Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego.

Data dodania: 2004-04-12 10:30:18
Plan rozwoju zawodowego związany z awansem na nauczyciela dyplomowanego Renata Muszal

Nauczyciel Szkoły Filialnej

im. Janiny Porazińskiej

w Cyprzanowie

Plan rozwoju zawodowego

na okres stażu 2 lat i 9 miesięcy

związany z awansem na stopień

nauczyciela dyplomowanego

§ 5 ust. 2 pkt.1

Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

 1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (aktualne ustawy i rozporządzenia) Rozporządzenie MEN z 3.08.2000 r

09.2003

Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły.

 1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

 • Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły. Współpraca z metodykiem i z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu.

 • Doposażenie pracowni nauczania zintegrowanego, zdobywanie środków, pozyskiwanie sponsorów, organizowanie festynów, zabaw karnawałowych, angażowanie rodziców do pomocy w różnych formach działalności szkoły.
 • Przygotowanie uczniów i ich udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 • Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
 • Udział w zespołach samokształceniowych.

 • Wewnętrzne doskonalenie się ramach WDN.
 • Studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, czytanie na bieżąco czasopism, prowadzenie własnego księgozbioru (podręczniki, poradniki), zakup ciekawych pozycji pojawiających się na rynku.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

2-3 w okresie stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

na bieżąco przez cały okres stażu

Zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach.

Zdjęcia, dyplomy, podziękowania, lista sponsorów.

Dyplomy zdobyte przez uczniów.

Dowody realizacji, scenariusze, sprawozdania.

Potwierdzone uczestnictwo.

Referaty, scenariusze szkoleń.

Scenariusze szkoleń, protokoły, referaty.

Wykaz pozycji z własnej biblioteczki

 1. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.

 • Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczuciami.
 • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii.
 • Wykorzystywanie sprzętu do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
 • Wykorzystywanie sprzętu do sporządzania gazetek szkolnych.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Dokumentowanie stażu

Lista zgromadzonych programów edukacyjnych

Przykładowo wybrane pomoce dydaktyczne, karty pracy ucznia, zdjęcia

Zdjęcia gazetek

§ 5 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

 1. Prace na rzecz Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego.

· Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i referatów.

2-3 szkolenia w czasie trwania stażu

Scenariusze szkoleń, zapisy w protokole Rady Pedagogicznej.

 1. Wewnętrzne doskonalenie się w ramach WDN.

· Twórcze uczestnictwo.

3-4 szkolenia w czasie trwania stażu

Scenariusze szkoleń.

 1. Pedagogizacja rodziców.

· Organizacja spotkań z rodzicami

Przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, zaproszenie na spotkanie psychologa, pedagoga szkolnego, cykl spotkań z p. Krawczykiem.

3-4 szkolenia w czasie trwania stażu

Potwierdzenie odbycia spotkania przez Dyr. Szkoły

Protokoły ze spotkań.

4. Praca na rzecz innych
nauczycieli

· Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli.

2-3 zajęcia w czasie trwania stażu

Scenariusz zajęć.

· Opracowanie standardów wymagań dla uczniów kl. –III.

V-VI 2004

Opracowanie standardu.

· Opracowanie próbnego testu osiągnięć ucznia kl. III.

Opracowany test i wyniki z przeprowadzonego testu z jego analizą

· Opracowanie i gromadzenie różnych scenariuszy zajęć,
konspektów z lekcji – wymiana z koleżankami, dyskusja.

cały okres stażu

Scenariusze.

§ 5 ust. 2 pkt. 3a

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

 1. Opracowanie programu profilaktycznego dotyczącego zdrowego trybu życia.

· Określenie celów programu i ich realizacja.

okres trwania stażu

Program, scenariusze zajęć, plakaty.

§ 5 ust. 2 pkt. 3b

Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą, opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
 1. Opracowanie i opublikowanie materiałów oraz dzieleni się wiedza z innymi.

· Przygotowanie publikacji w internetowym portalu edukacyjnym np. – EDUSEEK.

okres stażu

Dowody publikacji.

§ 5 ust. 2 pkt. 3d

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

 1. Współpraca ze strukturami samorządowymi:...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !