Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy dla klasy II gimnazjum

Data dodania: 2006-10-16 20:16:54
W tym roku szkolnym zabrałem się do napisania planu wynikowego z fiziyki dla gimnazjum. Miałem nadzieję, że szybko poradzę sobie z tym problemem. Jednak myliłem się. Praca nad planem wynikowym trwała dość długo. Starałem się stworzyć taki plan, który byłby przydatny na wiele lat. I tak się stało. Dlatego też, aby praca innych nauczycieli nie trwała tak długo jak moja, postanowiłem podzielić się nim na forum.
· PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM
· PRZEDMIOT : FIZYKA
· PODRĘCZNIK : FIZYKA I ASTRONOMIA – MODUŁ 2 – WYDAWNICTWO „NOWA ERA”
· AUTORZY : GRAŻYNA FRANCUZ-ORNAT, TERESA KULAWIK
· PROGRAM NAUCZANIA : DKW-4014-93/99
· LICZBA GODZIN W CIĄGU ROKU – 35
MODUŁ 2
DZIAŁ IV – KINEMATYKA
Nr
Temat lekcji
Cele operacyjne – uczeń umie
Poziom
wyma-
gań
Ćwiczenia dla uczniów
o obniżonych
wymaganiach
Uwagi,
treści ścieżek,
procedury
naprawcze

1.
Zapoznajemy się z wymaganiami programowymi i przedmiotowymi.
Regulamin pracowni.
podać i przestrzegać wymagania przedmiotowe z fizyki;
--------
----------------------------------
---------------
podać i przestrzegać BHP pracowni;
2.
Opisujemy ruchy prostoliniowe
podać określenie ruchu;
p
  
podać określenie układu odniesienia;
p
podać określenie toru i drogi;
p
dokonać podziału ruchów ze względu na kształt toru;
p
wyjaśnić na przykładach na czym polega względność ruchu;
p
3.
Poznajemy cechy ruchu jednostajnie prostoliniowego
podać określenie ruchu jednostajnego prostoliniowego;
p
 kaseta VHS 2
film nr 1
„Ruch jednostajny prostoliniowy”
zaprojektować i wykonać doświadczenie pozwalające wybrać ruch jednostajny prostoliniowy spośród kilku;
pp
narysować wykres prędkości w funkcji czasu;
p
narysować wykres zależności drogi od czasu;
p
wyjaśnić na przykładach zależność proporcjonalności drogi od czasu;
pp
rozwiązywać zadania obliczeniowe na ruch jednostajny;
p
analizować wykresy prędkości i drogi różnych ruchów jednostajnych;
pp
4.
Ćwiczymy zamianę jednostek prędkości
podać jednostki prędkości;
p
  
dokonywać zamiany jednostek prędkości;
pp
określić jednostkę prędkości różnych ciał w przyrodzie;
p
5.
Odróżnamy od siebie pojęcie prędkości średniej i chwilowej
( ruch niejednostajny)
podać przykłady ruchów odbywających się z różnymi prędkościami;
p
  
podać określenie prędkości średniej;
p
obliczyć prędkość średnią różnych pojazdów posługując się, np. rozkładem jazdy;
pp
podać określenie prędkości chwilowej;
p
wyjaśnić, która prędkość średnia czy chwilowa, charakteryzuje ruch;
p
6.
Poznajemy cechy ruchu zmiennego– przyspieszenie
podać przykłady ruchów w których zmienia się wartość prędkości;
p
  
podać określenie ruchu zmiennego;
p
podać określenie przyspieszenie i napisać wzór
p
wyprowadzić jednostkę przyspieszenia, narysować wykr.
p
7.
8.
Poznajemy cechy ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego
Rozwiązywanie zadań – ruch
jednostajnie przyspieszony
podać charakterystykę ruchu jednostajnie przyspieszon.
p
 kaseta VHS 2
film nr 2
„Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy”
film nr 3
„Droga, szybkość, czas”
sporządzić wykresy zależności drogi, prędkości od czasu
p
obliczyć prędkość ciała oraz drogę przebytą przez ciało w tym ruchu;
p
rozwiązywać zadania, stosując poznane zależności;
podać charakterystykę ruchu jednostajnie opóźnionego;
pp
p
9.
Poznajemy cechy ruchu jednostajnie opóźnionego prostoliniowego
narysować wykresy przyspieszenia, prędkości i drogi
pp
  
stosować wzory na przyspieszenie, prędkość i drogę do rozwiązywania zadań obliczeniowych;
pp
analizować wykresy i na ich podstawie obliczać parametry opisujące ruch;
pp
10.
11.
Powtarzamy wiadomości
o poznanych ruchach
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------
------------------------------------------------
-----------------------------
12.
Praca klasowa z kinematyki
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------
------------------------------------------------
-----------------------------
DZIAŁ V – DYNAMIKA I ELEMENTY KOSMOLOGII
13.
Opory ruchu
przedstawić argumenty przemawiające za tym, że ośrodek w którym porusza się ciało stawia opór;
p
 prozdrowotna
- bezpieczeństwo
ruchu
podać przykłady rozwiązań mających na celu zmniejszenie oporu ośrodka;
pp
podać przykłady rozwiązań mających na celu wykorzystanie oporów ośrodka;
pp
wyjaśnić jak wyglądają kształty aerodynamiczne;
pp
wyjaśnić, kiedy opór nazywamy tarciem;
p
dokonać podziału tarcia na statyczne i dynamiczne
i zilustrować przykładami;
p
14.
15.
Wyznaczamy graficznie siłę wypadkową
podać cechy wielkości wektorowych;
p
  
obliczyć i narysować wypadkową sił o tym samym
kierunku i tych samych zwrotach;
p
obliczyć i narysować wypadkową sił o tym samym kierunku, przeciwnych zwrotach;
p
obliczyć i narysować wypadkową sił o różnych kierunkach i zwrotach;
pp
rozwiązywać zadania w których trzeba wyznaczyć graficznie i algebraicznie siłę wypadkową;
pp
16.
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
przedstawić przykłady zjawisk potwierdzających, że zmiany ruchu ciała wymagają działania siły;
pp
 europejska
podać treść pierwszej zasady dynamiki;
p
przedstawić przykłady zjawisk, które wyjaśniamy na podstawie bezwładności ciał;
pp
wyjaśnić, co to znaczy, że masa ciała jest miarą jego bezwładności;
p
stosować pierwszą zasadę dynamiki do wyjaśniania zjaw
pp
17.
Druga zasada dynamiki Newtona
przykłady zjawisk świadczących o tym,
że przyczyną zmian parametrów ruchu są działające siły;
pp
 prozdrowotna
- bezpieczeństwo ruchu
podać treść drugiej zasady dynamiki;
p
zapisać wzór na przyspieszenie i siłę, wyjaśnić symbole występujące w tych wzorach;
p
stosować wzory na przyspieszenie i siłę do obliczania parametrów ruchu;
pp
wyjaśnić, od czego i jak zależy przyspieszenie ciała;
pp
18.
Trzecia zasada dynamiki Newtona
przytoczyć przykłady świadczące o wzajemności oddziaływań;
p
  
podać treść trzeciej zasady dynamiki;
p
wyjaśnić, dlaczego siły wzajemnego oddziaływania ciał nazywamy siłami akcji i reakcji;
pp
narysować siły działające na ciało leżące na poziomej powierzchni;
p
zastosować trzecią zasadę dynamiki do wyjaśnienia zjawisk otaczającego świata;
pp
19.
Spadek swobodny ciał
przedstawić wnioski z codziennych obserwacji dotyczące prędkości spadających ciał;
p
 kaseta VHS 2
filn nr 4
„Swobodne spadanie ciała”
film nr 5
„Zmiany szybkości granicznej”
film nr 6
„Silnik odrzutowy”
wyjaśnić, co jest przyczyną, że różne ciała spadają z różną prędkością;
p
wyjaśnić wyniki obserwacji z spadania różnych ciał w próżni;
p
podać określenie swobodnego spadku ciał;
p
uzasadnić korzystając z zasad dynamiki, że swobodny spadek jest ruchem jednostajnie przyspieszony;
pp
podać wartość przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi;
p
obliczyć prędkość końcową ciał w swobodnym spadku;
pp
20.
Zasada zachowania pędu
podać określenie pędu ciała;
p
  
obliczać pęd ciał o różnych masach i różnych prędkośc.
p
zastosować zasadę zachowania pędu w prostych przypadkach ( układ dwóch ciał );
p
rozwiązywać zadania związane z zasadą zachowania pędu;
pp
21.
Ruch po okręgu
podać przykłady ruchów po okręgu obserwowanych w otoczeniu;
p
  
podać określenie ruchu jednostajnego po okręgu;
p
podać określenie okresu i częstotliwości w tym ruchu;
p
rozwiązywać problemy związane z ruchem jednostajnym po okręgu;
pp
22.
Oddziaływanie grawitacyjne.
Prawo powszechnego ciążenia
zinterpretować treść prawa powszechnego ciążenia;
p
 kaseta VHS 2
film nr 7
„Newton”
podać przykłady oddziaływania grawitacyjnego;
p
podać określenie przyspieszenia grawitacyjnego
p
przedstawić dorobek Mikołaja Kopernika;
p
23.
24.
Zapoznajemy się z podstawowymi
wiadomościami
o Układzie Słonecznym
przedstawić w ogólnych zarysach teorię powstania Układu Słonecznego;
p
 kaseta VHS 2
film nr 8
„Układ Słoneczny”
film nr 9
„Planety”
wymienić planety wchodzące w skład Układu Słoneczn.
i ich krótką charakterystykę;
p
opisać drobne ciała wchodzące w skład Układu Słon.
p
scharakteryzować komety, meteory,meteoryty;
pp
25.
Satelity Ziemi
wymienić naturalnego satelitę Ziemi, podać przykłady kilku sztucznych satelitów;
p
  
wyjaśnić, jaka siła utrzymuje sztuczne satelity Ziemi na orbitach o stałym promieniu;
p
wyjaśnić do jakich celów wykorzystywane są sztuczne satelity Ziemi;
pp
omówić podstawowe cechy Księżyca;
p
26.
Omawiamy zaćmienie Słońca
i Księżyca
narysować i omówić zaćmienie Słońca;
pp
  
narysować i omówić zaćmienie Księżyca;
pp
27.
Praca – wzór, jednostka
podać przykłady różnych zwrotów zawierających słowo praca;
p
  
uzasadnić zwyczajowy podział na pracę fizyczną i umysłową;
p
podać przykłady pracy w sensie fizycznym;
p
podać warunki przy spełnieniu których jest wykonywana praca w sensie fizycznym;
pp
zapisać wzór na obliczanie pracy i wyjaśnić co oznaczają symbole występujące we wzorze;
p
nazwać i stosować jednostki pracy;
p
wyjaśnić od czego zależy wartość wykonanej pracy;
pp
dokonać rozkładu sił na składowe i znaleźć siłę działającą zgodnie z wektorem przemieszczenia;
pp
obliczyć pracę jako pole powierzchni figury pod wykresem F=f (r);
pp
28.
Obliczamy moc urządzeń na podstawie poznanego wzoru
podać określenie mocy;
p
  
zapisać wzór na obliczanie mocy i wyjaśnić co oznaczają symbole występujące w tym wzorze;
p
odczytać na tabliczkach znamionowych różnych dostępnych urządzeń ich moc;
p
obliczać pracę wykonaną przez urządzenia, jeżeli znana jest jego moc;
pp
29.
Ćwiczymy rozwiązywanie zadań dotyczących pracy i mocy
przekształcać wzór na pracę i moc;
pp
  
stosować zamianę jednostek pracy i mocy;
p
rozwiązywać zadania obliczeniowe z zastosowaniem pracy i mocy;
pp
30.
Rodzaje energii i jej przemiany
podać przykłady zjawisk potwierdzających tezę, że do wykonania pracy niezbędna jest energia;
p
  
podać określenie energii jako zdolności ciała do wykonania pracy;
p
wymienić formy energii występujące w przyrodzie
i najbliższym otoczeniu;
pp
podać przykłady przemian energii;
pp
31.
32.
Poznajemy rodzaje energii
mechanicznej – Ek i Ep.
Ćwiczymy rozwiązywanie zadań
dotyczących energii mechanicznej
podać przykłady ciał mających energię potencjalną graw
p
  
wyjaśnić, że energia potencjalna jest związana
z wzajemnym oddziaływaniem grawitacyjnym ciał;
p
wyjaśnić, że przyrost energii potencjalnej jest równy pracy wykonanej przy...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !