Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program Szkolnego Koła PCK

Data dodania: 2008-05-29 08:28:07
Program zrealizowany został w roku szkolnym 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 3, im. Wojska Polskiego w Mielcu. Program opracowany z myślą o uczniach klas IV — VI.WSTĘP.


Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego proponuję podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym. Koło PCK jest cenną formą pracy
z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach klas IV – VI, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka.
Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę na to, by mogli poznawać świat z radością i satysfakcją.
Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
Program będzie realizowany na spotkaniach członków Szkolnego Koła PCK odbywających się dwa razy w miesiącu, podpartych o dodatkowe działania jak: wycieczka, apel, konkurs pod hasłem „Dbam o zdrowie”.CELE PROGRAMU.

Cele ogólne:
 • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,
 • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

Cele szczegółowe:
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów,
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,


Przewidywane osiągnięcia ucznia:
 • uczeń zna ideę humanizmu i zna zasady działań Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • uczeń rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego,
 • uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło PCK.

METODY PRACY.

 • organizowanie na terenie szkoły zbiórki odzieży używanej, zbiórki pieniędzy oraz inne formy pozyskiwania funduszy z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących,
 • opracowanie szeregu artykułów przez uczniów promujące zdrowy styl życia,
 • sprzątanie zaniedbanych mogił na Cmentarzu Parafialnym w Mielcu,
 • przedstawienie o tematyce zdrowotnej,
 • konkurs plastyczny pod hasłem „Dbam o zdrowie”,
 • wycieczka do Stacji Krwiodawstwa – Punkt HDK w Mielcu, rozmowa z pracownikami Stacji.

FORMY PRACY

a). indywidualna,
b). zbiorowa.


PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2007/2008Lp.

Zadanie
Działanie
Uczestnicy
Termin
1.
Propagowanie idei humanitaryzmu i działań PCK.
1. Wybór...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !