Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PSO z informatyki

Data dodania: 2009-08-11 12:02:02
Autor: Agnieszka Szumilas

Przedstawiam PSO z informatyki, który obowiązywał w roku szkolnym 2008/09 w Zespole Szkół w Trzciance.

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół w Trzcianie
 • Podstawę programową z informatyki.
 • Standardy wymagań egzaminacyjnych opublikowanych przez MEN.
 • Realizowany materiał wg programu nauczania

Ocenianie ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Ocenianie ucznia w procesie kształcenia matematyki powinno wiązać się z szukaniem odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w obrębie danego konkretnego zagadnienia programowego uczeń:

 1. rozumie pojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady i kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć;
 2. zna podstawowe algorytmy postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów;
 3. umie rozwiązywać problemy o wyższym stopniu trudności;
 4. opanował materiał nauczania z danego semestru, czy roku;
 5. aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 6. uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach;
 7. umie posługiwać się językiem informatyki, umie stosować swoje wiadomości i umiejętności z informatyki w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin.

Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to:

 • zakres wiadomości i umiejętności,
 • rozumienie materiału naukowego,
 • umiejętność stosowania wiedzy,
 • kultura przekazywania wiadomości. 

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:

 • efektywności procesu nauczania i uczenia się,
 • wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
 • postępach uczniów

Jawność ocen 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem uczącym.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny.
4. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informuje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.
 
I Cele edukacyjne:

Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznanych wiadomości i umiejętności   informatycznych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej. Wyrobienie nawyków stosowania programów multimedialnych oraz Internetu do   pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki i rozwoju osobistego ucznia. Umiejętne współdziałanie w zespole. Integrowanie wiedzy informatycznej z innymi przedmiotami. Kształtowanie zasad ergonomicznej pracy przy komputerze.

II Obszary podlegające ocenie:

Badanie kompetencji ucznia z informatyki odbywa się przy komputerze, dlatego każdy sprawdzian lub test planowany jest jako praktyczny - uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania; forma zadań nie odbiega od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach.

Sprawdzanie umiejętności dotyczy:

 • Rozwiązywania problemów za pomocą komputera,
 • Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości podstawowych metod pracy na komputerze,
 • Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć i metod informatyki,
 • Aktywności na lekcjach,
 • Praca twórcza wkraczająca poza zakres programowy (praca własna),
 • Udział w konkursach,

Ze względu na specyfikę przedmiotu (wymagania sprzętowe) ocena pracy domowej nie jest bezpośrednia a uwzględniana jest w innych obszarach oceniania.

III Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

 • Ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji,
 • Ocena projektu grupowego,
 • Sprawdzian praktyczny.
 • Uczeń może poprawić niekorzystną dla siebie ocenę, wpisuje się do dziennika tylko wynik ostateczny.
 • Uczeń nieobecny usprawiedliwiony, wykonuje pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

IV Tryb oceniania:

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w stopniu wg skali 1-6. W stopniach szkolnych (1-6), przewidywane są także znaki + i - przy ocenach cząstkowych. Oceny są jawne.

V Ocenie podlegają:

a) praca na lekcji

 • ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji,
 • odpowiedzi ustne,
 • jakość pracy i aktywność na lekcji,
 • współpraca w grupie;

b) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej,

c) kartkówki,

d) prace domowe

 • bieżące - utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,
 • długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym.

d) inne osiągnięcia ucznia.

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który:

posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, bierze udział w konkursach, wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który:

bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który:

dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, posługuje się terminologią informatyczną, poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !