Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Puchaczowie.

Data dodania: 2004-05-29 11:45:00
Artykuł zawiera regulamin Samorządu Uczniowskiego opracowany przez uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Puchaczowie pod kierunkiem opiekuna SU Ewy Wróbel.Opracowany przez nauczycielkę Liceum Ogólnokształcącego w Puchaczowie mgr Ewę Wróbel opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin zawiera rozdziały:

I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu.
III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.
IV. Kadencja władz.
V. Komisje i sekcje.
VI. Opiekun Samorządu.
VII. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu.
VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
IX. Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego.
X. Działalność gospodarcza.
XI. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne.
1. Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego w Puchaczowie działa w oparciu o artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Celem Samorządu jest:
a/ współudział uczniów w realizacji celów wychowawczych szkoły,
b/ kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania,
c/ stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów,
d/ rozwijanie demokratycznych form współżycia.
4. Samorząd uczniowski jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

II. Organy Samorządu.
1. Organami Samorządu są:
a/ przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
b/ Rada Samorządu uczniowskiego
c/ Samorządy Klasowe
2. Rada SU składa się z co najwyżej ośmiu osób:
a/ przewodniczącego Rady SU
b/ zastępcy przewodniczącego
c/ sekretarza
d/ skarbnika
e/ przewodniczących sekcji powołanych przez Radę SU
f/ członków Rady SU.
3. Samorządy klasowe składają się z:
a/ przewodniczącego klasy
b/ zastępcy przewodniczącego
c/ skarbnika
d/ sekretarza

III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
1. Przewodniczący Rady SU:
a/ reprezentuje Samorząd Uczniowski
b/ kieruje pracą Rady SU
c/ przewodniczy obradom Rady SU
d/ przydziela zadania poszczególnym sekcjom
e/ organizuje współpracę Rady SU z samorządami klasowymi
2. Rada Samorządu uczniowskiego:
a/ podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań SU
b/ ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok
c/ kieruje bieżącą pracą SU
d/ reprezentuje SU wobec organizacji działających w szkole
e/ nawiązuje kontakt z samorządami innych szkół
f/ współpracuje z przewodniczącymi klas
g/ opiniuje wybór opiekuna SU
3. Samorząd klasowy:
a/ reprezentuje klasę na zewnątrz
b/ organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie i w szkole itp.)
c/ wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy

IV. Kadencja władz.
1. Kadencja Rady SU trwa dwa lata.
2. Kadencja Samorządu Klasowego trwa jeden rok.
3. Członkami władz Samorządu Uczniowskiego mogą być tylko uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puchaczowie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenia nauki, zmiana szkoły itp.) przestaje on być członkiem SU i jego władz.
4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Radę SU.

V. Komisje i sekcje
1. Do realizacji swoich zadań Rada SU powołuje...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !