Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin egzaminów gimnazjalnych.

Data dodania: 2005-06-06 08:30:00
Przedstawiam Państwu propozycję załącznika do statutu gimnazjum.
Regulamin egzaminów.


Propozycja załącznika do statutu gimnazjum.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496 z 1997r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943 z 1998r. nr 117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126 z 2000r. nr 12 poz. 136, nr 19, poz. 239 i nr 48, poz. 550.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, Dz. U. z 2004r. nr 193 ,poz. 2046.


PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH


Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego, sprawdzającego i klasyfikacyjnego.


EGZAMIN POPRAWKOWY


1. Egzamin poprawkowy wyznacza się w przypadku rocznej oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem że:
- uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, a w wyjątkowych przypadkach z dwóch przedmiotów, jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę,
- egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas III / kończący edukację /.
2. Egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub wychowawcy klasy, który musi być złożony przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki rocznej klasyfikacji i promocji.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. terminie egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły pisemnie powiadamia wnioskodawców, załączając druk zaświadczenia na wypadek niemożności stawienia się ucznia na egzamin.
5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję egzaminacyjną w składzie:
- przewodniczący - dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą, który dba o przebieg egzaminu i przekazuje decyzje o wyniku egzaminu,
- -egzaminator - nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, który przygotowuje zestawy pytań, egzaminuje ucznia i ustala ocenę końcową nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony z pracy w komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym przypadku powołuje się nauczyciela tego samego przedmiotu,
- protokolant - nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, który sporządza protokół z przebiegu egzaminu.
6. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W przypadku przedmiotów: plastyka, muzyka , technika, informatyka i wychowanie fizyczne egzamin ma formę zadań praktycznych Z ważnych przyczyn dopuszcza się możliwość zachowania egzaminu tylko w formie ustnej. .
7. Nauczyciel – egzaminator przygotowuje zestawy pytań zgodnie z wymaganiami na ocenę dopuszczającą, w ilości trzy komplety, zawierające zadania otwarte i zamknięte plus schematy punktowania do każdej części pisemnej i ustnej egzaminu / 40% przewidzianych punków przyznaje się za część ustną, a 60% za część pisemną egzaminu /.
8. Przy ustalaniu zestawu pytań nauczyciel – egzaminator zobowiązany jest respektować orzeczenie poradni dotyczącego dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.
9. Przygotowane zestawy pytań i schematy punktowania nauczyciel – egzaminator przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu.
10. Osiągnięcie przez ucznia 80% punktów przewidzianych w obydwu częściach egzaminu zalicza egzamin.
11. Przy ocenie egzaminu, niezależnie od przedmiotu, uczeń może uzyskać 2 punkty za poprawność językową i ortograficzną.
12. W części ustnej egzaminu pytania są jednakowo punktowane.
13. Czas trwania egzaminu:
- część pisemna trwa 40 minut
- część ustna trwa 20 minut
- przerwa między obydwoma częściami egzaminu trwa 10 minut.
14. Pomoce potrzebne do przebiegu egzaminu przygotowuje egzaminator.
15. Ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w tym samym dniu.
16. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.
17. Po ustaleniu przez dyrektora szkoły terminu egzaminu / klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzającego / nauczyciel przedmiotu / egzaminator / zobowiązany jest w terminie 7 dni zapoznać ucznia z procedurą i wymaganiami egzaminu oraz z zakresem materiału objętego egzaminem.
18. Uczniowi przysługuje drugi termin egzaminu poprawkowego w przypadku ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych /zaświadczenie lekarskie/. Nowy termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły / nie później, niż do końca września /.
19. Uczniowi przysługuję odwołanie od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego jeśli zostały naruszone procedury / odwołanie musi zostać zgłoszone w terminie 5 dni od dnia egzaminu/.
20. Jeżeli uczeń nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego powtarza klasę, z zastrzeżeniem, że uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego cyklu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć.


EGZAMIN KLASYFIKACYJNY1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego przedmiotu, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemny wniosek ucznia, rodziców, prawnego opiekuna lub wychowawcy klasy ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Uczeń powinien we wniosku określić na jaką ocenę zamierza zaliczyć materiał programowy.
5. Uczeń może zdawać tylko dwa egzaminy klasyfikacyjne w jednym dniu.
6. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego/ terminy, warunki egzaminu/ tak jak przy egzaminie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !