Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Redagujemy gazetę międzyszkolną Liceów Plastycznych

Data dodania: 2006-05-27 10:31:32
Projekt zajęć pozalekcyjnych dla młodziezy liceów plastycznych Polski północno-wschodniej pt.„Redagujemy gazetę międzyszkolną Liceów Plastycznych” przeznaczony został dla szkół plastycznych działających w Białymstoku, Olsztynie i Łomży. Jego główny cel to nawiązanie współpracy między Liceami Plastycznymi z różnych miast poprzez redagowanie wspólnej gazety uczniowskiej propagującej kulturę i sztukę w/w regionu.
PROJEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DLA MŁODZIEZY LICEÓW PLASTYCZNYCH
POLSKI PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ

Autor : Zbigniew WasilukA
INFORMACJA O PROJEKCIE
A 1.
Nazwa i adres placówki zgłaszającej projekt:
LP
im. Zygmunta Grottgera
w Supraślu
Tel./fax
7183-216
A 2.
Imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za realizację projektu:

· Zbigniew Wasiluk – nauczyciel plastyk
· Tomasz Modelski –informatyk
Tel./faxB
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU
B1.
Kategoria wiekowa, której dotyczy projekt
uczniowie szkół średnich: LP w Łomży, LP w Olsztynie, LP w Białymstoku
B2.
Nazwa projektu:
„ Redagujemy gazetę międzyszkolną Liceów Plastycznych”

B3
Tematyka :
Współczesna rzeczywistość zmusza szkoły do rywalizacji

w pozyskiwaniu klienta jakim są uczniowie i rodzice. Nasza placówka nastawia się również na zjawisko konkurencyjności na rynku oświatowym proponując zajęcia dla uczniów z LP. Ale jednocześnie koncepcja projektu nastawiona jest na zachęcenie młodzieży różnych szkół do wspólnego działania i tworzenia.


Projekt: „Redagujemy gazetę międzyszkolną Liceów Plastycznych” skierowany jest na współpracę międzyszkolną, jego główny cel to powstanie więzi między uczniami z różnych szkół- liceów plastycznych-
stworzenie możliwości samorealizacji młodzieży,
z uwzględnieniem ich potrzeb mi. akceptacji, nawiązywania stosunków interpersonalnych przy zastosowaniu technologii komputerowej
w kontaktach międzyludzkich. Jednocześnie jest efektem realizacji ścieżki edukacyjnej czytelniczej i medialnej.


B4.
Cele projektu:
· zjednoczenie uczniów z kilku szkół w celu redagowania wspólnej gazety uczniowskiej;
· wykorzystanie technologii informacyjnej w celu stworzenia gazety:
a) gromadzenie informacji – Internet
b) przesyłanie materiałów pocztą internetową
c) posługiwanie się programami komputerowymi – Word, Corel ..................itp.
d) składanie gazetki – drukowanie,
· kształcenie sprawności językowej, nauka percepcji w wyrażaniu własnej opinii,
· doskonalenie umiejętności w zakresie redagowania różnych form wypowiedzi
( wywiad, informacja, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, recenzja, wiersz),
· rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
· kształcenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów, twórczego działania
w grupie,
· rozwijanie takich cech osobowościowych jak odpowiedzialność, wytrwałość
i systematyczność,
· rozbudzanie potencjału twórczego młodzieży poprzez pracę metodami aktywnymi,
· kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i realizacji zadań
z użyciem technologii komputerowej,
· nauka twórczych, kreatywnych zachowań,
· radość płynąca ze wspólnego tworzenia,
· możliwość bezpośredniego korzystania z Internetu jako źródła zdobywania
i przesyłania informacji,
· uatrakcyjnienie czasu wolnego młodzieży,
· tworzenie więzi interpersonalnych, integrowanie młodzieży z różnych szkół
i środowisk.
B5.

Wynikające z celów zadania i harmonogram ich realizacji:
Realizacja celów będzie dokonywana przez zadania:
· zajęcia integracyjne i działania twórcze z wykorzystaniem różnych środków wyrazu;
· wycieczkę do wybranej redakcji gazety
· elementy dyskusji, wymiany myśli;
· zajęcia redakcyjne gazety uczniowskiej przy komputerach;
· wyszukiwanie informacji w Internecie i przesyłanie zebranych materiałów pocztą elektroniczną;
Organizacja i tematyka zajęć:
1. październik – wysłanie informacji do szkół
z ofertą zajęć, spotkanie organizacyjne: zebranie grupy uczniów,
przedstawienie celów i zadań zajęć oraz form i metod pracy;
2. listopad – wycieczka do redakcji gazety np. „Kuriera Porannego”
w celu poznania podstawowych działań przy powstawaniu gazety;
- dyskusja nad tematyką gazety,
- podział na grupy redakcyjne – tematyczne, przydział ról
- podanie form i metod realizacji tematyki zajęć,
- wyszukiwanie informacji w Internecie do poszczególnych działów tematycznych gazety;
3. grudzień – styczeń:
- przegląd zgromadzonych materiałów,
- składanie działów gazety np.: informacyjny, artystyczny
sportowy, przyrodniczy, regionalny, komputerowy
- oprawa graficzna,
- drukowanie i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !