Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Planowanie zasobów ludzkich w firmie

Data dodania: 2011-05-27 22:18:48
Autor: Agnieszka Polilejko

Zakładając własną firmę możesz początkowo nie odczuwać potrzeby zatrudnienia pracowników. Jednak wcześniej czy później zauważysz, że nie jesteś w stanie zająć się wszystkimi obszarami swojej działalności

Temat: Planowanie zasobów ludzkich w firmie.

Cele lekcji:

Uczeń powinien wiedzieć:

 • jakie są głównyce obszary zarządzania zasobami ludzkimi,
 • jak zaplanować właśćiwą dla działalności gospodarczej liczbę pracowników w firmie,
 • jakie są sposoby i kryteria rekrutacji ,
 • jak zinterpretować pojęcia: rekrutacja, dobór i selekcja pracowników. 

Wiadomości i umiejętności wejściowe:

 • uczeń wie co to jest zarządzanie,
 • uczeń wie jakie są podstawowe funkcje zarządzania

Dominujące metody nauczania: 

 • wykład
 • pogadanka
 • zadania
 • ćwiczenia

Formy pracy uczniów:

 • zbiorowa
 • indywidualna
 • grupowa

Materiały i środki dydaktyczne:

 • podręcznik
 • zeszyt ćwiczeń

Typ lekcji: Wprowadzająca

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne: 

a) sprawdzenie listy obecności,

b) sprawdzenie pracy domowej,

c) sprawdzenie i przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji.

Zarządzanie jest działalnością kierowniczą polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich osiągania dzięki wykorzystaniu przez organizację zasobów, procesów i informacji w istniejących warunkach zewnętrznych jej działania sposób sprawny i skuteczny oraz zgodny ze społeczną racjonalnością działań gospodarczych.

Do podstawowych funkcji zarządzania należą:

 • planowanie
 • organizowanie
 • kierowanie
 • kontrolowanie
 • komunikowanie się

2. Wprowadzenie do tematu: 

Zakładając własną firmę możesz początkowo nie odczuwać potrzeby zatrudnienia pracowników. Jednak wcześniej czy później zauważysz, że nie jesteś w stanie zająć się wszystkimi obszarami swojej działalności. Jeżeli będziesz zajmował się działalnością produkcyjną, to może zabraknąć Ci czasu na ich sprzedawanie, promocję lub dostarczanie do odbiorcy. Pomyśl również, ile czasu będziesz potrzebował na pozyskanie towarów, przygotowanie ich do sprzedaży lub prowadzenie dokumentacji handlowej. A jaka odpowiedzialność będzie na Tobie spoczywać, jeśli wszystkie decyzje związane z tymi zadaniami będziesz musiał podejmować samodzielnie? Lepiej więc wcześniej  niż za późno  pomyśleć o zatrudnieniu przynajmniej jednego pracownika, niż popaść w pułapkę „za krótkiej doby", nienadążania z wykonaniem wszystkich zadań na czas i zgromadzenia się wielu problemów, z którymi jedna osoba najczęściej nie jest w stanie sobie poradzić. Pamiętaj jednak, iż zatrudnianie chociażby jednej osoby zobowiązuje pracodawcę do przestrzegania pewnych zasad, gdyż potencjał ludzki, obok zasobów kapitałowych (finansowych i rzeczowych), stanowi bardzo ważny element zasobów ekonomicznych każdej firmy. Każdej firmie, nawet najmniejszej, powinno zależeć na tym, aby zasoby ludzkie przyniosły  pod względem ekonomicznym - jak najlepsze efekty.

Umiejętne gospodarowanie tymi zasobami (zarządzanie) jest bowiem tak samo ważne, jak zarządzanie pozostałymi elementami zasobów ekonomicznych, a może nawet ważniejsze, gdyż w dużym stopniu warunkuje efektywne wykorzystanie zarówno zasobów finansowych, jak i rzeczowych majątku firmy.

Do podstawowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi zaliczamy:

 • planowanie zapotrzebowania na pracowników,
 • rekrutację i dobór pracowników,
 • kierowanie systemami zachęt (motywacji),
 • doskonalenie zasobów ludzkich,
 • wytwarzanie właściwej atmosfery pracy,
 • respektowanie praw pracowniczych.

3. Rozwinięcie tematu: 

Planowanie liczby zatrudnionych.

Pierwszą i bardzo istotną sprawą dla ekonomicznego gospodarowania zasobami ludzkimi jest prawidłowe zaplanowanie. Przypomnij sobie, jak wygląda planowanie zapotrzebowania na materiały w produkcji: jeżeli zakupisz za mało materiałów, cykl produkcyjny zostanie przerwany; zwiększone - w stosunku do potrzeb - ilości kupowanych materiałów (a w działalności handlowej towarów) zwalniają tempo rotacji środków obrotowych, obniżają płynność środków pieniężnych, a także często wymagają specjalnych pomieszczeń i warunków do ich magazynowania, co w rezultacie zwiększa koszty prowadzonej działalności. W planowaniu zasobów ludzkich jest podobnie. Jeżeli nie zatrudnisz odpowiedniej liczby pracowników, możesz nie zdążyć z wykonaniem zadań. Jeżeli zatrudnisz ich za dużo - niepotrzebnie wydasz pieniądze, które mógłbyś przeznaczyć dla siebie lub na rozwój firmy.

Planowanie zasobów ludzkich dotyczy zatem dwóch obszarów:

 • zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników
 • zatrudnienia pracowników odpowiadających planowanym zadaniom, czyli tzw. doboru pracowników.

Planowanie liczby zatrudnionych może dotyczyć bieżących potrzeb oraz potrzeb perspektywicznych (przyszłościowych). Aktualne potrzeby zasobów ludzkich zależą od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce potrzeby te można obliczyć różnymi metodami. Początkujący przedsiębiorcy często dokonują tych wyliczeń metodą szacunkową, czasami kierują się możliwościami finansowymi, zaczynając od zatrudnienia jednej osoby i zwiększając liczbę zatrudnionych w miarę rozwoju firmy. Można jednak prze-
widzieć potrzeby kadrowe właściwie planując swoją działalność oraz zakres zadań, dla których chcemy zatrudnić nowe osoby.

W działalności wytwórczej liczba pracowników bezpośrednio produkcyjnych zależy od wielkości produkcji, jaką planuje się wytworzyć w określonym czasie oraz czasu potrzebnego na wy-
konanie jednego produktu i czasu pracy jednego pracownika w planowanym okresie.

Planowaną liczbę pracowników bezpośrednio produkcyjnych można obliczyć na podstawie wzoru:

 

                                   Pt x Nc

                        Lp =  ------------

                                     T1z

gdzie:

Lp   - planowana liczba pracowników bezpośrednio produkcyjnych,
Pt   -  planowana wielkość produkcji w danym okresie (np. l miesiąca),
Nc  - norma czasu dla produkowanego wyrobu,
Tlz - łączny czas pracy jednego pracownika w danym okresie.

W działalności handlowej liczba sprzedawców zależy od asortymentu sprzedawanych towarów, liczby klientów, jaką planujesz obsłużyć w swoim sklepie oraz czasu przewidywanego na obsługę jednego klienta i czasu pracy sprzedawcy w planowanym okresie.

Planowaną liczbę sprzedawców można obliczyć na podstawie wzoru:

 

                              Kk x tj

                     Ls = ------------

                                  T1s

gdzie:

Ls  - planowana liczba sprzedawców,

Kk  - planowana liczba klientów w danym okresie,

Tj   ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !