Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przedmiotowy System Oceniania z technologii informacyjnej

Data dodania: 2011-05-03 13:02:44
Autor: Anna Wojciechowska

Przedmiotowy System Oceniania z technologii informacyjnej dla liceum ogólnokształcącego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z technologii informacyjnej

1. Na pierwszych zajęciach uczeń jest zapoznawany z Regulaminem Pracowni Informatycznej, którego ma obowiązek przestrzegać w całym cyklu kształcenia na zajęciach z technologii informacyjnej/informatyki oraz na zajęciach z innych przedmiotów, odbywających się w pracowni:

a) Regulamin jest dostępny w pracowni,

b) uczniowie potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem,

c) istnieje możliwość skopiowania Regulaminu (dla chętnych).

2. Ocenianiu podlega:

a) znajomość podstaw teoretycznych omawianych zagadnień,

b) praktyczne umiejętności stosowania wiedzy,

c) umiejętność poruszania się w środowisku systemowym,

d) znajomość zasad pracy z typowymi programami narzędziowymi,

e) umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie do pracy, stosunek do przedmiotu,

f) umiejętność twórczego rozwiązania zadania w sytuacjach problemowych,

g) przygotowanie do lekcji lub jego brak,

h) umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów do lekcji poza pracownią.

3. Formy oceny ucznia:

a) ćwiczenia – sprawdzian praktyczny,

b) zapowiedziane sprawdziany pisemne, testy, ze wskazaniem zakresu materiału, którego dotyczą,

c) projekty własne, łączące różną formę pracy,

d) odpowiedzi ustne, sprawdzające przygotowanie do lekcji,

e) zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji,

f)  zadania domowe,

g) krótkie bieżące ćwiczenia mobilizujące i utrwalające nową wiedzę i wiadomości,

h) dodatkowe działania podjęte z inicjatywy ucznia, np. udział w konkursach przedmiotowych.

4. Prace ucznia oceniane są wg skali 0 - 100%:

0% – 42%

niedostateczny

42% - 59%

dopuszczający

59% – 77%

dostateczny

77% – 95%

dobry

95% – 100%

bardzo dobry

> 100%

celujący

 

5. W bieżącym ocenianiu możliwe jest stosowanie rozszerzonej skali, uwzględniającej znaki (+) i (-).

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z technologii informacyjnej ustala się według kryteriów:

a) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

- spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz posiada dodatkową wiedzę, znacznie wykraczającą poza program nauczania,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, używając terminologii fachowej oraz proponuje rozwiązania nietypowe,

- wypowiada się stosując przemyślaną konstrukcję, a wypowiedź nie zawiera żadnych błędów,

- zostały osiągnięte znaczące sukcesy w olimpiadach lub konkursach informatycznych,

b) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- potrafi sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości,

- swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, trafnie i umiejętnie dobierając je do wykonywania zadań w nowych sytuacjach,

- właściwie dobiera środki informatyczne, które umożliwiają rozwiązanie zadań szkolnych,

- swobodnie i w pełni samodzielnie posługuje się metodami i środkami technologii informacyjnej,

- dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w materiale nauczania i swobodnie je stosuje,

- stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie zadaniach teoretycznych i praktycznych,

- samodzielnie proponuje metody i rozwiązuje złożone zadania i problemy (ujęte programem nauczania), wykorzystując różnorodne oprogramowanie,

- w pełni samodzielnie buduje wypowiedzi, popełniając sporadycznie drobne pomyłki,

c) ocenę dobry uzyskuje uczeń, który:

- wie, czym zajmuje się technologia informacyjna i jakie są jej metody,

- zna pojęcia informatyczne, występujące w materiale nauczania,

- potrafi uruchamiać programy komputerowe,

- potrafi sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,

- swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań,

- poprawnie stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie typowych zadaniach,

- w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy,

d) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- zna pojęcia informatyczne, występujące w materiale nauczania,

- potrafi stosować posiadane wiadomości do wykonywania prostych zadań w typowych sytuacjach,

- potrafi uruchamiać programy komputerowe,

- potrafi komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,

- potrafi posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań o niewielkim stopniu trudności,

- w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne,

e) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- rozumie pytania i polecenia,

- zna pojęcia informatyczne,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !