Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program koła przyrodniczego

Data dodania: 2006-09-01 07:40:41
Program"Szkiełko i oko" przeznaczony jest do realizacji w klasachIV-VI szkoły podstawowej. Jego głównym celem jest rozbudzenie pasjipoznawania świata przyrody i odkrywania reguł nim rządzących poprzezdoświadczenia, eksperymenty, prowadzenie bezpośrednich obserwacji.Zajęcia koła rozwijają umiejętności uczniów związane z obserwowaniem iopisywaniem, rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce.
CELE OGÓLNE:
 • Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
 • Zaciekawienie światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych,
 • Kształtowanie umiejętności kluczowych dotyczących rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce, pisania oraz korzystania z informacji
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Opisywanie obiektów oraz zjawisk przyrodniczych,
 • Umiejętne posługiwanie się przyrządami stosowanymi w obserwacjach przyrodniczych ( lupą, mikroskopem),
 • Rozpoznawanie pospolitych roślin i zwierząt najbliższego otoczenia
 • Charakteryzowanie organizmów żywych pod katem przystosowań budowy morfologicznej do warunków środowiska
 • Planowanie i prowadzenie obserwacji oraz eksperymentów przyrodniczych, a także prezentowanie ich wyników
 • Dostrzeganie podstawowych zjawisk przyrodniczych w życiu codziennym
 • Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym,
 • Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych zachodzących w przyrodzie
 • Posługiwanie się technologią informacyjną: encyklopediami, atlasami oraz środkami multimedialnymi

Każde spotkanie przewidziane jest na 2 godz. lekcyjne (co drugi tydzień)

Lp.
Temat
Treści
Cele
Metody
Środki dydaktyczne
Osiągnięcia
ucznia
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8

1
Zakładamy hodowle szkolne.
uprawa roślin doniczkowych i hodowla zwierząt jako obiekt obserwacji,
sposób założenia i zasady prowadzenia hodowli szkolnych
poznanie zasad pielęgnacji roślin pokojowych oraz prowadzenia hodowli zwierząt w warunkach domowych
prowadzenie długoterminowych obserwacji roślin i zwierząt,
przygotowanie obiektów do obserwacji w czasie lekcji
założenie hodowli rybek akwariowych, dżdżownic i pierwotniaków,
pielęgnacja roślin doniczkowych w pracowni,
praca uczniów w grupach zadaniowych
akwarium, sprzęt akwarystyczny, rośliny doniczkowe, zwierzęta, atlasy roślin doniczkowych poradniki akwarystyczne, podręcznik do przyrody
właściwie korzysta z atlasu roślin doniczkowych by określić nazwy tych, które znajdują się w pracowni
pielęgnuje rośliny (podlewa, nawozi oraz przesadza),
prawidłowo zakłada hodowle dżdżownic i pierwotniaków,
zakłada i prowadzi hodowlę rybek akwariowych,
dokonuje obserwacji hodowanych roślin i zwierząt
Hodowle wykorzystane zostaną do prowadzenia obserwacji na lekcjach przyrody oraz do mikroskopowania na zajęciach koła
2, 3
Poznajemy drzewa i krzewy w sąsiedztwie szkoły
obserwacja i rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów w najbliższej okolicy

poznanie pospolitych gatunków drzew i krzewów poprzez bezpośrednie obserwacje w terenie, studiowanie atlasów oraz wykorzystanie zasobów Internetu,
doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, robienia notatek, zdjęć i rysunków obiektów przyrodniczych , wykorzystania zasobów internetowych
uczeń zdolny: wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy twórczej
Obserwacje, praca z atlasem, komputerem,
gry dydaktyczne
atlasy drzew, lupy, notatnik, przybory do rysowania, komputer (www. drzewapolski.pl), cyfrowy aparat fotograficzny, projektor multimedialny,
krzyżówki, domino- drzewa
prowadzi obserwacje,
korzysta z przyrządów do obserwacji roślin, atlasu, zasobów Internetu,
wykonuje rysunki roślin,
rozpoznaje pospolite gatunki drzew i krzewów w sąsiedztwie szkoły
dla chętnych:
wykona prezentację multimedialną w programie Power Point lub przewodnik albumowy „Drzewa i krzewy w sąsiedztwie szkoły”
dwa spotkania:
1.zajęcia terenowe
2. zajęcia w sali komputerowej

4.
Nad jeziorem.- wycieczka
rośliny i zwierzęta słodkowodne,
zbiorowiska roślin w jeziorze, przykłady gatunków,
warunki życia roślin i zwierząt oraz ich
przystosowania
poznanie warunków życia roślin i zwierząt w jeziorze ,
poznanie pospolitych przedstawicieli fauny i flory okolicznego jeziora,
określenie cech przystosowujących rośliny i zwierzęta do warunków życia,
prowadzenie bezpośrednich obserwacji
Wycieczka, obserwacje, praca z atlasem
karty pracy, atlasy roślin i zwierząt, lupy
obserwuje, wykonuje notatki i rysunki oraz rozpoznaje rośliny i zwierzęta spotykane nad jeziorem,
opisuje warunki życia w jeziorze,
wskazuje cechy przystosowujące rośliny i zwierzęta do warunków życia w jeziorach
dla chętnych:
wykona planszę przedstawiającą życie roślin i zwierząt w jeziorze

5.
Uczymy się mikroskopowania
budowa mikroskopu,
sposób prowadzenia obserwacji mikroskopowych,
obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych
poznanie budowy mikroskopu,
poznanie zasad mikroskopowania,
prowadzenie obserwacji mikroskopowych gotowych preparatów trwałych
ćwiczenia
mikroskopy szkolne, gotowe preparaty tkanek roślinnych i zwierzęcych,
kamera, monitor

opisuje budowę mikroskopu wskazując jego elementy optyczne i mechaniczne oraz wyjaśniając ich zastosowanie,
prawidłowo prowadzi obserwacje mikroskopowe gotowych preparatów trwałych

6.
Świat w kropli wody.
Różnorodność, budowa i czynności życiowe mikroskopijnych zwierząt- pierwotniaków,
porównanie budowy komórki zwierzęcej i roślinnej,
przygotowywanie preparatów mokrych


Samodzielne wykonywanie preparatów mokrych,
Doskonalenie umiejętności mikroskopowania- obserwacje mikroskopowe pierwotniaków oraz budowy komórki roślinnej (skórki cebuli)
ćwiczenia
mikroskopy szkolne, szkło do mikroskopowania, zakraplacze,
woda z hodowli pierwotniaków ( lub z jeziora), cebula, nożyk
samodzielnie przygotowuje mokre preparaty skórki cebuli oraz pierwotniaków i prowadzi, prowadzi obserwacje, wykonuje rysunki

7.
Czy powietrze może zgnieść naszą głowę?
cienienie (np. powietrza, wody) jako nacisk wywierany na jednostkę powierzchni,
ciśnienie atmosferyczne- niż i wyż atmosferyczny,
ściśliwość substancji a ich objętość,
zależność ciśnienia wody od głębokości
Wyjaśnienie pojęć i zjawisk: ciśnienie powietrza, ciśnienie wody, ciśnienie wewnętrzne człowieka, ściśliwość substancji, zmiana objętości substancji pod wpływem ciśnienia, niż i wyż atmosferyczny
burza mózgów, doświadczenia i eksperymenty
woda, strzykawka, zlewki, pompka do przepychania zlewów, balony, waga, plastikowa butelka, igła, kuweta, karty pracy
wie, że powietrze zajmuje miejsce ( ma objętość), jest ściśliwe (zmienia objętość) i potrafi to zademonstrować, demonstruje fakt występowania parcia atmosferycznego, wyjaśnia istotę ciśnienia, wyjaśnia co to jest „niż” i „wyż”, wyjaśnia, że ciśnienie wody zależy od głębokości i demonstruje to zjawisko doświadczeniem, wyjaśnia dlaczego powietrze naciskając na głowę, nie zgniata jej

doświadczenia wykonują uczniowie w grupach zadaniowych
8.
Ciepło- zimno.
ciepło jako energia,
sposoby przenoszenia energii cieplnej; przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie,
rozszerzalność temperaturowa ciał,
budowa i działanie termometru,
strategie obrony roślin i zwierząt przed zimnem i przegrzaniem
wyjaśnienie dlaczego ciepło jest energią
wyjaśnienie zjawisk związanych z przenoszeniem energii cieplnej wyjaśnienie zjawiska rozszerzalności temperaturowej substancji oraz jego wykorzystanie praktyczne (np. budowa termometru),
poznanie sposobów przystosowania roślin i zwierząt do życia w chłodnym i bardzo ciepłym klimacie

doświadczenia, demonstracje, obserwacje
patyczki drewniane i plastikowe, kolby szklane, korek, kapilara, gorąca i zimna woda, drewniana łapa, probówka, termometr, styropian, drut miedziany, wosk lub masło, lupa, kawałki wełny i futra, pierścień Gravesanda, palnik,
wyjaśnia, dlaczego ciepło jest energią,
wyjaśnia, że ciepło się rozprzestrzenia i dzięki temu możliwe jest np. gotowanie wody w metalowym garnku, działanie centralnego ogrzewania, ogrzewanie Ziemi przez
Słońce itp.
wie, że przewodnictwo cieplne ciał jest różne i demonstruje to doświadczeniem, wyjaśnia dlaczego wełniany sweter, futro, gruba warstwa tłuszczu i styropian zabezpieczają przed utratą ciepła, wyjaśnia dlaczego pocenie się i zianie chłodzą ciało oraz dlaczego lis polarny i pustynny różni się wielkością uszu, wyjaśnia zasadę działania termometru


doświadczenia wykonują uczniowie w grupach zadaniowych
10.
Co ma pływać, nie utonie.
gęstość wody a gęstość powietrza,
opływowy kształt ciała,
narządy zwierząt umożliwiające pływanie,
siła wyporu,
wpływ gęstości ośrodka na wartość siły wyporu
prawo Archimedesa
porównanie powietrza i wody jako ośrodków, w których odbywa się ruch,
wyjaśnienie pojęcia kształt opływowy,
wyjaśnienie czym jest, kiedy powstaje i od czego zależy siła wyporu,
wyjaśnienie prawa Archimedesa na przykładach z życia codziennego,
wyjaśnienie co umożliwia rybom i statkom głębinowym pływanie na różnych głębokościach

modelowanie, doświadczenia
Woda słodka i słona miska, balon, plastelina, jajko, karty pracy
Rozumie,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !