Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test sprawdzający z chemii dla klasy I LO i T z działu: budowa atomu i wiązania

Data dodania: 2006-06-09 14:30:00
Test sprawdzający z chemii z działu: budowa atomu i wiązania chemiczne jest pomocnym narzędziem do zbadania osiągnięć uczniów klas pierwszych z w/w działu. Zawiera różne rodzaje zadań na wzór zadań w arkuszach maturalnych. Kartoteka testu zawiera wyszczególnione czynności ucznia powiązane z numerem zadań, poziomami wymagań i kategorią celów. Test można wykorzystać podczas sprawdzianu w klasach pierwszych liceum i technikum, jako powtórkę przed sprawdzianem lub przed egzaminem maturalnym. Jest przeznaczony jako pomoc zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.
Anna Grych - nauczyciel chemii i technologii informacyjnej w ZSTiO im.S.Żeromskiego w Częstochowie

Informacja do zadań 1-7 Dany jest pierwiastek .
 
Zadanie 1 . (1 pkt) Uzupełnij poniższą tabelkę.

pierwiastek Liczba atomowa Z Liczba masowa A Liczba protonów Liczba elektronów Liczba neutronów Liczba nukleonów
As


Zadanie 2 . (1 pkt) Określ położenie arsenu w układzie okresowym łącząc symbol pierwiastka z miejscem w układzie okresowym (kolumna 2).
 
Kolumna 1 Kolumna 2

Okres 3, grupa 16
As Okres 4, grupa 17

Okres 4, grupa 15

Okres 3, grupa 14

Okres 4, grupa 2

Zadanie 3 . ( 4 pkt) Rozpisz konfiguracje elektronowe dla atomu arsenu czterema sposobami:
a) powłokowym,
b) orbitalowym,
c) klatkowym,
d) skróconym ( z konfiguracją gazu szlachetnego).
a)…………………………………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………………………………….
c)…………………………………………………………………………………………….
d)…………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4 . (2 pkt) Uzupełnij tabelkę dotyczącą atomu arsenu:
 
Symbol powłoki walencyjnej
Orbitale walencyjne
Liczba elektronów walencyjnych
Liczba elektronów niesparowanych

Zadanie 5 . (1 pkt) Jaki jon powstaje z atomu arsenu ?
Napisz jego symbol i nazwę. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Zadanie 6. (1 pkt) Określ liczbę protonów, elektronów i neutronów dla jonu arsenu. Zaznacz właściwą odpowiedź.


Liczba protonów Liczba neutronów Liczba elektronów
A 75 33 33
B 33 42 33
C 33 42 36
D 36 42 30

Zadanie 7 . ( 2 pkt) Wypełnij tabelkę dotyczącą konfiguracji jonu arsenu.

Jon arsenu Konfiguracja elektronowa sposobem orbitalowym Symbol gazu szlachetnego
Zadanie 8.
(2 pkt) Podkreśl izotopy w podanej grupie. Uzasadnij odpowiedź. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….
 
Zadanie 9. (3 pkt) Oblicz masę atomową siarki wiedząc, że występuje ona w postaci mieszaniny izotopów o składzie
……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 10. (1 pkt) Podaj symbol i nazwę izotopu wodoru, który w jądrze ma dwa neutrony. ……………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 11. (2 pkt) Jądro promieniotwórczego radu uległo jednej przemianie α i następnie jednej przemianie β . Podaj schemat ciągu tych przemian podając symbole pierwiastków w postaci zapisu . …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 12. (3 pkt) W pojemniku znajduje się 400 mg pierwiastka promieniotwórczego o okresie półtrwania 4 dni. Ile mg pierwiastka pozostanie po upływie 20 dni. Wykonaj tabelkę oraz wykres ilustrujący zależność masy próbki od czasu. Z wykresu odczytaj prawidłową odpowiedź.

Zadanie 13. (1 pkt) Uszereguj zbiór pierwiastków: arsen, tlen, brom, azot, fluor według wzrostu wartości elektroujemności: ………………………………………………………………………………………………..

Informacja do zadań 14 i 15
Dane są cząsteczki: siarkowodór, czterochlorek węgla, bromowodór, chlor.

Zadanie 14. (2 pkt) Która z powyższych cząsteczek jest najbardziej polarna? Uzasadnij odpowiedź. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 15. (2 pkt) W których z w/w cząsteczkach występuje zerowy moment dipolowy? Uzasadnij odpowiedź. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 16. (3 pkt) Dane są substancje: tlenek rubidu, woda, chlorowodór, chlorek sodu, azot, dwusiarczek węgla..
Określ typ wiązania w tych substancjach wpisując je do tabelki.

Typ wiązania Substancja
Kowalencyjne
Kowalencyjne spolaryzowane
Jonowe

Zadanie 17. (2 pkt) Narysuj wzór elektronowy kropkowy i kreskowy dla cząsteczki amoniaku Informacja do zadań 18 i 19 Dane są cząsteczki: Cl2, S2, P2, H2. Zadanie 18. (2 pkt) W której cząsteczce występuje wiązanie kowalencyjne potrójne? Uzasadnij odpowiedź.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Zadanie 19. (4 pkt) Uzupełnij tabelkę.

Cząsteczka Liczba wiązań σ Liczba wiązań π

Zadanie 20. (1 pkt) Spośród podanych niżej właściwości zaznacz te, którymi charakteryzują się związki o wiązaniach jonowych:
A. posiadają strukturę krystaliczną,
B. posiadają niską temperaturę topnienia,
C. posiadają wysoką temperaturę topnienia,
D. w stanie stałym nie przewodzą prądu,
E. w stanie stałym przewodzą prąd.

Zadanie 21. (1 pkt) W której parze związków występują wiązania koordynacyjne?
A. HCl i H2O
B. HNO3 i H2SO4
C. NaCl i CaO
D. Cl2 i S2

Zadanie 22. (3 pkt) Podaj po jednym przykładzie cząsteczki (wzór sumaryczny) do każdego kształtu według tabelki.

 
Kształt cząsteczki Przykład cząsteczki - wzór sumaryczny
Tetraedryczny
Trygonalny
Liniowy

Zadanie 23. (1 pkt) Które określenie dotyczące właściwości pierwiastków należących do 2 grupy układu okresowego jest prawdziwe:
A. W miarę wzrostu masy atomowej wzrasta elektroujemność pierwiastków.
B. W miarę wzrostu masy atomowej maleje charakter zasadowy tlenków.
C. W miarę wzrostu masy atomowej maleje reaktywność pierwiastków.
D. W miarę wzrostu masy atomowej wzrasta reaktywność pierwiastków.

Kartoteka testu

Czynności ucznia. Uczeń potrafi: Kategoria celu Poziom wymagań Numer zadania
-określić liczbę cząstek elementarnych w atomie i jonie, C P 1, 6
-określić położenie atomu pierwiastka w układzie okresowym, C P 2
-rozpisać konfiguracje elektronowe dla atomu i jonu, C P i PP 3, 7
-rozpoznać izotopy, B P 8
-wypisać dany izotop wodoru, C P 10
-określić powłokę walencyjną, orbitale i elektrony walencyjne C PP 4
-określić liczbę elektronów niesparowanych, C PP 4
-napisać symbol jonu i jego nazwę z danego atomu, C P 5
-określić gaz szlachetny, do którego upodabnia się jon, C P 7
-obliczyć masę atomową na podstawie składu izotopowego, C PP 9
-napisać schematy przemian promieniotwórczych, C PP 11
-tworzyć tabelę i wykres oraz interpretować dane na temat okresu półtrwania, D PP 12
-uszeregować atomy według wzrostu elektroujemności, C P 13
-określić polarność cząsteczki, C P 14
-określić zerowy moment dipolowy w cząsteczce, C PP 15
-określić rodzaj wiązań chemicznych w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !