Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przedmiotowy system oceniania w Liceum Profilowanym

Data dodania: 2005-04-13 10:30:00
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim.
Przedmiotowy system oceniania w liceum profilowanym o profilu„Zarządzanie informacją”– Anna Dąbrowska.
Bloki:
I. Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji.
II. Przetwarzanie informacji.
III. Upowszechnianie informacji.

1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.
2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
3. Obowiązują ustalenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

a) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
• bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;
• pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;
• uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
• wdrażanie ucznia do systematycznej pracy samokontroli i samooceny;
• ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia;
• okresowe (roczne ) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres (rok szkolny );
• dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
• korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela;

b)Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go – na prośbę ucznia lub jego rodziców krótko uzasadnić. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń – na własną prośbę lub prośbę jego rodziców – otrzymuje do domu na czas określony przez nauczyciela.

c)Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami”, według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
Celujący cel. 6
Bardzo dobry bdb. 5
Dobry db. 4
Dostateczny dst. 3
Dopuszczający dop. 2
Niedostateczny ndst. 1

d)Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:
• cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania;
• okresowe i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny ): stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych;

e)Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Stopień ustalony przez nauczyciela nie może być uchylony ani zmieniony decyzją administracyjną.
f)Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:I. Blok: Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji:
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej bloku, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki

• rozumie pytania i polecenia
• zna pojęcia informacyjne występujące w materiale nauczania
• wie, co to jest się informacja i jakie są jej metody wyszukiwania
• potrafi, przy pomocy nauczyciela znaleźć informacje na wskazany temat
• umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych czynności w bardzo prostych sytuacjach
• umie selekcjonować i interpretować informacje w podstawowym zakresie, przy pomocy nauczyciela
• umie analizować i interpretować informacje
• potrafi archiwizować dane
• w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania bloku na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej:


• zna pojęcia informacyjne występujące w materiale nauczania
• umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania prostych zadań w typowych sytuacjach
• umie selekcjonować i interpretować informacje w dostatecznym stopniu
• z pomocą nauczyciela umie analizować i interpretować informacje
• potrafi archiwizować dane
• umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań o niewielkim stopniu trudności
• w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej bloku


• wie, co to jest informacja i jakie są metody jej pozyskiwania
• zna pojęcia informacyjne występujące w materiale nauczania
• swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania nietypowych zadań
• poprawnie stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie typowych zadaniach
• umie selekcjonować i interpretować informacje
• umie analizować i interpretować informacje
• potrafi archiwizować dane
• potrafi sporządzać harmonogramy działań w oparciu o zgromadzone informacje
• potrafi sprawnie administrować lokalną siecią komputerową
• w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania profilu Zarządzanie Informacją:

• umie wyszukiwać informacje w różnych źródłach tekstowych i pozatekstowych
• swobodnie i w pełni samodzielnie umie zarządzać systemami przechowywującymi informacje
• umie selekcjonować i interpretować informacje
• umie analizować i interpretować informacje
• potrafi archiwizować dane
• potrafi sporządzać harmonogramy działań w oparciu o zgromadzone informacje
• potrafi sprawnie administrować lokalną siecią komputerową
• samodzielnie proponuje metody i rozwiązuje złożone zadania i problemy (ujęte programem nauczania) wykorzystując różnorodne oprogramowanie
• w pełni samodzielnie buduje wypowiedzi, popełniając sporadycznie drobne pomyłki

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz posiadł dodatkową wiedzę, znacznie wykraczającą poza program nauczania bloku
• samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz proponuje rozwiązania nietypowe
• jego wypowiedzi maja...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !