Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Data dodania: 2004-05-04 08:00:00
Plan rozwoju zawodowego dla uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
DLA UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.
mgr inż. Anny Krzywkowskiej
nauczyciela mianowanego
w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
w Płocku

Zajmowane stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Wykształcenie: wyższe magisterskie.
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2002 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2005 r.

Cel główny:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
2. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

Cele szczegółowe:
Realizowanie zadań odpowiadającym kolejnym kierunkom rozwoju:
1. opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
2. umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
3. opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z oświata i pomocą społeczną
4. opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie
5. prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, podejmowanie działań związanych z wewnętrznym doskonaleniem zawodowym
6. wykonywanie we współpracy z zespołem zadań na rzecz edukacji. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
7. uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczy, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.

Planowane zadania na okres odbywania stażu obejmują:
1. Sferę organizacyjną
2. Sferę osobistą
3. Sferę dydaktyczną
4. Sferę wychowawczo – opiekuńczą

WPROWADZENIE
Reforma oświaty umieściła mnie w grupie nauczycieli kontraktowych. Posiadając ukończone: studia wyższe magisterskie – kierunek Inżynieria Środowiska, Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych oraz liczne szkolenia, wyróżnienia i nagrody dotyczące własnego warsztatu pracy wystąpiłam o ustalenie okresu stażu w wymiarze 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.
Po odbyciu tego stażu zdałam egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Miasta Płocka a następnie w lipcu 2001r. otrzymałam akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem. Dlatego złożyłam do Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż będzie obejmował okres 2 lat i 9 miesięcy, termin jego rozpoczęcia to 1 września 2002r.
Przedstawiony poniżej plan zamierzeń na okres stażu to okazja do planowanego działania i dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na pracę nauczycielską.
Planowane działania i zadania obejmują następujące sfery:

1. ORGANIZACYJNA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Zadania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Formy realizacji: przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty (ustawy, rozporządzenia), korzystanie z internetu w celu uzyskiwania potrzebnych informacji. Termin: okres stażu
Dowody realizacji: poprawnie sformułowany wniosek na okres 2 lat i 9 miesięcy,
złożenie planu rozwoju zawodowego.
2. Sprawowanie opieki nad stażystą, praktykantami. Formy realizacji: rozmowa i ustalenie kontraktu ze stażystą, hospitowanie zajęć lekcyjnych, obserwowanie lekcji prowadzonych przez stażystę. Termin:okres stażu. Dowody realizacji: przejrzyste zasady współpracy.
prowadzenie dziennika hospitacyjnego stażysty, zaświadczenie z odbytej praktyki z zakresu kursu pedagogicznego
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Formy realizacji: poznanie i analiza Statutu szkoły, regulaminów, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, programów do poszczególnych przedmiotów. Termin: IX/X 2002r Dowody realizacji: opracowanie rozkładów materiałów do poszczególnych nauczanych przedmiotów, opracowanie przedmiotowych kryterii oceniania.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji .Formy realizacji: wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, współpraca z Dyrektorem szkoły, udział w Radach Pedagogicznych, w Komisji Przedmiotów Zawodowych. Termin: okres stażu. Dowody realizacji: spotkania organizowane przez Dyrektora, potwierdzone w Protokółach Rad Pedagogicznych i Plenarnych, udział w zebraniach Komisji...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !