą i ludźmi tworzącymi, razem ze społecznością szkolną, Małą Ojczyznę.

 

Współpracuje z innymi członkami grupy. Rozwija swoje zainteresowania według własnych, indywidualnych możliwości.

Nawiązuje i utrzymuje poprawne kontakty

z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi i przedstawicielami innej narodowości   i rasy.

Potrafi otoczyć opieką potrzebującego kolegę.

Zachowuje się tolerancyjnie i empatycznie.

Utożsamia się ze społecznością szkolną.

Traktuje Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną jako swoją Małą Ojczyznę.

 

Zachęca rówieśników do wspólnego działania.

 

 

 

3. Nasze miasto.

 

 

a. Nazwa, pochodzenie, historia, symbole.

 

 

 

 

 

 

b. Infrastruktura miasta dawniej  i dziś.

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Położenie geograficzne. Podział miasta na dzielnice         i osiedla.

 

 

d. Życie kulturalne miasta.

 

 

 

 

 

 

 

e. Udział w akcjach organizowanych             w mieście.

 

 

Poznanie historii i symboli miasta Bielsko-Biała, znaczenia nazwy.

Poznawanie zawodów mieszkańców. Zwiedzanie zakładów przemysłowych.

Wyznania religijne na ziemiach naszego regionu.

 

Zwiedzanie zabytków ,         budowli współczesnych, terenów rekreacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej, obiektów sakralnych- wycieczka, spacery. Lekcja w muzeum.

 

Wystawa prac o naszym mieście.

 

 

Wyszukiwanie na mapie

położenia miasta.                

 

Praca z planem miasta.

Zapoznanie z nazwami osiedli      i dzielnic.

Zaznajomienie uczniów                z harmonogramem stałych imprez kulturalnych  w Bielsku-Białej. Oglądanie zdjęć, ilustracji, filmów przedstawiających własne miasto oraz znane postaci związane z jego historią  i dniem dzisiejszym.

 

Czynny udział w akcjach              i uroczystościach miejskich,  spektaklach  oraz innych wydarzeniach.

 

Orientowanie się  w historii miasta i jego symbolach.

Zapoznanie                          z charakterystycznymi dla miasta zawodami, zakładami oraz wyznaniami religijnymi.

 

 

Poznanie architektury miasta Bielsko-Biała, zabytków, budynków współczesnych, miejsc pamięci, terenów rekreacyjnych .

 

Umożliwienie członkom koła prezentacji własnych osiągnięć.

Orientowanie się na mapie Polski i planie miasta Bielsko-Biała.

Poznanie nazw dzielnic, osiedli i  ulic w mieście.

 

Pogłębienie wiedzy na temat imprez kulturalnych             w mieście.

Zachęcanie do brania          w nich udziału.

Wdrażanie do czynnego                      i kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz filantropii.

Aktywny udział w życiu miasta.

Poszerzanie horyzontów.

 

Opowiada o początkach miast: Bielsko  i Biała, zna ich historię oraz datę połączenia w jedno miasto: Bielsko-Biała. Zna symbole miasta.

Opowiada o typowych zawodach mieszkańców. Zna wyznania religijne obecne na terenie miasta dawniej i dziś.

 

 

Rozpoznaje charakterystyczne obiekty w swojej miejscowości.

Dostrzega różnice w budownictwie obecnym       i dawnym. Opowiada o faktach z najnowszej historii miasta. Zna i respektuje zasady zachowania się w muzeach, budynkach sakralnych.

Potrafi prezentować własne dzieła, osiągnięcia na forum szkoły. Zna treść    i tematykę wystawy. Potrafi o niej opowiedzieć.

Sprawnie posługuje się mapą Bielska-Białej, odczytuje informacje z planu miasta.

 

Wymienia nazwy bielskich osiedli i dzielnic, wskazuje je na mapie .

 

Wymienia dziedziny twórczości na terenie Bielska-Białej oraz ich przedstawicieli.

Uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.

Korzysta z wybranych obiektów w mieście zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przestrzega norm kulturalnego zachowania się

w miejscach publicznych, miejscach pamięci.

Zna treść i tematykę imprez, spektakli    

i wydarzeń.

 

 

Opowiada na ich temat.

 

 

4. Nasz region.

 

 

a. Nazwy regionów: podział administracyjny, geograficzny, historyczny, kulturowy,                i gospodarczy.

 

 

b. Geografia regionu, elementy charakterystyczne dla krajobrazu regionu. Rzeźba terenu, fauna i flora.

 

 

c. Ochrona przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kultura regionalna – tradycje, obrzędy, zwyczaje typowe dla regionu śląskiego. Strój gwara, pieśni, tańce.

 

 

 

 

e. Festiwale.

 

 

 

 

 

 

f. Zabytki regionu.

 

Poznanie charakterystycznych cech powiatu bielskiego, regionu śląskiego, Pogórza Śląskiego, Euroregionu Beskidy                    i Euroregionu Śląsk Cieszyński. Praca biblioteczna.

 

Praca z mapą Polski.

Zdobywanie wiadomości             o regionie.

Czytanie przewodników, informacji przyrodniczych.

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !