Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Koło komputerowe

Data dodania: 2009-05-27 18:53:57
Autor: Danuta Karpacz

Przedstawiam program zajęc pozalekcyjnych koła komputerowego dla uczniów klas I— III. Zajęcia te służą rozwijaniu zainteresowań dotyczących technologii informacyjnej.

I Wprowadzenie

Program może być realizowany w szkole podstawowej, w klasach I, II, i III, w wymiarze 1 godziny tygodniowo w systemie zajęć pozalekcyjnych. Łączy on technologię informacyjną z ogólnymi celami kształcenia zintegrowanego. Naczelnym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, który pozwoli mu jak najefektywniej działać we współczesnym świecie. Trudno to sobie wyobrazić bez znajomości technologii informacyjnej. Technologia informacyjna wspomaga zdobywanie wiedzy, umiejętności, umożliwia dostęp do ogromnych zasobów informacji i komunikacji, rozwija aktywność dziecka i jego zainteresowania. Trudno jest więc przecenić konieczność zdobycia umiejętności obsługi komputera i urządzeń opartych na technice komputerowej i to jak najwcześniej. Za wczesnym rozpoczęciem edukacji informatycznej przejawia ogromna, wrodzona ciekawość i chłonność umysłu dziecka w młodszym wieku szkolnym. Proponowany program ma układ spiralny. Pozwala on na powtarzanie i utrwalanie zdobytych wcześniej umiejętności i wiadomości, przed wprowadzeniem nowych, trudniejszych treści. Wzbudza to w dziecku poczucie bezpieczeństwa, ponieważ daje możliwość korygowania jego ewentualnych błędów czy uzupełnienia braków. Opracowany program nie przypisuje ściśle określonej liczby godzin do realizacji konkretnego tematu. Daje to nauczycielowi możliwość dostosowania ilości godzin do możliwości danej grupy, skrócenia lub wydłużenia ilości zajęć, rezygnacji ze zbyt trudnych zadań lub uzupełnienie dodatkowymi. Treści zawarte w programie są uszeregowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, będą one przeplatane zajęciami z wykorzystaniem gier i zabaw edukacyjnych, indywidualnie wybranych przez dzieci.

II Cele kształcenia

1. Przygotowanie do bezpiecznego i umiejętnego korzystania z podstawowych urządzeń zestawu komputerowego.

2. Rozwijanie zainteresowań informatycznych.

3. Rozbudzanie ciekawości i aktywności uczniów w celu zdobycia jak największego zasobu wiedzy i umiejętności.

4. Wykorzystanie komputera w celu doskonalenia techniki czytania, pisania prostych tekstów, liczenia i rysowania.

5. Wspomaganie nauczyciela zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w przezwyciężaniu trudności szkolnych występujących u uczniów.

6. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań za pomocą komputera.

7. Właściwe wykorzystanie oprogramowania do gier i zabaw, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru gier i ich nadużywania.

III Treści kształcenia

1. Bezpieczeństwo, higiena i zasady pracy z komputerem.

2. Poznanie elementów podstawowego zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka, drukarka.

3. Myszka, jej zadania i możliwości; sposób obsługi.

4. Grupy klawiszy na klawiaturze, przeznaczenie klawiszy: spacja, enter, delete, escape, backspace, caps lock i innych (w czasie pracy z edytorem tekstu).

5. Sprawne posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym.

6. Odczytywanie informacji z okien komunikatów i okien dialogowych.

7. Budowa okien programu.

8. Podstawowe operacje na oknach programów: przenoszenie okien, zmiana rozmiarów okna; zadania przycisków sterujących.

9. Praca z edytorem grafiki PAINT; tworzenie prostych  kompozycji z wykorzystaniem wielu narzędzi; łączenie grafiki i pisma.

10. Praca z edytorem tekstu WORD; pisanie i czytanie prostych tekstów.

11. Zapoznanie się z Internetem - wpisywanie stron WWW w przeglądarce Internet Explorer pod kierunkiem nauczyciela.

12. Zasoby internetowe dla dzieci - gry edukacyjne, encyklopedie; prawidłowe uruchamianie i zamykanie programów.

IV Procedury osiągania celów

Uwzględniając możliwości intelektualne i emocjonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w czasie realizacji programu należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Maksymalne uwzględnienie metod poglądowych.

2. Właściwy dobór środków dydaktycznych, zależnie od zainteresowań i możliwości poznawczych ucznia.

3. Stosowanie indywidualizacji tempa pracy uczniów oraz indywidualizację stopnia trudności stawianych przed uczniem zadań.

4. Stawianie przed uczniami zadań obejmujących różne sfery jego aktywności.

5. Potrzeby dzieci, które nie mają styczności z komputerem w domu i mogą mieć trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii komputerowej.

6. Używanie terminologii w sposób zrozumiały dla ucznia.

7. Rozwój pomysłowości i inwencji twórczej ucznia.

V Rozkład materiału nauczania (około 30 godz.)

L.p.

Tematyka

Działania

Liczba

godzin

Kryterium sukcesu

1.

Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Podstawowe pojęcia dotyczące komputera i ich przeznaczenie.

Zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej. Wprowadzenie pojęć: komputer, monitor, mysz, klawiatura. Omówienie głównych elementów wchodzących w skład zestawu komputerowego i ich przeznaczeniem.

1

Uczeń potrafi prawidłowo zachować się w pracowni komputerowej, przestrzegać zasad bezpiecznej
i higienicznej pracy z komputerem,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !