Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2011-11-22 22:36:55
Autor: Marta Ryśkiewicz

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki ubiegającego sie o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

 

 

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB

DOKUMENTO-

WANIA

§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.(*)

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.

 

 

 

 

 

 • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim
 • Praca w zespołach Rady Pedagogicznej opracowujących, bądź nowelizujących dokumentację placówki

 

Wg harmonogramu

 

Wg terminarza

Cały okres stażu

 

 

Potwierdzenie obecności

Potwierdzenia

 

 

 

 

 

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

 

 

 

 • Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
 • Uczestnictwo w obrzędach i świętach narodowych, religijnych i szkolnych.

 

Cały okres stażu

Potwierdzenia

§7 ust.1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.(*)

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

 

 • Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych,
 •  Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności ( zgodnie z potrzebami i możliwościami dyrektora szkoły)

Cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.

 

 • Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
 • Tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.)

Cały okres stażu

Spis przyswojonych pozycji

 

Spis zebranych pozycji

§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.(*)

 

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.

 • Analiza ustaw i rozporządzeń.

 

 • Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

 

Cały okres stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu

2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły.

 

 • Zapoznanie programów wychowawczych szkoły na lata szkolne  2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013
 • Analizowanie dokumentacji: statutu, WSO, planów, regulaminów, programów itp.

IX każdego roku

szkolnego

Cały okres stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu

 

3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.

 

 • Analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Rok szkolny 2010/2011

Potwierdzenie opiekuna stażu

§7 ust.2, pkt 1.  Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.(*)

 

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

 

 • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
 • Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

      

 

Cały okres stażu   

 

VIII - IX 2010

 

VI 2013

 

Potwierdzenie opiekuna...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !