Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Data dodania: 2011-09-07 19:55:32

Opiekunowie nauczycieli-stażystów często mają wątpliwości jak napisać projekt oceny awansu zawodowego, co powinni w nim zawrzeć, na co zwrócić uwagę. Poniżej przedstawiona propozycja oceny dla nauczyciela stażysty pomoże nie tylko w napisaniu projekty oceny, ale także pozwoli zorientować się na co należy zwrócić uwagę jeszcze w trakcie trwania stażu.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: 

Wykształcenie: studia wyższe zawodowe (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej, z przygotowaniem pedagogicznym

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa

Okres stażu: od 1.09.2009 do 31.05.2010

Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego przez panią ….... przedstawiam projekt oceny dorobku zawodowego.

Pani …........., w roku szkolnym 2009/2010, rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej Nr …. jako nauczyciel języka angielskiego w klasach IV-VI. Będąc opiekunem stażu, starałam się wspierać ją i pomagać w adaptacji do warunków pracy w szkole, wskazywałam źródła wiedzy metodycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych. Na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.

Stażystka od początku roku szkolnego, po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego, rozpoczęła realizację jego poszczególnych zadań. Zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy) przestrzegała i egzekwowała normy w nich zawarte. Poznała i prawidłowo wdrażała Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz sposób prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennika lekcyjnego, arkusza ocen) a także przepisy bezpieczeństwa i higieny nauki.

W ciągu roku szkolnego pani Anna …... obserwowała zajęcia prowadzone przeze mnie (w klasach starszych i młodszych) lekcję otwartą przeprowadzoną przez nauczyciela historii – p. …... oraz zajęcia zorganizowane przez WCDN “Spotkanie ze sztuką” - (j. angielski i plastyka - warsztaty inerdyscyplinarne dla klas 4-6). Z obserwowanych zajęć sporządzała notatki, formułowała wnioski, dzieliła się spostrzeżeniami w trakcie ich omawiania. Przeprowadziła również zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !