Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przedmiotowy System Oceniania z chemii

Data dodania: 2011-05-03 13:32:23
Autor: Anna Wojciechowska

Przedmiotowy System Oceniania z chemii dla liceum ogólnokształcącego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii

1. Uczeń ma obowiązek posiadania na każdej lekcji podręcznika, dopuszczalne jest posiadanie jednego egzemplarza na dwie osoby.

2. Formy oceny ucznia:

a) odpytywanie z trzech ostatnich tematów,

b) niezapowiedziane kartkówki z trzech ostatnich tematów,

c) zapowiedziane sprawdziany, testy, prace klasowe, z wskazaniem zakresu materiału, którego dotyczą,

d) testy diagnostyczne

e) zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji,

f) systematyczność prowadzenia zeszytu przedmiotowego, posiadanie zeszytu, podręcznika i innych wymaganych pomocy (np. kalkulator, układ okresowy),

g) zadania domowe: bieżące i długoterminowe (projekty, doświadczenia, układ okresowy, itp.),

h) dodatkowe działania podjęte z inicjatywy ucznia, np. udział w konkursach przedmiotowych.

3. Wszystkie prace pisemne oceniane są wg skali 0 - 100%:

0% – 42%

niedostateczny

42% - 59%

dopuszczający

59% – 77%

dostateczny

77% – 95%

dobry

95% – 100%

bardzo dobry

> 100%

celujący

 

4. W bieżącym ocenianiu możliwe jest stosowanie rozszerzonej skali, uwzględniającej znaki (+) i (-).

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z chemii ustala się według kryteriów:

a) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,

- umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,

- proponuje rozwiązania nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny,

b) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów, zadań w nowych sytuacjach,

- wykazuje dużą samodzielność, potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień,

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,

- potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,

c) ocenę dobry uzyskuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów,

- potrafi korzystać z układu okresowego, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej,

- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,

- potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,

d) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowych zadań lub problemów,

- potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne,

- potrafi, z pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,

e) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

- rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne,

f) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !