Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program nauczania technologii informacyjnej

Data dodania: 2005-05-19 11:30:00
Program powstał na drodze ewaluacji programu przeznaczonego dla klas szkół zawodowych. Jest również wynikiem potrzeby modyfikacji treści i metod nauczania związanych z coraz szybszym rozwojem teleinformatycznym. Celem jego jest przybliżenie technologii informacyjnej w taki sposób, aby przedmiot nauczania przygotowywał przede wszystkim uczniów do jego praktycznego wykorzystania w danym zawodzie. PROGRAM NAUCZANIA TECHNOLOGIA INFORMACYJNA DLA PIERWSZEJ KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

1. Wstęp.
     Program powstał na drodze ewaluacji programu przeznaczonego dla klas szkół zawodowych. Jest również wynikiem potrzeby modyfikacji treści i metod nauczania związanych z coraz szybszym rozwojem teleinformatycznym. Celem jego jest przybliżenie technologii informacyjnej w taki sposób, aby przedmiot nauczania przygotowywał przede wszystkim uczniów do jego praktycznego wykorzystania w danym zawodzie.
     Wychodząc naprzeciw ukierunkowaniu działań edukacyjnych na sferę praktyczną zawarte w programie zagadnienia uwzględniają potrzeby i oczekiwania uczniów. Jednocześnie są zgodne z treściami zawartymi we właściwym programie nauczania.

2. Założenia ogólne.
     Wychodząc naprzeciw ukierunkowaniu działań edukacyjnych na sferę praktyczną zawarte w programie zagadnienia uwzględniają potrzeby i oczekiwania uczniów. Jednocześnie są zgodne z treściami zawartymi we właściwym programie nauczania. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny lekcyjne. Nie przewiduję się zajęć teoretycznych.
     Proces kształcenia można podzielić na dwa etapy. Pierwszy przewiduje wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia na tle grupy poprzez stopniowanie skali trudności ćwiczeń na stanowisku komputerowym. Wynikiem takiego działania może być komfort późniejszej jego pracy i pracy nauczyciela.
     Drugi etap kształtuje przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na przykładach ściśle związanych z danym zawodem. Ma to na celu ukształtowanie efektów oddziaływań, które stanowią o wykorzystaniu wiedzy w życiu codziennym, pracy.

3. Cele kształcenia i wychowania
     Szybki rozwój technik informatycznych oraz coraz większy jej wpływ na życie codzienne. Wyznacza potrzebę selektywnego doboru treści kształcenia i wychowania. Winien on być związany z oczekiwaniami uczniów, a jednocześnie wdrażać ich do ukierunkowywania wiedzy i dostosowywania jej do własnych potrzeb.
     Podstawowymi celami kształcenia i wychowania dla uczniów I klasy szkoły zawodowej są:
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego myślenia i działania,
 • poznanie i ukierunkowywanie ich zainteresowań,
 • wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy w życiu codziennym,
 • wskazywanie kierunków rozwoju teleinformatycznego,
 • wskazanie na oczekiwania społeczne związane z uzyskanym zawodem,
 • znajomość podstaw prawa w korzystaniu z oprogramowania,
 • wskazanie na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem.
4. Treści nauczania.
     Ewaluacja treści kształcenia i nauczania wynika z postępu technicznego. Oparta jest na praktycznym doświadczeniu w pracy pedagogicznej. Zawiera niezbędne elementy właściwych programów nauczania, które nauczyciel może dostosować do zaplecza dydaktycznego.
     Niezbędna jest współpraca uczniów i nauczyciela w szczególności na etapie wyrównywania poziomu wiedzy.

 1. Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej:
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy:
   • uwzględnienie ergonomii pracy na stanowisku pracy,
   • zwrócenie uwagi na zagrożenie zdrowotne,
   • wpływ czynników atmosferycznych;
  • zasadnicze elementy budowy stacji roboczej komputera:
   • klasa PC,
   • przedstawienie rozwiązań komputerów przenośnych;
  • rodzaje i nazewnictwo urządzeń peryferyjnych:
   • drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne,
   • aparaty cyfrowe,
   • mobilne rozwiązania;
  • możliwości rozbudowy i przyszłość urządzeń informatycznych:
  • własność intelektualna,
  • prawo autorskie,
  • licencja,
  • piractwo komputerowe.
 2. Obsługa komputera reprezentowana przez graficzny interfejs systemu Windows:
  • pojęcia związane z systemem operacyjnym Windows:
   • elementy budowy graficznego interfejsu: Pulpit, Ikony, Pasek zadań, okna dialogowe,
   • poznanie aplikacji i opcji systemu (Akcesoria, Kosz, Mój Komputer, Eksplorator Windows);
  • struktura plików i katalogów,
  • posługiwanie się myszą komputerową,
  • wykorzystanie klawiszy funkcyjnych i skrótu,
  • kopiowanie plików i folderów, zmiana nazw i usuwanie,
  • formatowanie dyskietki,
  • dyskietka startowa,
  • kopiowanie danych i usuwanie,
  • drukowanie plików.
 3. Wykorzystanie praktyczne aplikacji (działania edukacyjne powinny odzwierciedlać sferę zawodową i praktyczne wykorzystanie poszczególnych aplikacji do rozwiązywania popartych przykładami ćwiczeń):
  • tworzenie dokumentów tekstowych (Word):
   • uruchomienie programu,
   • zasady tworzenia dokumentów (np.urzędowych),
   • formatowanie tekstu,
   • tworzenie tabel,
   • wykorzystanie plików graficznych;
  • drukowanie dokumentów,
  • prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym (Excel):
   • uruchomienie programu,
   • budowa arkusza,
   • wprowadzanie tekstu i danych,
   • adresowanie i kopiowanie komórek,
   • wykorzystanie prostych funkcji,
   • tworzenie tabel;
  • tworzenie prezentacji multimedialnych (PowerPoint):
   • uruchomienie programu,
   • wykorzystanie tekstu i grafiki w slajdach,
   • animacje,
   • prezentacja przenośna;
  • elementarne zasady budowy baz danych i sposobów ich wykorzystania (Access):
   • uruchomienie programu,
   • tworzenie tabel i pól,
   • generowanie formularza;
 4. Sieci komputerowe i Internet:
  • wymiana danych w sieci (udostępnianie plików i katalogów),
  • zakładanie konta poczty elektronicznej,
  • przeglądanie stron WWW,
  • elementarne wiadomości z zakresu tworzenia stron WWW,
  • bezpieczeństwo danych,
  • ochrona przed wirusami,
 5. Grafika komputerowa (PhotoEditor):
  • zmiana formatu plików,
  • transformacje obrazu,
 6. Narzędzia do osiągnięcia celów kształcenia i wychowania.
Metody nauczania
 • świadome i aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach dydaktycznych,
 • zróżnicowanie stopnia trudności dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczniów,
 • wykłady tematyczne ograniczone do niezbędnego minimum i poparte przykładami,
 • praca własna uczniów odbywa się przy pomocy komputera,
 • ćwiczenia przeprowadzane są poprzez prezentację przykładu przez nauczyciela, następnie na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !