Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego na II poziomie edukacji

Data dodania: 2011-04-21 19:09:29
Autor: Dorota Janikowska

Przedstawiam opracowane przeze mnie we wrześniu wymagania edukacyjne i zasady oceniania z wychowania fizycznego oparte na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Publikacja w Literce jest jednym z elementów realizacji mojego PRZ

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  Z  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO W  KLASACH  IV – VI

PRZEDMIOT OCENY

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Ocenie podlega postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego.

- Kultura osobista.

- Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu.

- Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć.

- Stosunek do partnera i przeciwnika.

- Stosunek do własnego ciała.

- Aktywność fizyczna.

- Systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności).

- Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.

- Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadań i poziom zdobytej wiedzy.

OCENIANIE  ODBYWA  SIĘ  ZA  POMOCĄ

1. Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji - strój sportowy, współdziałanie w grupie, przygotowywanie dodatkowych ćwiczeń i materiałów, pomoc w rozkładaniu i sprzątaniu  sprzętu sportowego

2. Testów sprawności fizycznej

3. Sprawdzianów wiadomości

4. Odpowiedzi ustnych

5. Sprawdzianów umiejętności ruchowych

6. Aktywności

7. Udziału w konkursach i zawodach sportowych

8. Udziału w zajęciach klubu sportowego.

Tutaj!!! Tabelka w załączniku: Forma aktywności, Liczba ocen 

KRYTERIA I NARZĘDZIA OCENIANIA

Ocenę celującą - otrzymuję uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentuje szkołę.

Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo starannie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach, osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Uczeń wykazuje się wysoką starannością i sumiennością w wykonywaniu zadań i zaangażowaniem w przebieg lekcji oraz przygotowaniem do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy                   w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

Ocenę dostateczną i dopuszczającą - otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !