Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Staż w dwóch szkołach

Data dodania: 2004-02-06 11:00:00
Realizacja stażu zawodowego dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w dwóch szkołach wymaga modyfikacji planu rozwoju. Pierwszy rok stażu odbyłem w Prywatnym Liceum Ekonomicznym jako nauczyciel rachunkowości. Kolejne dwa lata zaliczam w Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Zmiana miejsca odbywania stażu wymagała modyfikacji planu rozwoju zawodowego, której dokonałem w formie autokorekty wynikającej z własnych przemyśleń i sugestii dyrektora drugiej szkoły. Wydaje się, że to doświadczenie może być przydatne innym nauczycielom.

Plan stażu zawodowego dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, rozpoczęty w PSP Lubasz (od 1 września 2001 roku do 31 sierpnia 2002 roku) i kontynuowany w LO Czarnków (od 1 września 2002 roku do 1 czerwca 2004 roku).

WSTĘP

Jestem nauczycielem o niestandardowym przebiegu kariery zawodowej. Po ukończeniu wyższych studiów ekonomicznych przez wiele lat pracowałem w administracji państwowej, a po transformacji polskiego systemu gospodarczego w przedsiębiorstwach spółdzielczych i prywatnych. Równolegle rozpocząłem pracę jako wykładowca i nauczyciel w powstających wtedy niepublicznych średnich i policealnych szkołach (dziennych młodzieżowych i wieczorowych dla dorosłych) o kierunku ekonomicznym.

Staż dla uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (w wymiarze normalnym 2 lata i 9 miesięcy) rozpocząłem w dniu 1 września 2001 roku w Prywatnej Szkole Ponadpodstawowej – Liceum Ekonomiczne w Lubaszu. W szkole tej uczyłem głównie zasad rachunkowości i rachunkowości przedsiębiorstw, a okresowo również ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz podstaw ekonomii i komputeryzacji prac biurowych.

Za okres pierwszego roku stażu Dyrektor PSP w Lubaszu ustalił mi pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

W związku z reformą systemu oświaty i programów nauczania, a przede wszystkim wprowadzenia nowego przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości” w liceach ogólnokształcących, od 1 września 2002 roku podjąłem pracę w LO Czarnków jako nauczyciel tego przedmiotu. Dyrektor nowej szkoły, na mój wniosek, wyraził zgodę na kontynuowanie rozpoczętego stażu.

Analiza programu nauczania podstaw przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym, adresowanego do młodzieży, która dotąd nie miała szerszego kontaktu z wiedzą ekonomiczną, uświadomiła mi konieczność modyfikacji opracowanego i realizowanego wcześniej planu rozwoju zawodowego. Warunki jego realizacji uległy poważnym zmianom. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego istotniejszą od organizacji i rachunkowości przedsiębiorstw jest wiedza umożliwiająca adaptację do zmieniających się warunków otoczenia. Wiedza przydatna młodemu człowiekowi, który za kilka lat stanie się samodzielnym obywatelem i najważniejszym podmiotem rozwijającej się gospodarki rynkowej. Musiałem, więc zmodyfikować zaplanowane wcześniej zadania, działania i czynności eksponując i uzupełniając o te, które umożliwią kształtowanie wśród uczniów prawidłowych postaw i zachowań uwzględniających aktualne polskie realia gospodarczo-społeczne w otoczeniu bliższym (gmina, powiat, województwo) i dalszym (Polska, Unia Europejska). Zmodyfikowany plan zwiera zadania nie zrealizowane w pierwszym roku stażu oraz nowe, które musiały być uwzględnione ze względu na charakter średniej szkoły ogólnokształcącej

Wyrażam nadzieję, że wprowadzone zmiany (w wyniku autokorekty i sugestii Dyrektora LO) oraz realizacja całości zadań pozwoli mi na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, przyczyniając się do rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego Szkoły.

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.
Nauczyciel: mgr Zygfryd Kozera

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.

Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy.

Miejsce odbywania stażu: PSP Lubasz (01.09.2001 – 31.08.2002) LO Czarnków (01.09.2002 – 01.06.2004)

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:

 

    • pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli,
    • doskonalenie warsztatu i metod pracy,
    • współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
    • kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
    • uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego

Wymagania kwalifikacyjne

1. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2000r.

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.1. Opracowanie i wdrożenie programu "Rachunkowość komputerowa”.

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Opracowanie programu nauczania rozkładu zajęć pozalekcyjnych na podstawie podręcznika "Finanse i księgowość dla Windows”. 1.1.2..Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-instruktażowych mających na celu nabycie przez uczniów umiejętności praktycznej obsługi programu SYMFONIA.

 

1-szy rok stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie zostało zrealizowane

w PSP Lubasz

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Opracowanie i wykonanie projektu klasopracowni do zajęć z przedmiotów ekonomicznych

 

 

 

1.2.1. Wykonanie projektu i elementów wyposażenia.

 

 

 

 

 

1-szy rok stażu.

 

 

 

 

 

Zadanie zostało zrealizowane w PSP Lubasz

 

 

 

 

1.3. Opracowanie i wykonanie projektu klasopracowni do zajęć z podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie

 

 

1.3.1. Opracowanie projektu wyposażenia klasopracowni ze środków własnych i sponsorów oraz środków szkoły.

 

 

 

 

2-gi rok stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

1.4.1.Uczestnictwo w kursach i szkoleniach dotyczących wykorzystania programów komputerowych w realizacji zadań szkoły.

1.4.2. Komputerowe opracowanie form graficznych i edycyjnych szkolnej gazetki ściennej.

1.4.3. Wykorzystanie programów komputerowych do wykonania materiałów pomocniczych, m.in. opracowanie i wydruk folii do rzutnika.

1.4.4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji uzupełniających wiedzę podręcznikową.

1.4.5. Wykorzystanie elektronicznych nośników informacji (dyskietek, CD).

 

Cały okres stażu.

Zadanie częściowo realizowane w PSP Lubasz’ kontynuacja w LO Czarnków.

Wymagania kwalifikacyjne

 

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2000r.

 

2.1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

 

2.1.1. Opracowanie wystąpienia oraz udział w dyskusji w przedmiocie ukierunkowania treści nauczania uwzględniające prasowe i telewizyjne informacje o zmianach społeczno-gospodarczych będących efektem przebudowy polskiego systemu gospodarczego.

 

1-szy rok stażu.

 

 

 

 

 

 

Zadanie zrealizowane w PSP Lubasz.

2.2. Prowadzenie prac dyplomowych na "tytuł technik ekonomista” w zakresie nie objętym programem nauczania szkoły.

 

2.2.1. Prowadzenie seminariów dyplomowych mających na celu zapoznanie dyplomantów z formalnym, merytorycznym i edycyjnym prac dyplomowych.

 

1-sz rok stażu.

 

 

 

Zadanie zrealizowane w PSP Lubasz.

 

 

2.3.. Uczestniczenie w pracach zespołu nauczycielskiego przedmiotów społeczno-ekonomicznych

 

2.3.1. Przygotowanie recenzji oferowanych podręczników różnych wydawnictw do nauczania podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.

 

 

2-gi 3-ci rok stażu

 

 

 

 

2.4. Uczestniczenie w zespołach wychowawczych i problemowych, w tym opracowanie tematów na posiedzenia szkoleniowe rady pedagogicznej

 

2.4.1. Prezentacja problemów wychowawczych wychowawcom klas

2.4.2. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat motywacji uczniów do nauki i postaw przedsiębiorczych.

2-gi i 3-ci rok stażu,

wg potrzeb

2.5 Współpraca przy tworzeniu programu wychowawczego szkoły, systemu oceniania i regulaminu szkoły.

2.5.1 Prezentacja własnych przemyśleń i wniosków do programu wychowawczego szkoły.

2.5.2. Opracowanie kryteriów oceniania ustnych i pisemnych wypowiedzi sprawdzających. Określenie innych ocenianych form aktywności uczniów.

 

Cały okres stażu.

Zadanie realizowane w PSP Lubasz, kontynuacja w LO Czarnków

2.6. Wykonywanie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty.

2.6.1. Pomoc stażyście w opracowaniu rozkładu materiału nauczania i wyborze podręcznika.

2.6.2. Uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela stażystę oraz zapraszanie go do współpracy w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i innych programów edukacyjnych.

 

 

 

3-ci rok...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !