Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Data dodania: 2010-08-18 14:17:34
Autor: Agata Mielniczek

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Cel główny:

 • Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
 • Doskonalenie warsztatu pracy.
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
 • Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności.

Imię i nazwisko:

mgr Agata Mielniczek

Nazwa szkoły:

Zespół Szkół w Resku

Data rozpoczęcia stażu:

1 września 2009 r.

Data zakończenia stażu:

31 maja 2010 r.

Opiekun stażu:

mgr Agata Popielarz

Z dniem 01.09.2009r. rozpoczęłam staż w wymiarze dziewięciu miesięcy, na stopień nauczyciela kontraktowego. W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również jakości pracy szkoły.

Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego, skompletowałam według poszczególnych wymagań.

Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1.  Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, a w szczególności z treścią:

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sortu z dnia 1. grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.).

2. W celu efektywnego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam kontakt z opiekunem stażu, p. Agatą Popielarz. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy.

3. Pod opieką p. A. Popielarz opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go, do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.

4. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Zespołu Szkół w Resku zapoznałam się z dokumentacją regulującą organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły. Były to następujące dokumenty:

 • Statut Zespołu Szkół w Resku.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 • Program Wychowawczy.
 • Program Profilaktyki.
 • Plan Nadzoru Pedagogicznego.

Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej  funkcjonowaniem. Dowiedziałam się również  jakie są kompetencje  poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz  jakie są moje własne prawa i obowiązki.

5. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.

6. Zapoznałam się z rodzajami oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:

 • Dzienniki lekcyjne.
 • Dzienniki pozalekcyjne.
 • Arkusze ocen.
 • Świadectwa szkolne.
 • Dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs.
 • Księga protokołów Rady Pedagogicznej .

7. Zapoznałam się nie tylko z podstawą programową z biologii, ale również z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczycieli realizujących program wydawnictwa Operon.

8. Na podstawie analizy wybranego programu nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam plany wynikowe.

9. Po analizie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania przygotowałam przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny. Z wymaganiami tymi zapoznałam uczniów.

10. Wzięłam udział w szkoleniu BHP, dzięki któremu zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ppoż. Analiza tych zasad uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu

1. Jako obserwator uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy z uczniami, rodzaje środków dydaktycznych, planowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język oraz komunikację.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły

1. W ramach tego zadania przeprowadziłam dziesięć lekcji w obecności opiekuna stażu i jedną w obecności Dyrektora Szkoły. Po każdej lekcji omawiałam je z opiekunem oraz zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje zastosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu kształcenia, z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych, w efekcie wymieniałam się refleksjami na temat przebiegu lekcji.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Zarówno zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, jak i przeze mnie były zawsze omawiane, a opiekun informował mnie, co było mocną, a co słabą stroną mojej lekcji. Dzięki temu, wiedziałam co należy poprawić i udoskonalić.

2. Dzięki zajęciom prowadzonym przez opiekuna stażu poznałam różne sposoby organizowania i prowadzenia zajęć, a także zdobyłam nową widzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.

3.  Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, aby każda następna lekcja była lepsza od poprzedniej.

Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

1. Wewnątrzszkolne formy doskonalenia

 • „Jak pozyskać środki na pomysły edukacyjne?” 
 • „ Program Comenius”
 • „Jak pracować z uczniem trudnym?”
 • „Jak pracować z uczniem zdolnym”  

2. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

3. Uczestniczyłam również w pracach matematyczno - przyrodniczego zespołu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !