Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin samorządu.

Data dodania: 2005-05-17 14:00:00
Regulamin samorządu uczniowskiego gimnazjum nr 13 w Olsztynie.

I. WSTĘP
 1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum 13 w Olsztynie działa w oparciu o art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
II. WŁADZE SAMORZĄDU
 1. Władzami Samorządu są:
  1. Zarząd (Prezydium)
  2. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą)
 2. Zarząd (Prezydium)
  1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej w skrócie: SU).
  2. Zarząd składa się z 4 uczniów: Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących i Rzecznika Praw Ucznia.
  3. Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
  4. Do kompetencji Zarządu należy:
   • kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
   • reprezentowanie Samorządu;
   • przedstawianie Radzie sprawozdań z pracy Zarządu;
   • powoływanie sekcji i mianowanie ich przewodniczących;
   • prowadzenie dokumentacji pracy samorządu
   • uchwalanie Regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek,
   • przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczegól-ności realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
   • prawo do poszanowania godności, podmiotowego i indywidualnego traktowania przez nauczyciela,
   • prawo do rzetelnej i sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny swego zachowania i postępów w nauce,
   • prawo do zapoznania się z programem nauczania, wymaganiami oraz kryteriami ocen,
   • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysił-kiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
   • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją szkoły
  5. W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. Zebranie Zarządu zwołuje i prowadzi Opiekun SU lub Przewodniczący SU.
  6. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wia-domości Radzie.
  7. Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń i dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego.
 3. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z gospodarzy wszystkich klas.
  1. Do kompetencji Rady należy:
   • przyjmowanie sprawozdań Zarządu;
   • wybór kandydatów na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
   • wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory we wrześniu do władz Samorządu i Opiekuna SU
   • zbieranie opinii od społeczności szkolnej
   • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
   • reprezentowanie interesów ogółu uczniów wobec innych organów szkoły
   • czynny udział w organizowaniu życia społeczności szkolnej,
  2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady wybierany jest Przewodniczący i Sekretarz.
  3. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć (bez prawa głosu) przedstawiciele Zarządu i Opiekun .
 4. Członkowie Rady i Zarządu
  1. Członkowie Rady i Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.
  2. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z na-uką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.
  3. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicz-nej.
III. KADENCJA WŁADZ, WYBORY, WAKATY
 1. Kadencja wszystkich władz samorządu trwa jeden rok kalendarzowy.
 2. Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły. W chwili odejścia ucznia ze Szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
 3. Wybory do władz Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 4. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez Radę.
 5. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy
 6. W przypadku vacatu na funkcji członka Rady, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.
 7. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu.
 8. Nie później niż na tydzień przed wyborami Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach ich przeprowadzenia .
IV.OPIEKUN SAMORZĄDU
 1. W Gimnazjum 13 w Olsztynie jest dwóch Opiekunów SU, którzy ściśle ze sobą współpracują.
 2. Opiekunowie Samorządu są doradcami służącymi swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
 3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !