Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z przedmiotu Bankowość

Data dodania: 2006-05-23 07:30:00
Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującymwymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiałunauczania, które nastawione były na stuprocentową realizacjęzaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.

Punktemwyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładneokreślenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych.Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniówprowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych irozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych doopanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przeznauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanychumiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń,określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. Tojednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć wewłaściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanymwymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując planwynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładniezapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celamikształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i natej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności, które uczeń powinienzdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzonew powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA

2302/T-5.SP/MEN/1997.07.16

PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU BANKOWOŚĆ DLA KLASY III- TECHNIKUM EKONOMICZNE 4-LETNIE


Dział programu
Tematy jednostek metodycznych
Liczba godzin
Wymagania podstawowe
Wymagania rozszerzone
Uwagi o realizacji programu


System bankowy w Polsce
1. Lekcja organizacyjna. Treści programowe i wymagania w przedmiocie.
2. Pojęcie banku i jego rola w gospodarce rynkowej. Zasady i cele działania banku.
3. Pojęcie systemu bankowego i jego funkcje.
4. Elementy systemu bankowego.
5. Pojęcie banku komercyjnego.
6. Podstawy prawne funkcjonowania w Polsce.
7. Rodzaje banków komercyjnych w Polsce ze względu na różne kryteria.
8. Zasady tworzenia nowych banków i procedura ich likwidacji.
9. Miejsce NBP w systemie bankowym.
10. NBP jako bank emisyjny.
11. NBP jako bank państwa- współudział w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa.
12. NBP jako bank banków.
13. Usługi świadczone przez NBP na rzecz banków komercyjnych.
14. Nadzór bankowy- jego rola i zadania.
15. Fundusze (pasywa) bankowe i kształtowanie aktywów w banku.
16. Płynność i wypłacalność banku.
17. Pojęcie polityki pieniężnej oraz jej cele.
18. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne.
19. Powtórzenie wiadomości systemie bankowym.
20. Sprawdzian wiadomości.

24
Znać pojęcie banku i systemu bankowego, umieć wymienić podstawowe cele i zasady ich działania oraz pełnione funkcje.
Znać elementy systemu bankowego, wymienić podstawowe akty prawne leżące u podstaw funkcjonowania systemu bankowego w Polsce.
Znać miejsce NBP w systemie bankowym, znać ogólne zasady tworzenia i likwidacji banków.
Wymienić usługi świadczone przez NBP
dla banków komercyjnych
i instrumenty jego oddziaływania na nie
Znać pojęcie płynności i wypłacalności banku.

Posługiwać się pojęciami z zakresu bankowości, a także przepisami prawnymi i umieć je interpretować. Podać różne pojęcia banku i dokonać podziału banków w Polsce ze względu na różne kryteria, wyjaśnić różnice między bankami spółdzielczymi, państwowymi i w formie spółki akcyjnej.
Scharakteryzować fundusze tworzone w bankach, obliczać współczynniki płynności i wypłacalności.
Określać zadania NBP jako banku emisyjnego, banku, banku banków i banku państwa.
Umieć określić wpływ instrumentów polityki pieniężnej na wielkość podaży pieniądza w kraju.
Określić i scharakteryzować najważniejsze ryzyka bankowe i normy ostrożnościowe.Operacje bankowe
21. Pojęcie operacji bankowych i ich rodzaje wg różnych kryteriów.
22. Ryzyko bankowe i jego rodzaje.
23. Produkt bankowy i jego funkcje. (Innowacje bankowe).
24. Rachunek bankowy i jego elementy.
25. Rodzaje rachunków bankowych (dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych).
26. Rachunek bankowy- umowa, otwarcie i zamknięcie.
27. Odsetki- ich rola, techniki liczenia i kapitalizacja.
28. Organizacja rozliczeń pieniężnych. Formy rozliczeń bezgotówkowych.
29. Powtórzenie przerobionego materiału- operacje bankowe.
30. Sprawdzian pisemny.
31. Rachunki międzybankowe- dokumenty księgowe stosowne w tych rozliczeniach.
32. Krajowa Izba Rozliczeniowa i jej zadania.
33. Działalność depozytowa banku i formy depozytów.
34. Prawne zabezpieczenia lokat pieniężnych.
35. Bankowy fundusz gwarancyjny.
36. Działalność kredytowa banku- ogólne zasady kredytowania (wniosek kredytowy,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !