Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2011-11-24 21:25:57
Autor: Krystyna Pettke

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

PLAN  ROZWOJU  ZAWODOWEGO.

Rodzaj działań

i przedsięwzięć wynikających

z wymagań rozporządzenia MEN z dnia

1 grudnia 2004r.,

ze zmianami  z dnia 14 listopada 2007 r.

 

 

 

 

 

Formy realizacji

 

 

 

 

 

Termin

 

 

 

 

Dowody

realizacji

 

§ 7 ust.1 p.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego.

 

 

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

 

Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

 

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, pielgrzymek, organizowanych akcji i wyjść poza szkolnych.

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

 

W okresie trwania stażu.

 

Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady.

 

 

Potwierdzenia.

 

§ 7 ust.1 p.2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

 

 

 

 

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

 

Udział w pracach zespołu przedmiotowego.

 

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:

- konferencje szkoleniowe

- rekolekcje

- dni skupienia

 

Gromadzenie i lektura dokumentów kościelnych i literatury katechetycznej.

 

 

 

W okresie trwania stażu.

 

 

Zaświadczenia.

Potwierdzenia.

 

Plany i sprawozdania z prac zespołu.

 

 

 

 

 

Spis zebranych pozycji.

 

§ 7 ust.1 p.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i

 

rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentów:

- Ustawa o systemie oświaty.

- Karta Nauczyciela.

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

- Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

-  Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w  internecie i innych źródłach).

 

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

 

 

 

 

W okresie trwania stażu.

 

 

Notatki.

 

 

§ 7 ust.2 p.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 

 

 

 

 

Współpraca z opiekunem stażu:

 

- zawarcie kontraktu i omówienie zasad  współpracy

- przygotowanie planu rozwoju zawodowego

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

- obserwowanie lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli religii

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu: konsultacja, opracowanie konspektów, analiza

- określenie mocnych i słabych stron własnej...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !