Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zabawa w teatr

Data dodania: 2008-06-07 10:25:41

Program ma za zadanie rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu kulturalnym, do odbioru dzieł literackich i form teatralnych, a także rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych i zainteresowań ucznia.

 

WSTĘP

         Podstawową i dominującą formą działalności dziecka w młodszym wieku jest zabawa. Dzieci chętnie wcielają się podczas zabaw w inne postacie, uciekają w świat ożywianych przez siebie przedmiotów, stają się kimś ważnym. Wyrażają siebie ( nie zdając sobie z tego sprawy) w różnych formach ekspresji- ruchu, geście, tańcu, słowie, rysunku.

     Dziecko w zabawie tematycznej, w sposób nieświadomy i spontaniczny tworzy teatr- teatr fantazji dziecięcej, w którym aktorem może być zarówno żywa osoba, jak i rzecz martwa. Celowe jest, zatem włączanie się poprzez teatr w codzienną zabawę dzieci, aby pobudzać je do odkrywczych i twórczych zachowań, a przede wszystkim stymulować ich wszechstronny rozwój.

     Poprzez „zabawę w teatr” dzieci zaspokajają swoje potrzeby takie jak: chęć działania, akceptacji w grupie, poczucie sukcesu. Działalność teatralna umożliwia wszechstronne doskonalenie się. Uczniowie uczą się słowem, gestem, mimiką wyrażać uczucia. Takie otwarcie się ułatwia późniejsze nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Dzieci stają się śmielsze, odważniejsze. Uczą się wytrwałości, systematycznej, sumiennej pracy. Teatr daje dziecku możliwość bycia kimś ważnym; poznania innej rzeczywistości, jakże często odległej od tej, która je otacza. Dziecko wcielając się w grane postacie i przeżywając ukazywane zdarzenia, zaspakaja często dzisiaj mocno nadszarpnięte poczucie bezpieczeństwa, potrzebę miłości, ciepła rodzinnego, potrzebę kontaktu z rówieśnikami.

     Wychodząc naprzeciw naturalnej aktywności dziecka, jaką jest zabawa oraz jego potrzebom postanowiłam opracować program zajęć pozalekcyjnych - „zabawa w teatr”. Zajęcia te mają być dla dzieci przyjemnością i ciekawym sposobem spędzania czasu wolnego. Odbywać się one będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo i przeznaczone są głownie dla uczniów klas 0-III.

 
ZAŁOŻENIA PROGRAMU  


     Program ma za zadanie rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu kulturalnym, do odbioru dzieł literackich i form teatralnych, a także rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych i zainteresowań ucznia. Bardzo ważnym elementem jest bezpośredni kontakt ucznia z teatrem jako instytucją. Szczególny nacisk kładzie się w tym programie na wyjścia i wycieczki do teatru, bezpośredni kontakt z aktorami, obserwowanie ich pracy oraz wysiłku jaki wkładają w grę dla każdego widza. Oglądanie przedstawień w wykonaniu profesjonalnych aktorów ma posłużyć jako przykład do naśladowania i nauczyć młodych artystów poszanowania odbiorcy. W trakcie wizyt w teatrach uczniowie poznają też różne formy teatralne i nauczą się dostrzegać znaczenie takich elementów przedstawienia jak muzyka, scenografia i ruch sceniczny.  

CELE OGÓLNE PROGRAMU  

 • Wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów
 • Odkrywanie własnych możliwości i mocnych stron
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich emocji
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną
 • Wzbogacanie i rozszerzanie wiedzy i słownictwa z zakresu edukacji teatralnej
 
CELE SZCZEGÓŁOWE  
 • Rozumienie i umiejętne posługiwanie się nowymi pojęciami
 • Doskonalenie sposobu prawidłowego oddychania
 • Doskonalenie prawidłowej wymowy, dykcji, tonacji głosu
 • Kształcenie umiejętności pięknej recytacji
 • Doskonalenie techniki czytania, w tym z podziałem na role
 • Kształcenie umiejętności przekazywania różnych treści i emocji poprzez ruch, gest i mimikę
 • Doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej
 • Kształcenie umiejętności współdziałania w zespole
 • Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej
 • Zaspokajanie potrzeby samorealizacji, uznania
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Integrowanie zespołu
 • Eliminowanie nieśmiałości
 • Doskonaleni umiejętności układania dialogów, scenek rodzajowych
 • Doskonalenie umiejętności wchodzenia w role charakterystyczne
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe
 • Rozpoznawanie rodzajów teatru oraz lalek
 • Stwarzanie możliwości do ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji, strojów, kukiełek
 • Dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych poprzez uczestnictwo w odbiorze sztuki teatralnej
 
TREŚCI PROGRAMU  
 1. Zapoznanie z różnymi rodzajami teatrów:
  • teatr cieni, lalek, żywego planu, jednego aktora
  • balet, opera, operetka
  • pantomima
  oraz z różnymi rodzajami lalek: pacynka, Jawajka, kukła, marionetka.
 2. Wzbogacanie słownictwa wokół tematu „teatr”: scena, scenarzysta, scenograf, scenografia, sztuka, przedstawienie, inscenizacja, spektakl, rola, dialog, monolog, lalki, aktorzy, kostiumy, widz.
 3. Uczestniczenie w różnych spektaklach teatralnych, spotkaniach z ludźmi teatru ( lekcja teatralna w Teatrze Lalek „ Pleciuga”).
 4. Ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, ćwiczenia wyciszające, ćwiczenia koncentracji, pamięci, dykcyjne.
 5. Ćwiczenia dramowe, scenki rodzajowe.
 6. Recytacja wierszy oraz czytanie tekstów z podziałem na role.
 7. Pantomima
 8. Inscenizacje utworów literackich.
 9. Przedstawienia kukiełkowe: projektowanie i wykonywanie kukiełek, pacynek.
 10. Układanie dialogów na wskazane tematy.
 11. Role aktorskie – pierwszoplanowe, drugoplanowe, postać charakterystyczna ( upodabnianie zewnętrzne, głosowe i ruchowe).
 12. Muzyka i efekty dźwiękowe w teatrze.
 13. Rodzaje dekoracji: umowna i pełna.
 14. Umiejętności aktorskie: ( piękna i głośna recytacja, ruch sceniczny, mimika i gest, dykcja, odgrywanie roli).
 15. Reklama przedstawienia- zawiadomienia, ogłoszenia, plakaty, zaproszenia.
 16. Tworzenie dekoracji i kostiumów.
 17. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.
 18. Zabawy integracyjne.
 
PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA  
UCZEŃ :
 • zna podstawowe słownictwo związane z teatrem;
 • rozróżnia formy teatralne i rodzaje lalek;
 • rozumie zasady zachowania w teatrze i stosuje się do nich;
 • w miarę sprawnie posługuje się językiem jako narzędziem porozumiewania się, wyrażania myśli i uczuć ;
 • uczestniczy w ćwiczeniach artykulacyjnych, dykcyjnych, oddechowych, rozumie ich znaczenie ;
 • czyta głośno, recytuje wyraziście teksty do inscenizacji ;
 
RODZAJE STOSOWANYCH ĆWICZEŃ  
I.Współpraca w grupie

     Stosowane ćwiczenia mają na celu tworzenie więzi między uczestnikami zajęć oraz budowanie wzajemnego zaufania, zrozumienia i sympatii. Ponadto można lepiej poznać dzieci-szybko ujawniają się dzieci otwarte, śmiałe, pomysłowe oraz nieśmiałe, zamknięte w sobie, które trzeba otoczyć dodatkową opieką.

Przykłady zabaw:
 • „Miło mi cię widzieć”- dzieci chodzą po całej sali- we wszystkich kierunkach- z zamkniętymi oczami. Starają się nikogo nie potrącić. Jeśli jednak kogoś...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !