Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wykorzystanie środowiska lokalnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównow

Data dodania: 2008-04-21 07:34:46
Program powstał podczas pisania pracy dyplomowej w trakcie studiów, jest jej częścią. Mam nadzieję, że pomoże osobom zainteresowanym w doskonaleniu zawodowym oraz w realizacji planów związanych ze sposobami zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na terenach wiejskich.
Wykorzystanie środowiska lokalnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju.

1. Teoretyczne przesłanki sposobów wykorzystania środowiska lokalnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju.

     Rozwój zrównoważony to włączanie człowieka w świat przyrody dokonujące się w sposób harmonijny, to znaczy jednocześnie na poziomach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, tak, aby świat przyrody przetrwał i zaspokajał potrzeby także przyszłych pokoleń. Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawiła się w latach 80-tych, jako rezultat analizy dokonanej przez ONZ dotyczącej problemów degradacji środowiska. W 1992 roku państwa uczestniczące w zorganizowanym w Rio de Janeiro "Szczycie Ziemi" pod egidą ONZ uchwaliły Globalny Program Działań, zwany Agendą 21, który zwracał szczególną uwagę na poprawę życia ludzi, ale bez niszczeniaprzy tym środowiska naturalnego.

    Według Instytutu na Rzecz Ekorozwoju- cele koncepcji rozwoju zrównoważonego mogą być realizowane, gdy przemiany społeczne i gospodarcze odbywają się z :
 • efektywnym korzystaniem z zasobów nieodnawialnych oraz dążeniem do ich zastępowania odnawialnymi zamiennikami,
 • zachowaniem możliwości odtwarzania się zasobów odnawialnych,
 • zastępowaniem substancji toksycznych w procesach gospodarczych nieszkodliwymi dla środowiska,
 • ograniczeniem uciążliwości dla środowiska,
 • ochroną różnorodności biologicznej na poziomach: krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym,
 • tworzeniem warunków sprzyjających zdrowiu.
     Realizacja ekorozwoju obecnie oznacza zastosowanie postulatów Agendy 21 do poziomu lokalnego regionu i gminy. Gmina powinna więc: wydajnie wykorzystywać zasoby przyrody, zminimalizować ilość odpadów – recykling, ograniczyć zanieczyszczenia, chronić bioróżnorodność, zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkańców, chronić ich zdrowie, umożliwiać dostęp do dóbr i usług oraz informacji. Aby było to możliwe, umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy "zaszczepiać" dzieciom już od najmłodszych lat. Aby były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały ją i doceniały – muszą ją poznawać. To jest właśnie zadanie edukacji ekologicznej i w szerszym zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja ekologiczna jest elementem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i ukierunkowana jest na zagadnienia związane ze środowiskiem, pomijając aspekt społeczny i ekonomiczny. Bardziej trafnym terminem edukacji dla zrównoważonego rozwoju wydaje się być – edukacja środowiskowa.

     W myśl definicji " edukacja środowiskowa zajmuje się długotrwałym procesem rozwijania umiejętności i zachowań niezbędnych do zrozumienia wzajemnych relacji między człowiekiem, jego kulturą i środowiskiem naturalnym. Ma przygotowywać do praktycznego podejmowania decyzji i uczy zachowań promujących jakość środowiska".[1]

Założenia edukacji środowiskowej:
 • wychowywanie w pełnej świadomości, odpowiedzialności i zainteresowaniu problematyką ekologiczną
 • umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy , nabywania umiejętności oraz wzorów zachowań potrzebnych do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego
 • wytworzenie nowych wzorów zachowań prośrodowiskowych
 • uświadomienie korzyści wynikających z ochrony i poprawy stanu środowiska dla zdrowia człowieka
 • poszerzenie wiedzy o dorobku kulturowym naszej gminy.
2. Praktyczne sposoby wykorzystania środowiska lokalnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju.

Lp. Dział Treści Element środowiska lokalnego Sposób realizacji
1. Krajobraz dawniej i dziś. Krajobraz najbliższej okolicy.

Ogólna charakterystyka geograficzna regionu.

Krajobraz dalszej okolicy

Historia naszej miejscowości

Lokalne i regionalne tradycje, święta, zwyczaje. Kultura regionu.
Lasy, stawy, pola, rośliny, zwierzęta, klimat. Pasieka. Gospodarstwo agroturystyczne. Najbardziej malownicze miejsca w okolicy. "Góra Św. Anny", stanowisko paleolontologiczne w Krasiejowie, park w Strzelcach Opolskich.

Stanowiska archeologiczne. Klasztor cysterski, kościoły, cmentarze, miejsca pamięci, zabytkowy układ urbanistyczny wsi. Kroniki. Czasopisma. Mieszkańcy wsi.

Ciekawi ludzie: twórca ludowy, seniorka, kowal. Stroje ludowe, muzyka ludowa, miejscowe obrzędy: dożynki, Święto Św. Marcina. Tradycyjne motywy regionalne kroszonek, stroików świątecznych.
Wycieczki, karty pracy, zajęcia terenowe, wywiad . Poszukiwanie miejsc atrakcyjnych krajobrazowo. Plener malarski. Konkurs plasyczny. Ćwiczenia w oznaczaniu obserwowanych zwierząt i roślin. Wykonanie zielnika. Album przedstawiający najbliższą okolicę. Wykonywanie zdjęć. Prace przy domowych zwierzętach w gospodarstwie. Określanie typu krajobrazu. Wystawa produktów pracy pszczół. Wystawy pokonkursowe. Strona internetowa. Spotkanie z archeologiem. Wycieczka szlakiem zabytków, opieka nad miejscami pamięci, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki, wywiady, notatki z oglądania miejscowych kronik, gromadzenie wiadomości z Internetu i czasopism lokalnych, tworzenie prezentacji multimedialnej, wykonanie folderu, artykuły w gazetce szkolnej, na gazetce ściennej. Inwentaryzacja zabytków. Określenie walorów turystycznych miejscowości. Wystawa prac koła plastycznego "Zabytki Jemielnicy. Konkursy: piosenki ludowej, na opowiadanie pisane gwarą, kroszonkarski. Pogadanka. Spotkanie z twórcą ludowym, z seniorką, z kowalem, z opiekunką zespołu folklorystycznego. Apele. Wycieczka, wystawa prac. Zebranie wiadomości o ginących zawodach w okolicy i prezentacja ich w gazetce szkolnej. Występy na dożynkach, podczas Święta Św. Marcina. Przygotowanie kiermaszu świątecznego. Strona internetowa. Udział w konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną. Przygotowanie dekoracji świątecznych w szkole. Prowadzenie Kroniki Szkolnej. Tworzenie Regionalnej Izby Pamięci. Przygotowanie festynu świątecznego.
2. Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !