Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Data dodania: 2010-07-06 19:07:31
Autor: Anna Nita

Anna Nita

nauczyciel matematyki

VIII LO Samorządowego     

w Częstochowie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Okres stażu: 01.09.2003r. - 31.05.2006r.

Opiekun stażu: mgr Iwona Skrzypczyk - Gałkowska

1. Wstęp

Jestem nauczycielem matematyki w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie. Posiadam 7 letni staż pracy pedagogicznej. Wykształcenie zawodowe zdobyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej, aktualnie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, którą ukończyłam
w czerwcu 1995r., czyli 11 lat temu.

Doświadczenia zawodowego nabywałam w ciągu tych lat pracując zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i liceum ogólnokształcącym. Miałam też możliwość kształcić młodzież w szkole specjalnej. Jestem zadowolona, że poznałam pracę pedagogiczną na różnych poziomach kształcenia, gdyż pozwoliło mi to poznać wielorakie problemy nauczania i wychowania w  zależności od  wieku i możliwości wychowanków.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie pracuję od 1 września 2002r., a w okresie odbywania stażu, tj. od 1 września 2003r. równocześnie uzupełniałam etat jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Włókienniczo - Odzieżowych im. W. S. Reymonta w Częstochowie.

Był to czas wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności, współpracy z młodzieżą i gronem pedagogicznym, podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ukończyłam wówczas liczne formy doskonalenia, które wzbogaciły mój warsztat pracy, pogłębiły moją wiedzę, umiejętności dydaktyczne i organizacyjno - wychowawcze w pracy z młodzieżą.

Każdego roku przygotowuję młodzież naszego liceum do matury z matematyki, do konkursów matematycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, między innymi do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur" oraz międzyszkolnego konkursu matematycznego „Matematyka w praktyce”. Zawsze aktywnie uczestniczę w realizacji zadań na rzecz szkoły i środowiska.

2. Ogólna informacja na temat koncepcji planu rozwoju zawodowego.

Po analizie przepisów MEN dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, z dniem 1 września 2003r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z uzyskiwaniem stopnia nauczyciela mianowanego i rozpoczęłam konstruowanie Planu Rozwoju Zawodowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).

Szkoła, w której pracuję prowadzi szereg działań związanych z reformą oświaty, która szczególnie weszła do szkoły wraz z przyjęciem młodzieży ponadgimnazjalnej, czyli od 1 września 2002r.

Szkoła w szczególności skupiła się na doskonaleniu jakości pracy szkoły i poprawie efektów kształcenia. Posiada bogaty Program Wychowawczy i Profilaktyki. Uwzględnienie realizacji działań ujętych w Planie Rozwoju Szkoły było dla mnie punktem wyjścia do napisania własnego Planu Rozwoju Zawodowego, skorelowanego z Planem Rozwoju Szkoły. Pisząc plan brałam pod uwagę założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, w której uczę, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na wychowanków. Plan Rozwoju Zawodowego realizowałam w oparciu o rozporządzenie MEN, starając się wypełnić niezbędne wymagania kwalifikacyjne i inne punkty rozporządzenia. Zgromadziłam odpowiednią dokumentację zaświadczającą o posiadanych kwalifikacjach, zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia i zajmowanym w okresie odbywania stażu stanowisku, materiały świadczące o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych. Następnym etapem była realizacja zadań, które nakreśliłam w Planie Rozwoju  Zawodowego.  Udało  mi  się  zrealizować  większość  z  nich.               

Sprawozdanie opisuje realizację poszczególnych zadań zgodnie z Planem Rozwoju Zawodowego, z uwzględnieniem efektów działań, które potwierdzone są stosownymi dokumentami, załączonymi do sprawozdania.

3. Opis realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

Wymaganie kwalifikacyjne § 7 ust. 2 pkt 1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian  w  tych  działaniach.

Zadanie 1.

Na przełomie sierpnia i września 2003r. ponownie przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela: Kartę Nauczyciela, Ustawę z dnia 18 lutego 2000r. o zmianach Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 19 poz. 239) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70 poz. 825) i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu. Następnie, po dokonaniu analizy dokumentacji szkoły: Programu Wychowawczego, Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz kierunków jej rozwoju, przystąpiłam do opracowania własnego planu rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu czytałam „Głos Nauczycielski”, dzięki któremu zapoznałam się z rozporządzeniami i ustawami oraz wchodzącymi w życie nowelizacjami tych ustaw. Korzystałam również ze stron internetowych MEN-u, Sejmu i SOD-u. W ten sposób poznawałam zmiany dotyczące reformy szkolnictwa. Uczestniczyłam również w szkoleniach, zorganizowanych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie: „Awans zawodowy nauczyciela - dokumentowanie wymagań” oraz „Awans zawodowy nauczyciela matematyki”. Szkolenia te pomogły mi uzyskać wiedzę na temat sposobu dokumentowania  przedsięwzięć  podejmowanych  podczas 

Zadanie 2.

Na początku roku szkolnego 2003/2004 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Iwoną Skrzypczyk-Gałkowską, której pierwszym efektem było sporządzenie kontraktu określającego zasady naszej współpracy.

Następnie, wspólnie z opiekunem, opracowałam harmonogram działań oraz ustaliłam terminy spotkań i hospitacji.

Nasze dalsze kontakty odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem, co najmniej raz w miesiącu i dodatkowo, w miarę potrzeb, po lekcjach i podczas przerw międzylekcyjnych. Nasze spotkania w większości miały charakter informacyjny i dotyczyły analizy podstawowych dokumentów szkoły tj. WSO, Statutu, Programu Wychowawczego Szkoły, regulaminów, ważnych zarządzeń Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Zespołu Przedmiotowego.

Dzięki spotkaniom o charakterze wspierającym, problemowym, które wynikały z trudności wychowawczych oraz dzięki systematycznym hospitacjom, nabyłam nowe umiejętności organizacyjno - wychowawcze w pracy z młodzieżą. Konsultacje z opiekunem stażu umożliwiły mi doskonalenie własnych metod i form pracy z młodzieżą, korektę niedociągnięć oraz wymianę cennych doświadczeń zawodowych.

Zadanie 3.

W okresie trwania stażu nie mniej niż 4 razy w semestrze prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, co potwierdzają notatki zamieszczone w arkuszach pohospitacyjnych według scenariuszy zajęć.

Na niektórych moich lekcjach obecny był także wicedyrektor szkoły - mgr Grażyna Knapik oraz niektórzy nauczyciele VIII LO Samorządowego. Przeprowadziłam dwie lekcje z udziałem innych nauczycieli. Po każdej z takich lekcji omawiałam i analizowałam jej przebieg, wymieniałam uwagi i spostrzeżenia z osobami hospitującymi, wyciągając wnioski do dalszej pracy. Aby podnieść jakość nauczania obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu - panią mgr Iwonę Skrzypczyk-Gałkowską. Poprzez obserwację tych zajęć doskonaliłam swój warsztat pracy i urozmaicałam metody pracy z uczniami. Uczestniczenie w charakterze obserwatora lekcji prowadzonych przez opiekuna nauczyło mnie kilku ciekawych i aktywizujących metod prowadzenia zajęć oraz utrzymania dyscypliny na lekcji. Niezbędne uwagi o przebiegu lekcji odnotowywałam w arkuszach pohospitacyjnych.

W celu zdobywania nowych doświadczeń i metod pracy z młodzieżą uczestniczyłam też w lekcji otwartej dla nauczycieli matematyki, „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”, prowadzonej przez doradcę metodycznego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie - panią mgr Marzenę Litke. Lekcja odbyła się 4 kwietnia 2006r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Andersa w Częstochowie.  

Zadanie 4.

W trosce o podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły, w której pracuję od 2002r., systematycznie wzbogacam i doskonalę swój warsztat i metody pracy poprzez uczestnictwo w licznych formach doskonalenia zawodowego, zarówno wewnątrzszkolnego jak i zewnętrznego.

W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia aktywnie uczestniczyłam we wszystkich Radach Pedagogicznych, jakie odbyły się w szkole w okresie mojego stażu, w tym również w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Zadanie 5.

Swoją wiedzę i umiejętności, w celu efektywniejszej pracy z młodzieżą pogłębiałam też, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach, kursach doskonalących, szkoleniach i warsztatach metodycznych.

Uczestnictwo w w/w szkoleniach potwierdzam załączając do sprawozdania stosowne zaświadczenia, a zdobytą na nich wiedzę wykorzystuję na bieżąco w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 • Dnia 15 października 2003r. uczestniczyłam w konferencji dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych na temat: „Aktywizujące metody nauczania - metaplan i metoda projektu na lekcjach matematyki na podstawie nowych podręczników”.

Podczas spotkania odbyła się też prezentacja oferty Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Dowiedziałam się o bardzo ciekawych sposobach prowadzenia lekcji matematyki, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, które wykorzystałam w swojej dalszej pracy dydaktycznej, np. portfolio, kulę śniegową, metodę projektu.

 • Dnia 6 kwietnia 2004r. wzięłam udział w szkoleniu dla nauczycieli matematyki, podczas którego odbyła się prezentacja oferty wydawniczej oraz wykład, przygotowany na podstawie podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, zatytułowany: „Obudź się uczniu! Tu się nie śpi. To matematyka!”.

Udział w tym spotkaniu dał mi szansę na wymianę doświadczeń dotyczących pracy z podręcznikami tego wydawnictwa oraz na znalezienie nowych rozwiązań na lekcjach matematyki służących rozbudzeniu zainteresowań uczniów tym trudnym przedmiotem.

 • W dniu 17 listopada 2004r. uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym „Konstruowania zadań testowych zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych”, zorganizowanym w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie.

Szkolenie to miało formę warsztatów, na których podzieleni na grupy nauczyciele układali zadania zgodnie z Podstawą Programową oraz standardami wymagań edukacyjnych.  

 • W dniu 30 maja 2005r. wzięłam udział w szkoleniu „Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach matematyki”, zorganizowanym w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie.

Szkolenie dostarczyło mi nowych informacji na temat metod i form realizowania ścieżki filozoficznej oraz czytelniczej i medialnej na lekcjach matematyki.

 • W dniu 1 czerwca 2005r. uczestniczyłam w konferencji dla nauczycieli matematyki, podczas której miała miejsce prezentacja oferty Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz warsztaty zatytułowane „Zastosowanie matematyki szkolnej.”
 • Dnia 6 września 2005r. uczestniczyłam w konferencji dla nauczycieli matematyki, podczas której odbyła się prezentacja oferty Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz warsztaty zatytułowane „Zadań w kawałkach zalet bez liku. O zadaniach etapowych ciekawie i na temat.”
 • W dniu 16 listopada 2005r. wzięłam udział w szkoleniu „Praca z tekstem matematycznym”, zorganizowanym w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie.
 • Dnia 22 marca 2006r. uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym „Metody motywowania uczniów do uczenia się matematyki”, zorganizowanym w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie.

Wszystkie powyższe formy doskonalenia wzbogaciły, poszerzyły i uaktualniły moją wiedzę dydaktyczno - wychowawczą. Dzięki nim mogłam doskonalić swoje umiejętności przewidywania i rozwiązywania trudnych problemów, poprawić efekty kształcenia z matematyki oraz być coraz lepszym  pedagogiem.

Zadanie 2.

Mając na uwadze prestiż szkoły oraz dobro młodzieży, którą każdego roku przygotowuję do matury z matematyki ukończyłam szereg kursów i szkoleń, pogłębiających moją wiedzę na temat przygotowań, organizacji i  przebiegu  matury  w  zreformowanej  szkole.

 • Dnia 28 listopada 2003r. wzięłam udział w szkoleniu, podczas którego odbył się wykład zatytułowany: „Wszystko, co wiadomo o NOWEJ MATURZE ... i jeszcze trochę”.

Wykład poprowadzili redaktorzy czasopisma Matematyka w szkole. Przedstawiono najnowsze informacje na temat wymagań i przebiegu Nowej Matury 2005. W trakcie spotkania odbyła się prezentacja czasopisma Matematyka w szkole oraz podręczników z serii Matematyka z plusem dla szkół ponadgimnazjalnych.

 • W dniu 3 lutego 2005r. uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym „Przygotowania uczniów do nowej matury z matematyki”, zorganizowanym w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie.
 • Dnia 28 września 2005r. uczestniczyłam w konferencji przedmiotowo-metodycznej, której tematem było „Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego do poprawy efektów kształcenia z matematyki”, zorganizowanym w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie.
 • W dniach 2-9 listopada 2005r. uczestniczyłam w kursie doskonalącym „Komunikowanie i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego do planowania pracy szkoły”, zorganizowanym przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.
 • Dnia 2 grudnia 2005r. uczestniczyłam w spotkaniu z prof. dr hab. Ryszardem J. Pawlakiem - pracownikiem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym z przygotowaniem młodzieży do nowej matury. W ramach spotkania został wygłoszony odczyt na temat „Błędne przekonania matematyczne uczniów - jak sobie z nimi radzić”.
 • W dniu 16 marca 2006r. wzięłam udział w konferencji dla nauczycieli matematyki, podczas której odbyła się prezentacja Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz warsztaty zatytułowane: „Matura dla wszystkich”
 • Dnia 19 kwietnia 2006r. uczestniczyłam w wykładzie dotyczącym „Analizy statystycznej wyników egzaminów i sprawdzianów”.

Wykład prowadziła dr Grażyna Rygał - pracownik Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zadanie 6.

Swój warsztat pracy doskonaliłam również systematycznie uczestnicząc w okresie odbywania stażu we wszystkich spotkaniach i pracach Zespołu Matematyczno - Fizyczno - Informatycznego.  

Zdobywałam w ten sposób wiedzę na temat pracy w szkole, mając też swój wkład w realizację jej podstawowych zadań. Podczas tych spotkań dzieliłam się z uczestnikami swoim doświadczeniem oraz korzystałam z rad i wskazówek kolegów z dłuższym stażem pracy i większym doświadczeniem zawodowym. Byłam otwarta na propozycje i pomysły innych nauczycieli oraz gotowa do dokonywania ewentualnych zmian w swoich dotychczasowych działaniach.

W ramach prac Zespołu Przedmiotowego opracowałam rozkłady materiału do nauczania matematyki i do zajęć fakultatywnych z matematyki, plany wynikowe dla klas I-III w oparciu o zatwierdzony przez MEN i S program nauczania oraz dokładne wymagania i kryteria oceniania z matematyki dla klas I-III.  

Współpracowałam z innymi nauczycielami matematyki w celu  opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania z Matematyki, a w roku szkolnym 2005/2006 pomagałam mgr Ewie Jarkiewicz w przeprowadzeniu testów diagnostycznych z matematyki w klasach pierwszych.  

Zadanie 7.

Jednym z zadań realizowanych przeze mnie przez cały okres stażu była nieustanna ocena własnych umiejętności oraz praca nad poprawą swoich słabych stron. Dlatego zawsze starałam się przygotowywać ciekawe i efektywne lekcje, być gotową do pomocy uczniowi oraz okazywać mu serdeczność. Jednocześnie chciałam być nauczycielem wymagającym, aby moi wychowankowie dążyli do rozwijania swoich umiejętności oraz do osiągnięcia wybranego celu. Starałam się również rozbudzać w nich ambicje oraz poczucie zdrowej konkurencji.

Podsumowaniem tych działań było opracowanie i przeprowadzenie wśród uczniów ankiety diagnozującej moją pracę. Ankietę taką przygotowywałam każdego roku w celu oceny skuteczności swoich działań dydaktycznych i pedagogicznych, oceny mojej osoby jako nauczyciela.

Chciałam poznać opinię ankietowanych uczniów na temat prowadzonych przeze mnie lekcji matematyki, ich skuteczności w nauczaniu przedmiotu oraz wskazać obszary, które należałoby ulepszyć.

Podsumowując wyniki wszystkich przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat ankiet, stwierdzam, że uczniowie postrzegali mnie i oceniali pozytywnie prawie w każdej kategorii. Byli zadowoleni z prowadzonych przeze mnie zajęć, chętnie brali w nich udział, uważali je za interesujące i pozytywnie wpływające na stan ich umiejętności i wiedzy matematycznej z zakresu omawianego przeze mnie materiału.

Widać, że moja praca dydaktyczna jako nauczyciela matematyki została przez młodzież zauważona i doceniona. Ta pozytywna ocena mojej osoby przez uczniów, których uczę przynosi mi dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Mobilizuje mnie też do dalszego doskonalenia i pracy nad sobą.

Wymaganie kwalifikacyjne § 7 ust. 2 pkt 2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie 1.

Jednym z nadrzędnych zadań szkoły średniej jest przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego, a co za tym idzie umożliwienia mu dalszego kształcenia i rozwoju.

Ponieważ w rozkładzie godzin matematyki w ostatnich klasach liceum nie zaplanowano zajęć fakultatywnych, w roku szkolnym 2004/2005, na prośbę moich uczniów prowadziłam społecznie zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, na których przygotowywałam młodzież do matury  z  tego  przedmiotu.

Zdecydowałam się na to, ponieważ zdawanie matematyki było dużym wyzwaniem dla uczniów; skrócono czas pracy na maturze, zmieniła się także forma egzaminu, niestety trudność zadań pozostała. Poza tym uczyłam wówczas klasę, w której matematyka realizowana była na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !