Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zakres szczegółowych wymagań edukacyjnych z matematyki w klasie pierwszej LO.

Data dodania: 2006-02-02 16:00:00
Praca ta jest drugą moją propozycją określenia zakresu wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne z matematyki tym razem w I klasie Liceum Ogólokształcącego. Myśle, że podane propozycje staną się dla kolegów i koleżanek fundamentem do opracowania swoich wymagań z tego przedmiotu.

Klasa I

I. LOGIKA, ZBIORY, LICZBY

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 • Zna pojęcie zdania w sensie logicznym
 • Umie dokonać zaprzeczenia zdania
 • Ocenia prawdziwość zdania zbudowanego za pomocą spójników ("i", "lub", "nie")
 • Buduje zdania w formie wynikania i równoważności oraz ze zwrotem " dla każdego" i " istnieje".
 • Zna pojęcia: zbiór, suma i część wspólna zbiorów, dopełnienie zbioru
 • Zapisuje przedziały i zaznacza je na osi liczbowej
 • Zna sposoby zapisywania zbiorów
 • Podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych; pierwszych i złożonych, potrafi zakwalifikować daną liczbę do jednego z tych rodzajów
 • Zamienia skończone rozwinięcie dziesiętne na ułamek zwykły i na odwrót
 • Wykonuje działania na liczbach wymiernych: cztery działania arytmetyczne, potęgi o wykładniku całkowitym i postaci ; także z użyciem kalkulatora
 • Znajduje wartość bezwzględną liczby
 • Upraszcza pierwiastki i znajduje ich przybliżone wartości za pomocą kalkulatora
 • Oblicza procent danej liczby
 • Zaokrągla liczby z podaną dokładnością
 • Zna definicję wartości bezwzględnej
Na ocenę dostateczną uczeń ponadto:
 • Buduje zdania złożone za pomocą spójników
 • Odróżnia w praktyce zdanie typu od zdania typu
 • Znajduje sumę i iloczyn danych przedziałów i zaznacza je na osi liczbowej
 • Zaznacza na osi liczbowej zbiory określone koniunkcją lub alternatywą nierówności
 • Umie ocenić wartość logiczną zdań prostych i złożonych
 • Rozumie pojęcie rozwinięcia okresowego, znajduje rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
 • Wie, że suma, różnica, iloczyn i iloraz liczb wymiernych są liczbami wymiernymi
 • Upraszcza proste wyrażenia zawierające potęgi o wykładniku wymiernym i pierwiastki
 • Usuwa niewymierności z mianownika
 • Zapisuje i odczytuje liczby zapisane w notacji wykładniczej
 • Zwiększa i zmniejsza liczbę o dany procent, porównuje liczby, używając procentów
 • Szacuje wyniki prostych działań i wielkości ze świata rzeczywistego
 • Zna własności wartości bezwzględnej, umie zastosować je do rozwiązywania prostych równań i nierówności z wartością bezwzględną
 • Wykonuje działania w zbiorze liczb rzeczywistych
Na ocenę dobrą uczeń ponadto:
 • Rozumie, że zaprzeczeniem koniunkcji jest alternatywa lub odwrotnie oraz, że zaprzeczeniem dużego kwantyfikatora jest mały i na odwrót
 • Zna nazwy koniunkcja, alternatywa, symbole spójników oraz wynikania i równoważności , zapisuje prawa de Morgana za pomocą symboli
 • rozróżnia zdanie logiczne od formy zdaniowej
 • posługuje się notacją wykładniczą w obliczeniach
 • rozwiązuje proste zadania z procentami dotyczące m.in. płac, cen, podatków, także z użyciem równań i układów równań
 • Szacuje wyniki działań i wielkości ze świata rzeczywistego
 • Umie pokazać na przykładach, że suma ( różnica, iloczyn i iloraz) liczb niewymiernych może być zarówno liczbą wymierną, jak i niewymierną.
 • Zna i rozróżnia pojęcia: procent prosty i składany
 • Stosuje własności wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań i nierówności
Na ocenę bardzo dobrą uczeń ponadto:
 • sprawnie wykonuje działania na różnych zbiorach liczbowych
 • biegle posługuje się pojęciem różnicy i dopełnienia zbiorów
 • sprawnie posługuje się metodą "zerojedynkową" w badaniu wartości logicznej zdań złożonych
 • wyznacza dziedzinę formy zdaniowej
 • stosuje poznane fakty, zależności w sytuacjach praktycznych
 • rozwiązuje zadania z procentami dotyczące m.in. płac, cen, podatków, także z użyciem równań i układów równań
 • umie udowodnić, że np. jest liczbą niewymierną
 • wykorzystuje umiejętność szacowania w bardziej złożonych sytuacjach, oblicza błąd względny
II. FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 • zna definicję funkcji
 • odczytuje z wykresu wartości funkcji, argumenty, dla których funkcja przyjmuje daną wartość, miejsca zerowe i przedziały, dla których wartości dodatnie i ujemne, miejsca zerowe
 • zna sposoby zapisywania funkcji
 • zna definicję wykresu funkcji
 • z wykresu funkcji f uzyskuje wykres funkcji f(x) + a , f(x) - a
 • rozpoznaje funkcje parzyste, nieparzyste i okresowe na podstawie wykresów
Na ocenę dostateczną uczeń ponadto:
 • podaje przykłady funkcji
 • oblicza miejsca zerowe
 • odczytuje z nieskomplikowanych wykresów dziedzinę zbiór wartości, wartość największą i najmniejszą, przedziały monotoniczności
 • z wykresu funkcji f uzyskuje wykres funkcji f(x+ a ), f(x- a )
 • uzupełnia wykres funkcji wiedząc, że jest ona parzysta, nieparzysta lub okresowa
 • zna definicję funkcji parzystej, nieparzystej, różnowartościowej, okresowej
 • rozwiązuje proste zadania z treścią z zastosowaniem funkcji
Na ocenę dobrą uczeń ponadto:
 • z wykresu funkcji f uzyskuje wykres funkcji f(x- a )+ b
 • stosuje funkcje do opisu prostych zależności w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym
 • rozpoznaje funkcje parzyste, nieparzyste, różnowartościowe na podstawie wzoru
 • potrafi ograniczyć dziedzinę tak aby funkcja była różnowartościowa
 • umie wyznaczać wzory funkcji, których wykresy powstają w wyniku przekształcenia przez symetrię:
  1. względem osi x
  2. względem osi y
  3. względem początku uk.ładu współrzędnych
 • rozwiązuje proste zadania z treścią z zastosowaniem funkcji
Na ocenę bardzo dobrą uczeń ponadto:
 • dowodzi prostych własności( np. suma funkcji parzystych jest parzysta), dowodzi różnowartościowości funkcji na podstawie wzoru, rozwiązuje równania i nierówności korzystając z własności funkcji
 • dowodzi monotoniczności funkcji na podstawie wzoru
 • zna różnicę między funkcjami " na" i " w"
 • wyznacza funkcje odwrotne
 • zna definicję superpozycji funkcji f i g
 • umie składać funkcje
 • znając własności zależności między wielkościami, szkicuje wykres funkcji opisującej tę zależność
III. WIELOMIANY

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 • zna przykłady jednomianów, jednomianów podobnych, sprawnie wykonuje działania arytmetyczne na jednomianach, redukcję jednomianów podobnych
 • oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego
 • rozpoznaje dwumiany, trójmiany
 • rozpoznaje wielomiany, dodaje je, odejmuje i mnoży przez liczbę
 • przekształca sumy i różnice wielomianów
 • mnoży wielomian przez dwumian
 • dzieli wielomian przez dwumian
 • zna określenie funkcji liniowej, umie narysować jej wykres, umie rozpoznać współczynnik kierunkowy i wyraz wolny, wie co jest dziedziną i zbiorem wartości funkcji liniowej
 • rozwiązuje równania i nierówności liniowe oraz układy równań liniowych i proste zadania z treścią prowadzące do takich równań, nierówności i układów
 • zna określenie funkcji kwadratowej, umie narysować wykres funkcji , rozwiązuje równania kwadratowe niezupełne
 • sprawdza w prostych wypadkach zależność liczby rozwiązań równania liniowego z parametrem
 • sprawdza w prostych wypadkach zależność liczby rozwiązań równania kwadratowego z parametrem
 • rozwiązuje w prostych wypadkach układy równań metodą wyznacznikową
 • oblicza sumę i iloczyn pierwiastków równania kwadratowego z zastosowaniem wzorów Viete`a
Na ocenę dostateczną uczeń ponadto:
 • zna określenie stopnia wielomianu, rozpoznaje wielomiany zerowe i wielomiany stopnia zerowego
 • zna określenie funkcji wielomianowej i umie podać jej przykłady
 • mnoży wielomiany
 • dzieli wielomiany
 • zna własności funkcji f(x)=ax
 • umie wyznaczyć wzór funkcji liniowej znając dwa punkty należące do jej wykresu
 • zna własności funkcji f(x)=ax+b, w szczególności zależność wykresu funkcji y=ax+b od współczynnika a i wyrazu b
 • wyznacza miejsca zerowe funkcji liniowej
 • rozwiązuje równania i nierówności liniowe oraz układy równań liniowych i zadania z treścią prowadzące do takich równań, nierówności i układów
 • rozwiązuje proste układy o trzech niewiadomych
 • rozwiązuje układy równań metodą wyznacznikową
 • rozwiązuje w prostych wypadkach układy równań z parametrem
 • rozwiązuje proste równania liniowe z wartością bezwzględną
 • rozwiązuje nierówności liniowe z dwiema niewiadomymi
 • określa liczbę rozwiązań równania liniowego w zależności od parametru, rozwiązuje równania liniowe z parametrem
 • określa liczbę rozwiązań równania kwadratowego w zależności od parametru, rozwiązuje równania kwadratowe z parametrem
 • rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe
 • rozwiązuje proste równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną
 • rozwiązuje proste zadania z parametrem z zastosowaniem wzorów Viete`a
 • rozwiązuje...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !