Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Autorski program nauczania języka angielskiego w klasie 0.

Data dodania: 2010-03-13 22:24:47
Autor: Katarzyna Wnuk

Pojawienie się uczniów klas zerowych w szkołach to nowe wyzwanie dla nauczycieli. Pierwsze zetkniecie się ze szkołą powinno być nizapomniane i bardzo inspirujące. Nauka jezyka angielskiego to dodatkowy element nowych szkolnych wrażeń.

Wprowadzenie

Program został opracowany w oparciu o nową podstawę programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

Zgodnie z zaleceniami wyżej wymienionego dokumentu „Celem wychowania przedszkolnego jest: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej”. Te zagadnienia stały się punktem wyjściowym do napisania poniższego programu.

O programie

Programem objęte zostaną dzieci klasy „0”, które nie miały wcześniej kontaktu z językiem angielskim. Nadrzędnym  celem programu jest aby pierwsze zetknięcie  się dzieci z językiem angielskim było inspirujące i zachęcające do dalszej nauki. Nauczyciel prezentując treści nauczania przeniknie do świata swoich wychowanków, stanie się jednym z nich. W oparciu o zabawy poznawcze i integracyjne  nauczyciel pozna swoich przyszłych uczniów. Metody i techniki pracy, a przede wszystkim język zostaną dopasowane do poziomu emocjonalnego  uczniów.  Dobór właściwego podręcznika nastąpi po spotkaniu z dziećmi na zajęciach wrześniowych, podczas tz. okresu bezpodręcznikowego. 

Nauka języka zostanie zorganizowana pod kątem rozwoju inteligencji wielorakich wg  Howarda Gardnera. Treści językowe będą zintegrowane z treściami różnych obszarów edukacyjnych. Dzieci uczestnicząc w przygodzie z językiem angielskim w zerówce będą zmotywowane i przygotowane do dalszej edukacji językowej w klasach I – III. Nauczyciel  j. angielskiego ponadto  skoreluje tematykę swoich zajęć z tematyką nauczyciela wychowawcy , po to aby wspólnie z nim podejmować różnorakie działania edukacyjne.

Program dotyczy także rodziców, którzy są najważniejszym „motorem” do nauki. To oni jako pierwsi mówią swoim dzieciom, że język angielski będzie bardzo ważny w ich życiu. Rolą rodziców będzie dalsze motywowanie do nauki poprzez uczestniczenie w naszej „przygodzie językowej”. To uczestnictwo to pomoc w odrobieniu zadania domowego, branie udziału w spotkaniach edukacyjnych tzn. projektach realizowanych wspólnie z nauczycielem wychowawcą.

W programie przewidziane zostały również zajęcia, w których dzieci z zerówki zetkną się z uczniami klas starszych. Poprzez wspólne zajęcia językowe tj. gry, zabawy, teatrzyki, projekcje bajek na DVD, „zerówkowicze” wyjdą ze swoich klas, poznają szkołę, nauczycieli oraz pozbędą się poczucia niepewności i strachu.

Cele programu

  • Wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego zrozumiały i oczywisty do ich wieku.
  • Rozwijanie zdolności i umiejętności językowych poprzez inspirujące wyobraźnię i umysł dziecka zadania.
  • Motywowanie do nauki dzięki realizacji projektów ze starszymi uczniami, wciąganie uczniów zerówki w życie szkoły.
  • Prezentowanie osiągnięć dzieci na forum szkoły z udziałem ich rodziców.

Cele szczegółowe

  • Uczeń zerówki będzie miał świadomość istnienia krajów na świecie, gdzie ludzie mówią innymi językami, min. j. angielskim.
  • Uczeń będzie rozumiał proste polecenia, pytania, stwierdzenia kierowane do niego w j. angielskim.
  • Uczeń będzie potrafił nazwać niektóre rzeczy, zwierzęta, zjawiska z jego najbliższego otoczenia.
  • Uczeń nauczy się  rymowanek, krótkich wierszy, prostych piosenek.
  • Uczeń aktywnie i chętnie będzie uczestniczył w zabawach językowych.
  • Uczeń będzie śmiało prezentował swoje prace i umiejętności przed klasą, nauczycielami i rodzicami.

Treści nauczania

Tematyka zajęć na j. angielskim jest  zintegrowana z programem nauczania w klasie zerowej. Treści nauczania obejmują podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach klasowych i życiu codziennym. Zakres tematyczno-leksykalny oraz podstawowe wzory zdań ilustruje poniższa tabela.

 

Struktury

Słownictwo

Tematy

Pierwszy semestr nauki

hello

What’ s your name? I 'm ...

How are you?, I am / We are

very well, thanks.

Joe is a boy.

 Asia / girl, Tomek / boy

Hello / Goodbye, Thank you / Thanks,

Please

Chłopcy \Dziewczynki z klasy

  family

Who is this?

Who is it? It's ...

Yes. / No.

mu m, dad, baby,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !