Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Kółko przyrodniczo-ekologiczne

Data dodania: 2007-02-01 09:24:01
Program"Kółko przyrodniczo-ekologiczne" jest programem zajęć pozalekcyjnych dla klas IV-VI. Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody — to pojęcia, które nabierają coraz większego znaczenia i stały sie sprawą całej ludzkości. Na zajęciach Kółka przyrodniczo — ekologicznego uczniowie naszej szkoły będą mogły porzeszać swoją wiedzę przyrodniczo — ekologiczną oraz podejmować praktyczne działąnia na rzecz ochrony przyrody i ekologii


PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KOŁA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA

Autor: mgr Ewa Krus

Wrzesień 2006r.

WSTĘP

     Coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody – jest przecież jej częścią. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Aby w przyszłości nie dochodziło do tragedii edukacje ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Dzieci są, bowiem bacznymi obserwatorami środowiska, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i mogą podejmować na równi z dorosłymi walkę o ochronę środowiska.

     Na zajęciach kółka przyrodniczo-ekologicznego dzieci naszej szkoły będą mogły poszerzać swoją wiedzę przyrodniczo-ekologiczną oraz podejmować praktyczne działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii.

CELE PROGRAMU

CELE OGÓLNE:
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną.
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Wzbudzenie chęci i motywów do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń potrafi
 • Poszerzyć wiedzę z zakresu ekologii i ochrony przyrody.
 • Rozpoznać pospolite i chronione gatunki zwierząt.
 • Rozpoznać symbole ekologiczne oraz znaki organizacji ekologicznych.
 • Rozpoznać po liściach odpowiednie gatunki drzew.
 • Posłużyć się kluczami do rozpoznawania roślin.
 • Konstruować schematy łańcuchów pokarmowych.
 • Zna formy ochrony przyrody.
 • Zlokalizować parki narodowe na mapie Polski oraz przyporządkować im charakterystyczne okazy flory i fauny chronionej.
 • Konstruować schematy obiegu węgla i wody w przyrodzie.
 • Zna metody i sposoby ochrony środowiska.
 • Potrafi współpracować w grupie.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Uczestniczy w konkursach.
 • Uczestniczy w akcjach organizowanych przez szkołę na rzecz ochrony przyrody.
 • Zna tereny chronione w najbliższej okolicy.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Założone cele edukacyjne zostaną osiągnięte przez:
 • Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi.
 • Przygotowywanie gazetek tematycznych dotyczących zagrożeń przyrody, ochrony zdrowia.
 • Uczestnictwo w konkursach i akcjach organizowanych na rzecz ochrony przyrody.
 • Organizowanie zajęć w teranie.
 • Wycieczki tematyczne połączone z działalnością proekologiczną.
 • Dokarmianie zwierząt w czasie zimy.
 • Wyrażanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych.
 • Prezentowanie piękna otaczającej przyrody w inscenizacjach, wierszach piosenkach.
 • „Podpatrywanie” przyrody z aparatem fotograficznym.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Prowadzenie prostych badań w terenie.
TEMATYKA ZAJĘĆ

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIA

PROPONOWANE PRZYKŁĄDY DZIAŁĄŃ EDUKACYJNYCH
 1. Poznawanie zakątków najbliższej okolicy
  • poznaje ciekawe zabytki przyrody.
  • potrafi zachować bezpieczeństwo podczas wycieczki.
  • potrafi pracować w grupie.
  • wie, co to jest „pomnik przyrody”.
  Zwiedzanie pomników przyrody w miejscowości Prądy.
 2. Odpady są wszędzie – czyli parę słów o śmieciach.
  • poznaje rodzaje odpadów.
  • dostrzega potrzebę sortowania śmieci.
  • podaje rady na zmniejszenie ilości śmieci.
  • wie, na czym polega recykling.
  Metaplan – „Jak zmniejszyć ilość odpadów?”
 3. Sprzątanie Świata.
  • podnosi swoją świadomość ekologiczną.
  • prezentuje piękno przyrody w wierszach, piosenkach.
  • aktywnie uczestnicz w sprzątaniu śmieci.
  Zorganizowanie apelu, przygotowanie części artystycznej.
  Czynna akcja sprzątania.
 4. Święto pieczonego ziemniaka.
  • rozpoznaje rośliny uprawiane na polu.
  • docenia pracę rolnika.
  • wymienia szkodniki naszych pól.
  • podaje przykłady wytworów z ziemniaków.
  Spotkanie przy ognisku.
 5. Sporządzenie sprawozdania z akcji „bocian”
  • potrafi sporządzić sprawozdanie z prowadzonych obserwacji.
  • wie, na czym polega ochrona bociana białego.
  • przedstawi legendę lub historię głoszoną przez starszych ludzi o bocianach.
  • wykona pracę plastyczną.
  Napisze sprawozdanie.
  Konkurs plastyczny.
 6. Poznajemy las w najbliższej okolicy.
  • poznaje znaczenie lasu.
  • podaje przyczyny znaczenia lasów.
  • rozpoznaje pospolite gatunki drzew.
  • poda kilka rad „Jak chronić las?”
  Wycieczka terenowa do lasu.
  Spotkanie z leśnikiem.
 7. „Rola Lasu w środowisku i gospodarce człowiek”
  • potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy.
  • selekcjonuje wiadomości.
  • opracuje szatę graficzną.
  • sporządzi gazetkę.
  Wykonanie gazetki tematycznej.
  Współpraca z biblioteką szkolną i pracownią komputerową.
 8. Święto „Drzewa”
  • dostrzega znaczenie tego święta.
  • czynnie uczestniczy w akcji sadzenia drzew.
  • współpracuje w grupie.
  • wykona pracę plastyczną.
  • konkurs plastyczny „drzewo moim przyjacielem”
  • współpraca z Nadleśnictwem w Koszęcinie.
  Sadzenie drzew na boisku szkolnym.
 9. Na czym polega ochrona wód?
  • poznaje źródła zanieczyszczeń wody.
  • korzysta z dostępnych źródeł wiedzy.
  • przedstawi skutki zanieczyszczeń wód ich wpływ na zdrowie człowieka. Przygotuje referat.
  Sporządzi gazetkę.
  Współpraca z biblioteką szkolną o pracownią komputerową.
 10. Badanie czystości wody w najbliższej okolicy.
  • dostrzega związki działalności człowieka ze stanem czystości wód.
  • podaje sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
  • wykona proste pomiary czystości wody.
  • lokalizuje dzikie wysypiska.
  Wycieczka nad rzekę.
  Wykonanie mapy mentalnej, „Dlaczego rzeka w naszej miejscowości jest zanieczyszczona?”
 11. Jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy?
  • dostrzega zmiany w otaczającej nas przyrodzie.
  • wymienia przystosowania zwierząt.
  • wymienia przystosowania roślin.
  Wycieczka terenowa po okolicy.
 12. Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?
  • zaplanuje pomoc zwierzętom.
  • przygotuje materiał do wykonania karmników.
  • wykona lub zreperuje karmnik.
  • zbiórka karmy dla zwierząt.
  Aktywne prace przygotowawcze.
  Zbiórka...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !