Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program pracy Klubu Młodego Biologa

Data dodania: 2006-06-06 13:01:07
Dosyć trudno jest dziś zachęcićmłodzież do działania ponad to, co konieczne. W tym programie usiłujętego dokonać. Program adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnościąintelektualną, ale może przyda się też dla innych.


PROGRAM PRACY KLUBU MŁODEGO BIOLOGA

WSTĘP

     Program pracy Klubu Młodego Biologa jest programem zajęć pozalekcyjnych. Jest on przeznaczony do realizacji na trzecim etapie edukacyjnym, tzn. w trakcie nauczania w gimnazjum.

     Jego ideą jest zainteresowanie uczniów otaczającym światem, wdrożenie do rozumienia zjawisk, procesów i interakcji, jakie zachodzą w środowisku.

     Uczestnictwo w zajęciach daje uczniowi możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.”


Program zawiera cele edukacyjne i treści nauczania określone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 15 lutego 1999 roku z późniejszymi zmianami, a także działania edukacyjne, opis przewidywanych osiągnięć. Główne cele wymienione w Podstawie wskazują na odejście od encyklopedycznego podawania wiedzy na rzecz zdobywania przez ucznia umiejętności niezbędnych dla funkcjonowania w świecie współczesnym. Dlatego też ten program jest ukierunkowany na osobę i potrzeby ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

     Zaproponowane procedury osiągania celów (metody, techniki) umożliwiają zrealizowanie programu.

     Treści w programie mają układ spiralny, co pozwala pogłębić informacje, zwiększyć ich zakres i stopniowo rozszerzać umiejętności uczniów.

CELE EDUKACYJNE
 • kształtowanie postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za otaczający nas świat
 • kształtowanie postawy „ciekawości świata”
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów
 • samodzielny odbiór informacji rozpowszechnianych przed media
 • świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowej komunikacji
CELE DLA NAUCZYCIELA
 • rozwijanie zainteresowania biologią i środowiskiem przyrodniczym
 • wdrażanie do samodzielnego poznawania otaczającego świata
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i pomiarów
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia hodowli roślin i zwierząt
 • kształtowanie szacunku dla przyrody
 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej
 • rozwijanie umiejętności gromadzenia informacji na dany temat
 • wdrażanie do analizowania różnych źródeł informacji
 • rozwijanie dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych
 • wdrażanie do współdziałania z grupą na różnym poziomie – grupą uczniów, społecznością szkoły, społecznością miasta, społecznością kraju i świata
 • wdrażanie do interpretowania zjawisk przyrodniczych
 • stopniowe rozwijanie rozumienia zjawisk i przemian w przyrodzie pozwalające na podejmowanie decyzji w sprawach codziennych
CELE DLA UCZNIA
 • rozwijanie zainteresowań biologicznych
 • samodzielne poznawanie otaczającego świata, samodzielne prowadzenie obserwacji, pomiarów, hodowli
 • zdobywanie szacunku do przyrody i wrażliwości ekologicznej
 • dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych
 • rozumienie zjawisk i przemian w przyrodzie pozwalające na podejmowanie decyzji w sprawach codziennych
TREŚCI

     Treści do realizacji pogrupowano w bloki tematyczne:
 • Ochrona przyrody
  • formy ochrony przyrody
  • ochrona gatunkowa zwierząt i roślin
  • parki narodowe w Polsce
  • rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe
  • pomniki przyrody
  • ochrona ekosystemów
  • mój wkład w ochronę środowiska
 • Krajowe rośliny i zwierzęta
  • zwierzęta i rośliny najbliższej okolicy
  • przedstawiciele flory i fauny Polski
  • rodzaje ekosystemów w naszym kraju
 • Fauna i flora miejsc egzotycznych
  • wybrane gatunki egzotycznych roślin i zwierząt
  • przegląd ekosystemów egzotycznych
 • Hodowla i eksperyment w biologii
  • warunki rozwoju roślin
  • pielęgnacja roślin doniczkowych
  • pielęgnacja roślin ozdobnych w gruncie
POMOCE DYDAKTYCZNE
 • programy komputerowe
 • internet
 • filmy video
 • okazy naturalne
 • narzędzia ogrodnicze
 • czasopisma przyrodnicze
 • albumy i fotografie
 • podręczniki
TEMATYKA ZAJĘĆ


Temat Materiał Cele szczegółowe
Uczeń:
Metody Środki dydaktyczne
Uwagi


O C H R O N A

P R Z Y R O D Y

O C H R O N A


P R Z Y R O D Y
Formy ochrony przyrody w Polsce. Polskie Parki Narodowe.
Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody.
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
Inne formy ochrony przyrody.
 • wymienia formy ochrony przyrody w Polsce,
 • wie, co to jest: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody,
 • Metody: elementy wykładu, praca z mapą, praca z programem komputerowym, Środki: mapa Polski, albumy, ilustracje, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Wybrane gatunki roślin chronionych – które z nich mogę spotkać niedaleko? Gatunki roślin chronionych.
 • rozpoznaje chronione rośliny
 • wie, dlaczego chronimy niektóre rośliny
 • Metody: dyskusja, elementy pogadanki, praca z programem komputerowym, Środki: plansze z ilustracjami roślin chronionych, albumy, ilustracje, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Gatunki zwierząt chronionych w naszym kraju. Przegląd zwierząt chronionych w Polsce.
 • rozpoznaje zwierzęta chronione
 • wie, dlaczego zwierzęta są objęte ochroną gatunkową
 • Metody: elementy wykładu, dyskusja, Środki: albumy, ilustracje zwierząt chronionych, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Parki Narodowe w Polsce. Mapa Parków Narodowych w Polsce.
 • określa położenie parków narodowych na mapie Polski,
 • wie dlaczego tworzy się parki narodowe
 • Metody: elementy wykładu, praca z mapą, praca z programem komputerowym, Środki: mapa Polski, albumy, ilustracje, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych parków narodowych. Gatunki herbowe parków narodowych. Cechy charakterystyczne krajobrazu parków.
 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta oraz krajobrazy charakterystyczne dla poszczególnych parków narodowych
 • Metody: elementy wykładu, praca z mapą, praca z programem komputerowym, Środki: mapa Polski, albumy, ilustracje, zdjęcia, program komputerowy Uwagi:
  Quiz dotyczący zasobów parków narodowych w Polsce. Zasoby przyrodnicze polskich parków narodowych. Charakterystyczne gatunki zwierząt i roślin, cechy krajobrazów parków.
 • przyporządkowuje charakterystyczne krajobrazy, rośliny i zwierzęta do właściwych parków narodowych
 • Metody: praca z mapą, praca z programem komputerowym, Środki: mapa Polski, program komputerowy Uwagi:
  Co to jest rezerwat przyrody? Jak należy zachowywać się na terenie rezerwatu? Definicja rezerwatu przyrody. Najbliższe rezerwaty przyrody. Zasady zwiedzania rezerwatów przyrody.
 • wie, co to jest rezerwat przyrody i jak należy się w nim zachowywać;
 • wie, gdzie znajdują się najbliższe rezerwaty przyrody i jakie chronią zasoby
 • Metody: elementy wykładu, praktycznego działania – plan wycieczki, praca z mapą Środki: mapa okolic Radomia, albumy, ilustracje, zdjęcia, Uwagi:
  Czy w naszym mieście są pomniki przyrody? Parki krajobrazowe najbliższych okolic. Pomniki przyrody naszej okolicy.
 • wie, co to jest pomnik przyrody;
 • zna miejsca występowania pomników przyrody na terenie miasta;
 • wie, jakie są w okolicy parki krajobrazowe
 • Metody: elementy wykładu, dyskusja Środki: albumy, ilustracje, zdjęcia, czasopisma, Uwagi:
  Ratujmy las! – akcja oczyszczania i pielęgnacji lasu. Ochrona ekosystemu leśnego. Współpraca ze służbami leśnymi. Dbałość o odnawianie drzewostanu.
 • wie, dlaczego w lesie nie wolno śmiecić, sprząta środowisko leśne;
 • potrafi zasadzić drzewo;
 • wie, że nie wolno niszczyć drzew
 • zna skutki nadmiernego wyniszczenia lasów
 • Metody: pogadanka, praktycznego działania- zajęcia terenowe Środki: worki na odpady, sadzonki drzew leśnych Uwagi:
  Czy ja mogę przyczynić się do oszczędzania wody? Ochrona zasobów wody pitnej. Sposoby oszczędzania wody. Skutki braku wody dla życia wszelkich organizmów żywych. Mój osobisty wkład w ochronę zasobów wodnych.
 • wie, że zasoby wody dostępnej dla ludzi stanowią 2% całości zasobów wodnych na Ziemi,
 • wymienia sposoby oszczędzania wody, rozumie potrzebę jej oszczędzania
 • bada, ile wody marnuje się, kiedy kran nie jest dokręcony,
 • szacuje, ile wody zużywa na dobę jego rodzina;
 • przewiduje skutki, jakie może dla życia na Ziemi wywołać brak wody
 • Metody: dyskusja, praktycznego działania, burza mózgów Środki: ilustracje, zdjęcia, plansze, naczynie z miarką objętości, zegarek z sekundnikiem, Uwagi:
  Recykling – trudne słowo, ale czy trudne działanie? Rodzaje odpadów.
  Sposoby składowania odpadów.
  Proces biodegradacji. Wielokrotne wykorzystanie odpadów.
  Segregacja odpadów.
  Recykling.
  Sposoby pozbywania się odpadów.
 • wie, co to jest recykling, jego znak identyfikuje na opakowaniach,
 • wymienia sposoby pozbywania się śmieci,
 • wie, jak wykonać kompostownik;
 • rozumie konieczność segregacji odpadów, segreguje odpady do odpowiednich pojemników,
 • tłumaczy, dlaczego powinno się wybierać produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku,
 • Metody: dyskusja, praktycznego działania, gra dydaktyczna Środki: rękawice, pojemniki na odpady, śmiecie, gra dydaktyczna Uwagi:

  K R A J O W E


  R O Ś L I N Y


  I


  Z W I E R Z Ę T A
  Przygotowujemy zielnik – drzewa i krzewy liściaste naszej okolicy. Gatunki pospolitych drzew i krzewów liściastych.
 • na podstawie klucza rozpoznaje i nazywa pospolite drzewa i krzewy liściaste
 • Metody: elementy wykładu, praktycznego działania, gra dydaktyczna Środki: klucz do oznaczania gatunków, gra dydaktyczna Uwagi:
  Fauna i flora naszej najbliższej okolicy. Przegląd pospolitych roślin. Zwierzęta spotykane w naszych okolicach.
 • na podstawie klucza rozpoznaje i nazywa pospolite rośliny
 • nazywa i pokazuje na ilustracji zwierzęta występujące w naszych okolicach
 • Metody: praktycznego działania, gra dydaktyczna Środki: albumy, ilustracje, klucz do oznaczania gatunków, gra dydaktyczna Uwagi:
  Słuchamy odgłosów przyrody. Rozpoznajemy dźwięki płynące z przyrody. Sposoby porozumiewania się różnych zwierząt. Rodzaje i przyczyny wydawania dźwięków przez zwierzęta.
 • rozpoznaje dźwięki płynące z przyrody
 • nazywa zwierzęta wydające charakterystyczne odgłosy
 • Metody: gra dydaktyczna, praca z programem komputerowym Środki: program komputerowy, płyta z odgłosami przyrody, film, gra dydaktyczna Uwagi:
  Ekosystemy występujące na terenie Polski. Przedstawiciele fauny i flory...

  Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !