Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

Data dodania: 2006-04-17 00:15:00
Jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego działającego przy ZespoleSzkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju. Przedstawionyregulami powstał dzięku współpracy i wykorzystaniu sugesti uczniówtworzących Radę SU.REGULAMIN

Samorządu Uczniowskiego
przy Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
w Jastrzębiu Zdroju
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 r. z późn. zmianami).
2) Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju.


Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
1. W Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II (Gimnazjum nr 1, V Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2) w Jastrzębiu Zdroju działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4. Rada Samorządu wybierana jest przez społeczność uczniowską w demokratycznych wyborach.

5. Rada Samorządu Uczniowskiego, oraz jego przewodniczący używają pieczęci:


Zespół Szkół nr 5
im. Jana Pawła II
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

6. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.


Rozdział II

Cele i zadania Samorządu
§2

1. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

a) rozwijanie demokratycznych form współżycia i kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

b) kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki,

c) pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły, organizowaniu działalności uczniów,

d) organizowanie imprez w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,

e) organizowanie apeli okolicznościowych,

f) prace społeczne na rzecz środowiska,

g) wydawanie gazetki szkolnej, informatorów i biuletynów.

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów jak najlepszych wyników nauczania.

§3

Samorząd działa poprzez swoje organy.


Rozdział III

Organy Samorządu Uczniowskiego
§4

1. Organami Samorządu są:

a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

b) Rada Samorządu Uczniowskiego,

c) Sekcje Samorządu Uczniowskiego,

d) Redakcja gazetki szkolnej,

2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

a) Przewodniczący,

b) Zastępca Przewodniczącego ds. Gimnazjum,

c) Zastępcy Przewodniczącego ds. Szkoły Ponadgimnazjalnej,

d) Sekretarza,

e) Skarbnika,

f) Trzech członków.


3. W ramach Samorządu działają następujące Sekcje:

a) Artystyczna,

b) Medialna,

c) Sportowa,

d) Organizacyjna.


§5

Opiekun Samorządu ma prawo veta w każdej decyzji podejmowanej przez Samorząd Uczniowski.


Rozdział IV
Kompetencje Sekcji działających w Samorządzie

§6
1. Sekcja Artystyczna

a) grupa plastyczno-dekoracyjna:

- oprawa dekoracyjna organizowanych imprez,

- opieka nad tablicą dekoracyjną Samorządu Uczniowskiego,

- tworzenie plakatów okolicznościowych.

b) grupa muzyczna:

- oprawa muzyczna organizowanych imprez,

- stały kontakt z nauczycielem odpowiedzialnym za sprzęt muzyczny.


2. Sekcja Medialna
a) gazetka szkolna:

- redagowanie gazetki szkolnej bądź redagowanie artykułów o tematyce związanej z Samorządem,

- stały i systematyczny kontakt z opiekunem gazetki szkolnej.

b) strona internetowa:

- systematyczna aktualizacja działu traktującego o sprawach Samorządu,

- stały kontakt z uczniami bezpośrednio odpowiedzialnymi za szkolną stronę internetową,

- foto – dokumentowanie realizacji zadań za pomocą aparatu fotograficznego,

- systematyczny kontakt z nauczycielami informatyki

c) szkolny radiowęzeł:

- nadawanie informacji poprzez szkolny radiowęzeł,

- przekazywanie informacji społeczności uczniowskiej,

- przygotowanie i nadawanie audycji okolicznościowych.

3. Sekcja Sportowa

- organizowanie bądź współorganizowanie imprez o charakterze sportowym.

- stały kontakt z nauczycielami wychowania fizycznego


4. Sekcja organizacyjna

- organizowanie akcji charytatywnych,

- organizowanie akcji mających na celu pomoc potrzebującym,

- organizowanie oraz koordynacja przebiegu akcji ogólnopolskich oraz regionalnych, skierowanych do społeczności uczniowskiej,

- prowadzenie akcji „szczęśliwy numerek” oraz informowanie na bieżąco uczniów o jej przebiegu.


Rozdział V
Kompetencje Organów oraz członków Rady Samorządu Uczniowskiego
§7
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły.

2. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu i współpracą z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią.

3. Pośredniczy pomiędzy nauczycielami a uczniami.

4. Służy doradztwem i pomocą dla wszystkich członków Samorządu.

5. Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego nie rzadziej niż raz w miesiącu.


§8
Zastępca Przewodniczącego ds. Gimnazjum:

1. Przejmuje obowiązki przewodniczącego Samorządu w razie jego nieobecności.

2. Wspomaga wszelkie działania Samorządu Uczniowskiego.

3. Odpowiada za kontakt pomiędzy Radą a społecznością uczniowską ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum.

§9
Zastępca Przewodniczącego ds. Szkoły Ponadgimnazjalnej:

1. Przejmuje obowiązki przewodniczącego Samorządu w razie jego nieobecności.

2. Wspomaga wszelkie działania Samorządu Uczniowskiego.

3. Odpowiada za kontakt pomiędzy Radą a społecznością uczniowską ze szczególnym uwzględnieniem szkoły Ponadgimnazjalnej.

§10
Sekretarz:

1. prowadzenie na bieżąco protokolarza

2. sporządza protokół z posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządu Uczniowskiego,

3. powiadamianie o zebraniach członków Rady i Samorządu.

§11
Skarbnik:

1. odpowiada za zebrane przez Samorząd środki finansowe,

2. pobiera dobrowolne składki uczniowskie,

3. prowadzi „ewidencję” dochodów i wydatków,

4. na koniec każdego semestru składa sprawozdanie z dysponowania przez Samorząd środkami finansowymi.Rozdział VI

Zasady działania Samorządu
§12
1 . Rada ma prawo przydzielić poszczególnym klasom zadania związane z realizacją potrzeb społeczności uczniowskiej.
2. Kadencja członków Rady trwa dwa lata.
3. Organy Samorządu zobowiązane są dwa razy w roku, na koniec każdego okresu, składać sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
4. Rada Samorządu obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni goście.
6. Rada realizuje zadania Samorządu. Podejmuje na zebraniach uchwały. Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu Szkół nr 5 im. Jana...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !