Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

program zajęć zespołu wokalnego w gimnazjum.

Data dodania: 2006-01-08 11:24:57
Program zawiera uwagi wstępne, założenia, cele ogólno — dydaktyczno — wychowawcze, cele kształcenia w formie zoperacjonalizowanej oraz przewidywane osiągniecia ucznia.
Jako podstawę programu przyjęłam treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu gimnazjum.

     Program jest propozycją realizowania edukacji muzycznej wśród młodzieży gimnazjum w formie zajęć pozalekcyjnych. Daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Młodzież, swoje umiejętności i wiedzę, zaprezentuje w formie występów w uroczystościach szkolnych i muzycznych konkursach.
     Realizacja programu przyczyni się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzi twórcze postawy oraz wpłynie na wrażliwość estetyczną, uczniów, kształtując ich jako świadomych odbiorców sztuyki. Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć, gdzie uczniowie ksztłtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie.

PROGRAM ZAJĘĆ ZESPOŁU WOKALNEGO W GIMNAZJUM

Program opracowała: Katarzyna ADAMEK – nauczyciel sztuki ( muzyka i plastyka) Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach

Program realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

I. Wprowadzenie
     Cele programu zostały dobrane z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji zespołu wokalnego w szkole; poznawczo-kształcącej, wychowawczej i użytkowej.
     Zajęcia zespołu wokalnego przeznaczone są dla pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych. Do zespołu może należeć każdy uczeń z dobrym słuchem muzycznym i głosem. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a zadaniem prowadzącego jest starać się utrzymać zainteresowanie uczniów zespołowym śpiewem m.in. poprzez:
 • ciekawy sposób prowadzenia zajęć z zastosowaniem integracji form – nie tylko śpiew
 • atrakcyjny i zarazem wartościowy repertuar
 • unikanie schematycznego sposobu prowadzenia zajęć
 • organizowanie występów zespołu w festiwalach, przeglądach, konkursach
 • organizowanie wyjazdów z zespołem, np. na koncerty, imprezy muzyczne środowiskowe itp.
II. Cele ogólne
 1. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.
 2. Umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych.
 3. Kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie).
 4. Ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki.
 5. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także autorefleksji.
 6. Ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej.
III. Szczegółowe cele edukacyjne
 • kształtowanie zainteresowań i upodobań muzycznych
 • kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim
 • kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej
 • wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne
 • wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania swojego wolnego czasu
 • opanowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem imprez szkolnych
 • kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie
 • dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania a także pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz możliwością wykazania się własnymi umiejętnościami
 • wytwarzanie trwałych i wartościowych estetycznie nawyków kontaktu z muzyką różnego typu
 • kształcenie umiejętności współżycia w grupie zjednoczonej wspólnymi zainteresowaniami
 • wartościowe,w sensie poznawczym i wychowawczym, wypełnienie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych
 • ułatwienie kontaktu z muzyką oraz podniesienie kultury muzycznej środowiska
IV. Treści nauczania (kształcenia)
     Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu:
 1. Nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu.
 2. Stopniowe rozszerzanie skali głosu (a-f2).
 3. Systematyczne doskonalenie głosu i techniki...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !