Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z działalności koła matematycznego

Data dodania: 2007-03-05 07:28:37
Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, budzenie w nich pasji poznawczej i aktywności, ułatwienie zaprezentowania efektów własnej pracy na forum całej szkoły to tylko nieliczne z zadań jakie stawia przed sobą nauczyciel matematyki — opiekun koła matematycznego.
W przedstawionym tu sprawozdaniu dokonałam ewaluacji pracy koła matematycznego w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
KOŁO MATEMATYCZNE


     W roku szkolnym 2005/2006 działało w naszej szkole koło matematyczne, którego byłam opiekunem. Zgodnie z przydziałem czynności miałam prowadzić zajęcia koła w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla uczniów klas I – III gimnazjum. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów zorganizowałam również koło matematyczne dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Zajęcia w tej grupie prowadziłam nieodpłatnie także w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

      Dla obu grup koła matematycznego opracowałam programy autorskie (dla grupy młodszej „Spotkania z matematyką”, dla grupy starszej „Młodzi matematycy”), które zostały pozytywnie zaopiniowane przez nauczyciela mianowanego fizyki, informatyki i techniki naszej szkoły i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

Główne zamierzenia:

1. Rozwijanie zainteresowania uczniów matematyką.
2. Umożliwienie uczniom uzdolnionym matematycznie zdobycie wiedzy
i umiejętności wykraczających poza zakres programowy gimnazjum.
3. Zapewnienie stałej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Cele edukacyjne:
1. Rozbudzanie zainteresowań matematycznych.
2. Rozwijanie uzdolnień.
3. Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań.
4. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się językiem matematycznym.
5. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
6. Kształtowanie umiejętności matematyzowania różnych problemów naukowych i praktycznych.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
8. Kształtowanie nawyków dobrej organizacji pracy, staranności i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów.


      Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.EWALUACJA

     Ewaluacji dokonałam w oparciu o załączone do programu ankiety oraz na podstawie obserwacji uczniów na zajęciach i rozmów z nimi.
Koło matematyczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej liczy 17 członków (ankietowanych 16), a w klasach I – III gimnazjum 18 (ankietowanych 15).


treść pytania odpowiedzi
możliwe szkoła podstawowa gimnazjum
Czy chętnie uczę-szczasz na zajęcia koła matematy-cznego?

Tak
16
15
Raczej tak
-
-
Raczej nie
-
-
Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia?
Tak
16
15
Raczej tak
-
-
Raczej nie
-
-
Czy zadania na zajęciach koła zainteresowały Cię?
Tak
16
15
Raczej tak
-
-
Raczej nie
-
-
W jakim stopniu pomogłam Ci zrozumieć zaga-dnienia matema-tyczne?
1
-
-
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
5
6
6
11
9
W jakim stopniu takie zajęcia po-szerzają zakres Twoich wiadomości matematycznych?
1
-
-
2
-
-
3
-
-
4
2
1
5
6
12
6
8
2
Jak oceniasz za-jęcia?
Były ciekawe
16
15
Nie zawsze były ciekawe
-
-
Były nudne
-
-
Jak...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !