Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Edukacja ekologiczna w ZSO w Boguszycach

Data dodania: 2009-07-13 19:38:45
Autor: Agnieszka Matyszczak

Prezentuję opis i analizę przypadku ekologicznego, a w szczególności, jaki wpływ miały podjęte przeze mnie działania na wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Identyfikacja problemu

Jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata są zagrożenia dotyczące degradacji środowiska naturalnego. Negatywne skutki działalności człowieka możemy obserwować i odczuwać  na co dzień w najbliższym otoczeniu. Są one przede wszystkim skutkiem niewiedzy i nieświadomości wśród społeczeństwa. 

Mając świadomość tych zagrożeń nasza szkoła od wielu lat realizuje szereg różnorodnych zajęć poświęconych edukacji ekologicznej. W celu umożliwienia uczniom uczestnictwa w dodatkowych bardziej atrakcyjnych zajęciach związanych z tą tematyką, postanowiliśmy napisać i zrealizować program ekologiczny we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi oraz Gminą Rawa Mazowiecka.

Geneza i dynamika zjawiska

Mieszkając i pracując w środowisku wiejskim mogę na co dzień obserwować skutki nieprzemyślanej i nieodpowiedzialnej działalności człowieka. Podobne informacje uzyskuję również z mediów. Do największych problemów dotykających nasze środowisko należą między innymi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Są one rezultatem powstawania dzikich wysypisk w lasach czy przydrożnych rowach, nieumiejętnego nawożenia gleby czy szkodliwej gospodarki odpadami z gospodarstwa domowego.  Mimo, iż wiele się pisze i mówi na temat ekologii, mieszkańcy często pozostają głusi na argumenty ekologów i wybierają tańszą i mniej kłopotliwą dla siebie alternatywę np. wyrzucając odpady czy zużyte sprzęty do lasów, wypalając łąki, spalając tworzywa sztuczne w piecach.

Znaczenie problemu

Uczniowie jak i ich rodzice należą do społeczności lokalnej, która objęta jest działaniem szkoły. Szkoła zaś jest placówką, której zadaniami są między innymi edukacja i wychowanie. Ma więc ona na celu takie przygotowanie młodego człowieka do życia, aby stał się on odpowiedzialnym za siebie, za innych oraz za miejsce, w którym żyje obywatelem. Aby osiągnąć ten cel należy kłaść jak największy nacisk na edukację ekologiczną, gdyż zaowocuje to w niedalekiej przyszłości zwiększeniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Świadomi problemów otaczającego świata oraz sposobów przeciwdziałania im i rozwiązywania ich, młodzi ludzie będą unikać błędów poprzednich pokoleń i przekazywać wiedzę w swoim środowisku lokalnym. Dlatego szkoła powinna uwrażliwiać młodych ludzi na problemy współczesnego świata, gdyż to właśnie oni mogą zmienić negatywne wzorce zachowań.

Edukacja ekologiczna cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Główną jej zaletą jest interdyscyplinarność, czyli łączenie zagadnień przyrodniczych, humanistycznych, technicznych a nawet etycznych. Dodatkowo na atrakcyjność zajęć ekologicznych wpływa możliwość przeprowadzenia eksperymentów. Ważne jest, aby zajęcia odbywały się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Obcując z przyrodą, widząc jej piękno ale także ślady postępującej degradacji uczniowie wykształcą w sobie poczucie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

Prognoza

Prognoza negatywna

Brak jakichkolwiek działań ze strony szkoły spowoduje, że jej absolwenci będą osobami niewrażliwymi na problemy współczesnego świata związane ze środowiskiem, w którym żyją. Ich nieświadomość przyczyni się do wielu negatywnych działań niekorzystnie wpływających na środowisko.

Prognoza pozytywna

Zastosowanie atrakcyjnych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !