Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program pracy wychowawczej

Data dodania: 2009-06-24 16:44:54
Autor: MAŁGORZATA BŁASZKO

Na początku roku szkolnego klasa liczyła 35 osób. W październiku zrezygnowały z nauki dwie osoby. Uczniowie tej klasy są absolwentami ZSZ przy ZSM-D przy czym 2osoby ukończyły kurs I-go i II-go stopnia w zawodzie stolarz, 1osoba ukończyła ZSZ w Zakopanem. Wiek uczniów: 1osoba-20 lat, 3 osoby — 19 lat, pozostałe osoby — 18 lat. 14-stu uczniów pochodzi ze wsi, 13-stu z Białegostoku, 6-ściu z małych miejscowości. Większość uczniów mieszka w domu rodzinnym, tylko  1 mieszka w internacie i 2 na stancji. 2osoby nie mają ojców, 1 osoba nie ma matki, 1osoba jest wychowywana przez matkę (przebywającą czasowo za granicą) i ojczyma, pozostałe osoby pochodzą z pełnych rodzin (w tym 1 z rodziny wielodzietnej). W kilku przypadkach występuje niewłaściwy kontakt uczniów z ojcem (w 1 przypadku ojciec jest przeciwny nauce syna). W niektórych rodzinach występuje problem alkoholizmu ojców, w jednym przypadku matki. W tym ostatnim  przypadku wystąpił problem opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia — 58 godzin. Odbyła się komisja wychowawcza. Zostały przeprowadzone rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze oraz opuszczającymi wiele godzin, a następnie 2 rozmowy wychowawcze z panią pedagog. Diagnozę postawiłam na podstawie wywiadu z rodzicami.

I CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ (na rok szkolny)

1. CEL GŁÓWNY

a) Wzajemna integracja klasy

b) Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wspomaganie rozwoju osobowego ucznia

c) Współpraca z rodzicami

d) Umacnianie miłości do Ojczyzny

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

- Uczeń zna swoje prawa i obowiązki (Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Wewnątrz Szkolny System Oceniania, Szkolny Program Profilaktyki)

- Uczeń poszukuje celów grupowych

- Uczeń buduje poczucie wspólnoty grupowej

- Uczeń uświadamia sobie mocne strony osobowości

- Uczeń postępuje według znanych zasad dobrego wychowania

- Uczeń kształtuje właściwy stosunek do obowiązku szkolnego

- Uczeń rozwija poczucie obowiązkowości i punktualności

- Uczeń poznaje możliwości opanowania negatywnych emocji

- Uczeń kształtuje wrażliwość emocjonalną

- Uczeń stosuje zasady prawidłowej komunikacji międzyludzkiej

- Uczeń poznaje hierarchię wartości i celów

- Uczeń szanuje dobra osobiste i materialne

- Uczeń potrafi szanować i dbać o swoje zdrowie

- Uczeń kształtuje nawyki i przyzwyczajenia zdrowotne

- Uczeń rozwija postawy patriotyczne

- Uczeń poznaje tradycję i historię szkoły

- Uczeń współuczestniczy w tworzeniu zwyczajów szkoły

II ZAMIERZONE EFEKTY (moi uczniowie, moi rodzice)

 • Wypełnianie obowiązków szkolnych (dobra frekwencja ,pozytywne oceny)
 • Integracja klasy
 • Wdrażanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie
 • Radzenie z różnymi trudnościami (ze stresem szkolnym)
 • Samodzielne rozwiązywanie problemów
 • Ponoszenie konsekwencji swoich decyzji
 • Zadowalająca frekwencja rodziców na spotkaniach z wychowawcą
 • Współpraca rodziców ze szkołą
 • Umiejętność (rodziców) diagnozowania problemu własnego dziecka
 • Poszukiwanie pomocy u osób kompetentnych (pedagog, psycholog)

III PLAN ODDZIAŁYWAŃ (skierowany na ucznia i rodzica)

 1. Tematyka godzin wychowawczych
 2. Organizowanie wyjść klasy poza szkołę
 3. Integracja klasy poprzez udział w imprezach (np....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !