Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program Koła Języka Angielskiego dla maturzystów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym

Data dodania: 2010-05-26 22:43:47
Autor: Joanna Antropik

Jest to program autorski przygotowany z myślą o maturzystach zdających egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Program ten realizowałam na zajęciach pozalekcyjnych.

PROGRAM KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA MATURZYSTÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

mgr Joanna Antropik

Zespół Szkół im. 9. PSK w Grajewie

Przedmiot: język angielski

Etap edukacyjny: ostatnia klasa liceum i technikum

Typ kursu: pozalekcyjne koło zainteresowań

Ilość godzin tygodniowo: 2

1. Geneza programu

Język angielski jest popularnym przedmiotem najczęściej wybieranym przez uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Poziom jego opanowania jest dość wysoki i dlatego wielu uczniów decyduje się go zdawać na poziomie rozszerzonym. W siatce godzin klas, które uczę przewidziano zazwyczaj trzy godziny języka angielskiego w tygodniu. W związku ze skróceniem cyklu nauczania w liceach ogólnokształcących do trzech lat czas, jaki uczniowie mają na opanowanie i powtórzenie materiału jest zdecydowanie niewystarczający. Wprawdzie założenia programowe nie nakładają na nauczyciela konieczności przygotowania uczniów mających trzy godziny języka angielskiego tygodniowo do zdawania matury na poziomie rozszerzonym, zdecydowałam się jednak wyjść na przeciw oczekiwaniom moich uczniów i zaproponować im zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów przygotowujących się do zdawania egzaminu z języka obcego na tym poziomie.

Program autorski koła języka angielskiego dla maturzystów oparty jest na podstawie programowej i programie nauczania DKOS-4015-117/02 oraz standardach egzaminacyjnych.

2. Założenia ogólne programu

Niniejszy program dobrowolnych zajęć pozalekcyjnych przeznaczony jest dla uczniów klas programowo najstarszych w Zespole Szkół nr 2 im. 9 PSK w Grajewie przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Program przewidziany jest na 2 pozalekcyjne godziny tygodniowo. Uwzględnia on wymagania egzaminacyjne dla poziomu rozszerzonego zawarte w informatorze maturalnym. Opiera się na założeniu, że korzystanie z różnorakich źródeł i materiałów pozwala na uatrakcyjnienie procesu uczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności. Zakłada również stosowanie materiałów autentycznych (nagrań i tekstów z gazet angielskojęzycznych), jako że stanowią one ważny element motywacyjny, pobudzają zainteresowanie, dają poczucie kontaktu z językiem używanym.

3. Odbiorca programu

Adresatem programu są uczniowie klas maturalnych przygotowujący się do zdawania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w Zespole Szkół nr 2 im. 9. PSK w Grajewie.

4. Czas realizacji programu

Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu roku szkolnego 2008/2009. Cykl pracy w klasie maturalnej zakłada 29 tygodni pracy. Materiał przewidziany do realizacji został podzielony na części, które mogą być zrealizowane na jednej lub – w razie potrzeby – dwóch lekcjach. Przewidziana jest kontynuacja programu w latach następnych.

5. Cele nauczania

5.1. Cele ogólne

  • poszerzanie znajomości języka angielskiego dla zapewnienia sprawnej komunikacji językowej,
  • lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów angielskojęzycznych w celu ich interpretowania i porównywania z własną kulturą,
  • wskazywanie rozmaitych źródeł informacji w uczeniu się języka angielskiego,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z komputera i programów multimedialnych jako środka dydaktycznego,
  • podniesienie jakości pracy szkoły.

5.2 Cele szczegółowe

1. Uczeń potrafi wykazać się znajomością:

a) różnorodnych środków językowych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym,

b) rutynowych zachowań językowych w szerokim kontekście sytuacyjnym,

c) zasad konstruowania różnych form prostych wypowiedzi wypowiedzi i zastosowania odpowiednich środków stylistycznych dla osiągnięcia danego celu komunikacyjnego,

d) różnych realiów socjokulturowych danego obszaru językowego z elementami np. tradycji i zwyczajów, literatury.

2. Uczeń potrafi stosować posiadaną wiedzę w celu:

a) zrozumienia ogólnego sensu i głównych punktów autentycznego tekstu, zawierającego słownictwo lub struktury  gramatyczne na poziomie zaawansowanym, rozróżniania poszczególnych jego części i rozpoznawania związków między nimi,

b) wyszukania szczegółowych informacji w autentycznym tekście zawierającym słownictwo lub struktury gramatyczne na poziomie zaawansowanym,

c)...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !