Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Co kryje w sobie woda i jej roztwory?

Data dodania: 2004-03-08 07:00:00
Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas drugich. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie aktywni, zainteresowani chemią, chociaż niekoniecznie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce.

Autor: mgr Hanna Chlewicka

nauczyciel chemii

w Gimnazjum Nr 4

w Grudziądzu

"Co kryje w sobie woda i jej roztwory?"
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z CHEMII
DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM

I WSTĘP - charakterystyka programu

Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas drugich. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie aktywni, zainteresowani chemią, chociaż niekoniecznie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce.

Zajęcia kształtują umiejętność współpracy na zasadach zdrowej rywalizacji i stwarzają możliwość wychowania człowieka twórczego oraz przekonanego, że sukces zbiorowy i życiowy może być odniesiony w pracy zespołowej.

Tematyka zagadnień teoretycznych i zajęć laboratoryjnych została dostosowana równolegle do programu nauczania chemii w klasie drugiej – stanowi jego rozszerzenie, uzupełnienie, pogłębienie. Ma ona wzbudzić w uczniach wrażliwość na zanieczyszczenia środowiska, a także nauczyć wspólnego poszukiwania sposobów zwalczania zagrożeń ekologicznych.

Program zawiera ponadto niektóre zagadnienia ujęte w ścieżkach międzyprzedmiotowych, szczególnie proekologicznej i prozdrowotnej.

Wyżej wymieniony program jest realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Treści programu obejmują następujące działy: Woda. Kwasy, wodorotlenki i sole.

Doświadczenia na zajęciach należy przeprowadzać w pracowni chemicznej, wymagają one nieskomplikowanego sprzętu laboratoryjnego.

W pracowni powinien znajdować się grafoskop, odtwarzacz wideo, telewizor oraz dostęp do zestawu komputerowego. Niektóre zajęcia należy przeprowadzać w pracowni komputerowej.

W trakcie zajęć wykorzystywane są między innymi treści z edukacji ekologicznej w oparciu o "Zielony Pakiet". Zestaw zawiera książkę dla nauczyciela, kasetę wideo, płytę CD i grę "Dylematy". Zawarte w nim materiały koncentrują się na różnych aspektach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. "Zielony Pakiet" pozwala uczniom nie tylko przyswajać wiadomości, lecz przede wszystkim kształtuje w nich nowe wartości oraz tworzy proekologiczny model zachowań w szkole, domu i najbliższym otoczeniu. Poprzez nauczycieli i uczniów główne przesłanie "Zielonego Pakietu" jest też przekazywane członkom ich rodzin i całej społeczności.

Zajęcia prowadzone są również częściowo w oparciu o "Multimedialny podręcznik dla gimnazjum. Chemia z elementami ekologii" cz. I. Zawiera on animacje komputerowe, sekwencje filmowe, modele związków chemicznych, ćwiczenia i zadania do samodzielnego wykonania oraz testy wielokrotnego wyboru zapewniające wysoką aktywność intelektualną i manualną uczniów. Treści podręcznika uwzględniają również ścieżkę ekologiczną.

II CELE PROGRAMU

Nadrzędnym założeniem programu jest taki dobór treści, aby ukazać chemię jako naukę:

 • tłumaczącą zjawiska życia codziennego,
 • omawiającą problemy ochrony środowiska.

Zajęcia pozalekcyjne z chemii mają na celu:

  1. Wzbudzić i rozwinąć w uczniach zamiłowanie do chemii.
  2. Wyrobić w uczniach umiejętność obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów.
  3. Zaznajomić z możliwościami zastosowania zdobytych wiadomości w życiu codziennym.
  4. Wpoić uczniom przekonanie, że najwyższym dobrem człowieka jest przyroda – a zadaniem człowieka jest troska o otaczające nas środowisko.
  5. Ukazać rolę chemii w ochronie środowiska.
  6. Przygotować uczniów do korzystania z programów komputerowych oraz technologii informatycznej.
  7. Pomóc nauczycielowi w prowadzeniu pracowni chemicznej.

III PRZEWIDYWANE EFEKTY

Przyjęto, że po zrealizowaniu programu uczniowie będą:

  1. Posługiwali się nazewnictwem, symbolami, nazwami i równaniami reakcji w zakresie poznanych teorii chemicznych.
  2. Traktowali przyrodę jako całość, której poznanie wymaga równoległego zastosowania wiedzy chemicznej i wiedzy z zakresu innych nauk oraz znali i rozumieli – od strony chemicznej najważniejsze problemy z zakresu ochrony środowiska.
  3. Rozumieli i akceptowali znaczenie wiedzy chemicznej jako elementu wykształcenia ogólnego, uzupełniając i poszerzając ją w razie potrzeby samodzielnie.

IV METODY I FORMY PRACY

1. Formy pracy:

 • praca zespołowa,
 • praca indywidualna,
 • ćwiczenia laboratoryjne,
 • praca z programami komputerowymi i Internetem.

2. Metody pracy:

 • laboratoryjna (praktyczna),
 • dyskusyjna,
 • projekcja filmów wideo,
 • aktywizujące.

V SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY UCZNIA NA ZAJĘCIACH

Zakres treści (zagadnienia tematyczne)

Przewidywane osiągnięcia ucznia – uczeń powinien:

WODA

 1. Polarna budowa cząsteczki wody i wynikające stąd konsekwencje.
 • Wiedzieć co to jest dipol, co to znaczy, że woda ma budowę polarną, na czym polega asocjacja cząsteczek wody,
 • wyjaśnić, jakie są konsekwencje polarnej budowy cząsteczki wody.
 1. Elektrolityczny rozkład wody.
 • Znać i rozumieć pojęcie elektrolizy wody, zidentyfikować wodór i tlen.
 1. Analiza wykresów rozpuszczalności różnych substancji w wodzie.
 • Na podstawie wykresu określić zależność między rozpuszczalnością a temperaturą,
 • obliczać ilość substancji niezbędną do nasycenia określonej ilości rozpuszczalnika,
 • obliczać zadania z treścią z życia codziennego z wykorzystaniem krzywych rozpuszczalności.
 1. Krystalizacja, otrzymywanie kryształów.
 • W oparciu o wykres rozpuszczalności przeprowadzić proces krystalizacji substancji.
 1. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu.
 • Sporządzać samodzielnie roztwory z góry zadanym stężeniu procentowym.
 1. Obliczanie stężenia procentowego roztworów, rozcieńczanie, zatężanie.
 • Rozwiązywać biegle zadania tekstowe z uwzględnieniem...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !