Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program autorski z techniki w gimnazjum

Data dodania: 2004-04-21 10:00:00
Przy opracowywaniu programu nauczania techniki z elementamiinformatyki i wychowania komunikacyjnego wzięłam pod uwagę przedewszystkim możliwości szkolnej bazy. Jestem nauczycielką informatyki i techniki, chciałam w mojejpracy skorelować te dwa przedmioty w ten sposób, aby móc przekazać jaknajwięcej informacji, umożliwić uczniom opanowanie jak największej ilościwiadomości i umiejętności. Wspomagać rozwój wychowanków poprzez ich udziałw różnych działaniach technicznych.

W gimnazjum, w którym pracuję, jest bardzo dobrze wyposażona pracownia informatyczna. Chciałam w jak największym stopniu wykorzystać w pracy na technice możliwość korzystania z komputerów, programów multimedialnych oraz internetu.

PROGRAM AUTORSKI NAUCZANIA TECHNIKI z elementami informatyki i wychowania komunikacyjnego w GIMNAZJUM

opracowany zgodnie z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ -

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r.

Dziennik Ustaw RP nr 14 z 1999 r., poz.129.

i PROGRAMEM NAUCZANIA – Technika z elementami informatyki i wychowania komunikacyjnego w klasach I – III gimnazjum

DKW – 4014 – 68/00

Opracowała: mgr inż. Aleksandra Łangowska

Akceptował: mgr inż. Piotr Łangowski

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.

2. CELE EDUKACYJNE

3. PLAN WYNIKOWY – KLASA II

4. PLAN WYNIKOWY – KLASA III

5. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

6. OSIĄGNIĘCIA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

7. SYSTEM OCENIANIA

1. WSTĘP

Przy opracowywaniu programu nauczania techniki z elementami informatyki i wychowania komunikacyjnego wzięłam pod uwagę przede wszystkim możliwości szkolnej bazy.

Jestem nauczycielką informatyki i techniki, chciałam w mojej pracy skorelować te dwa przedmioty w ten sposób, aby móc przekazać jak najwięcej informacji, umożliwić uczniom opanowanie jak największej ilości wiadomości i umiejętności. Wspomagać rozwój wychowanków poprzez ich udział w różnych działaniach technicznych.

W gimnazjum, w którym pracuję, jest bardzo dobrze wyposażona pracownia informatyczna. Chciałam w jak największym stopniu wykorzystać w pracy na technice możliwość korzystania z komputerów, programów multimedialnych oraz internetu.

2. CELE EDUKACYJNE

Celem podstawowym, zgodnie z podstawą programową, jest przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej.

Cele szczegółowe to:

O kształtowanie postaw,

O rozwijanie aktywności, umiejętności pracy w grupie,

O rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i organizowania pracy,

O pozyskiwanie, selekcjonowanie i przetwarzanie potrzebnych informacji,

O wpajanie zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

O dostrzeganie korzyści wynikających z korzystania z nowoczesnych urządzeń technicznych oraz czerpania wiedzy przy wykorzystaniu środków technicznych,

O dostrzeganie potrzeby dbania o środowisko naturalne.

3. PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI – KLASA II (1 rok nauki, 1 godzina tygodniowo)

Lp.

Treści programowe

Tematy

Liczba

godzin

Czynności

i osiągnięcia uczniów

Ścieżki

międzyprzedmiotowe

Uwagi

1

Przepisy BHP

· System oceniania na lekcjach techniki. Regulamin pracowni technicznej. Zasady BHP na lekcjach techniki.

2

· poznają pracę na lekcjach techniki,

· znają zasady BHP podczas pracy na lekcjach techniki,

· świadomie stosują zasady regulaminu pracowni.

Edukacja prozdrowotna

2

Problemy bezpiecznego wykorzystania wytworów współczesnej techniki; urządzenia techniczne stosowane w środowisku życia ucznia;

Bezpieczeństwo poruszania się po drogach.

· Budowa wewnętrzna komputera.

· Urządzenia zewnętrzne komputera.

· Zastosowanie komputera w szkole i innych dziedzinach życia.

· Ochrona przed wirusami komputerowymi.

· Podstawowe zasady ruchu drogowego.

· Znaki drogowe i sygnały świetlne.

· Zasady ruchu na skrzyżowaniach.

· Manewry na drogach.

· Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

.

10

10

· Poznają i rozróżniają najważniejsze elementy budowy wewnętrznej komputera.

· Poznają przeznaczenie pamięci komputera.

· Rozróżniają dwa rodzaje pamięci komputera.

· Poznają jednostki pojemności pamięci.

· Poznają różne nośniki pamięci zewnętrznej i urządzenia do ich odczytu i zapisu.

· Objaśniają zastosowanie urządzeń zewnętrznych, dzielą je na rodzaje i wymieniają ich nazwy oraz wyjaśniają ich przeznaczenie.

· Omawiają cechy i elementy komputera multimedialnego.

· Porównują rodzaje drukarek.

· Wykorzystują urządzenia zewnętrzne do standardowych zastosowań komputera.

· Rozróżniają najważniejsze gniazda służące do podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych.

· Znają przeznaczenie klawiszy oraz sposoby pisania małych i wielkich liter oraz polskich znaków diakrytycznych.

· Poznają podstawowe zastosowania komputerów w szkole.

· Omawiają typowe zastosowania komputerów i wynikające z tego korzyści w różnych dziedzinach życia.

· Uruchamiają na podstawie krótkiej instrukcji programy edukacyjne i obserwują ich wykorzystanie.

· Poznają wykorzystanie komputerów w administracji szkolnej, bibliotece i codziennej pracy nauczyciela.

· Wyjaśniają pojęcie wirusa komputerowego i znają jego szkodliwe działanie.

· Opisują metody przeciwdziałania wirusom komputerowym.

· Instalują i posługują się programem antywirusowym, sprawdzają wybrany dysk i ewentualnie niszczą wykryte wirusy.

· Znają podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

· Potrafią dostosować się do podstawowych zasad ruchu drogowego.

· Potrafią omówić i rozumieć konieczność stosowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

· Potrafią stosować poznane przepisy w praktyce.

· Znają znaki drogowe i sygnały świetlne.

· Umieją prawidłowo odczytywać znaki drogowe i sygnały świetlne.

· Znają zasady ruchu na skrzyżowaniach.

· Umieją rozwiązywać krzyżówki.

· Umieją wymienić i opisać manewry na drodze.

· Znają zasady udzielania pierwszej pomocy.

· Umieją praktycznie udzielić podstawowej pomocy w razie wypadku.

· Umieją otwierać strony internetowe na których znajdują się wiadomości i testy multimedialne dotyczące bezpieczeństwa drogowego.

· Umieją rozwiązywać testy multimedialne.

Edukacja prozdrowotna

Obrona cywilna

 

3

Projektowanie i konstruowanie; ochrona praw autorskich, wynalazczość, ochrona patentowa; młodzieżowy ruch twórczości technicznej.

· Rzutowanie prostokątne.

· Zasady wymiarowania rysunków.

· Prawo autorskie, prawa użytkownika pracowni komputerowej.

10

· Znają pojęcie rzutni.

· Znają i umieją wykorzystać zasady rysowania rzutów prostokątnych.

· Znają rodzaje i grubości linii rysunkowych.

· Wykonują rzuty prostokątne figur płaskich i brył.

· Znają zasady wymiarowania rysunków technicznych.

· Znają symbole wymiarowe.

· Wymiarują proste rysunki techniczne.

· Potrafią uruchomić i wykorzystać do rysowania rzutów program graficzny PAINT.

· Poznają pojęcia: prawo autorskie, licencja, upgrade, patent.

· Szanują własność intelektualną, omawiają sposoby zapobiegania piractwu komputerowemu, znają zasady ochrony patentowej.

· Świadomie i zgodnie z prawem korzystają z oprogramowania.

· Dostrzegają korzyści z użytkowania legalnego oprogramowania.

· Przestrzegają obowiązków użytkownika szkolnej pracowni komputerowej.

· Znajdują w różnych źródłach wiadomości i dyskutują na temat „MŁODZIEŻOWEGO RUCHU TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ”

Edukacja czytelnicza i medialna

4

Prezentacja wybranych wielkich polskich i zagranicznych wynalazców w dziedzinie techniki.

· Człowiek i technika.

2

· Potrafią wyszukać informacje na temat przeszłości i osiągnięć ludzi.

· Potrafią wymienić polskich i zagranicznych wynalazców oraz opisać krótko ich osiągnięcia.

· W dowolny sposób udokumentują swoją pracę.

Edukacja czytelnicza i medialna

5

Związki techniki z rozwojem kultury i różnych dyscyplin wiedzy technicznej.

· Technika motorem rozwoju kultury i nauki.

2

· Znają elementy historii techniki związanych z rozwojem nauki.

· Znają i umieją omówić wpływ nowinek technicznych mających wpływ na rozwój kultury (komputer, radio, telewizja itd.).

· W dowolny sposób udokumentują swoją pracę.

Edukacja czytelnicza i medialna

 

6

Planowanie pracy indywidualnej i zespołowej, podział pracy, koordynacja działań, rachunek ekonomiczny.

· Organizacja pracy.

2

· Umieją planować czas i sposoby wykonania określonej pracy.

· Umieją dostosować materiały do danego wyroby.

· Rozumieją konieczność przeprowadzenia rachunku ekonomicznego.

· Potrafią pracować w zespole, umieją podzielić pracę.

· Znają i rozumieją pojęcie koordynacji działań.

Edukacja ekologiczna

 

4.PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI – KLASA III (2 rok nauki, 1 godzina tygodniowo)

Lp.

Treści programowe

Tematy

Liczba

godzin

Czynności

i osiągnięcia uczniów

Ścieżki

międzyprzedmiotowe

Uwagi

1

Przepisy BHP

· System oceniania na lekcjach techniki. Regulamin pracowni technicznej. Zasady BHP na lekcjach techniki.

2

· poznają pracę na lekcjach techniki,

· znają zasady BHP podczas pracy na lekcjach techniki,

· świadomie stosują zasady regulaminu pracowni.

Edukacja prozdrowotna

 

2

Problemy bezpiecznego wykorzystania wytworów współczesnej techniki; urządzenia techniczne stosowane w środowisku życia ucznia;

Bezpieczeństwo poruszania się po drogach.

· Przykłady zastosowań komputerów...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !