Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Stechiometria

Data dodania: 2008-06-04 15:44:50

Konspekt lecji z chemii do przeprowadzenia pracy klasowej z działu“stechiometrii’. wraz z pytaniami i odpowiedziami. Jego celem jest sprawdzenie wiadomości I umiejętności uczniów klas technikalnych z zakresu stechiometrii. Szczególnie pomocny dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole

Konspekt lekcji
Chemia dla klasy I technikum

I Temat: Sprawdzian wiadomości – „Stechiometria”

1. Cele lekcji:

Uczeń potrafi;

 • korzystać z układu okresowego pierwiastków,
 • wymienić skład ilościowy i jakościowy związku chemicznego,
 • obliczyć masę molową związku chemicznego,
 • obliczyć skład % związku chemicznego,
 • podać interpretacje prawa Avogadra,
 • podać interpretacje równania reakcji chemicznej w sposób ilościowy: wagowy, objętościowy, molowy,
 • stosować podstawowe prawa stechiometryczne do prostych obliczeń,
 • ustalić wzór związku chemicznego na podstawie składu wagowego,

Uczeń rozumie;

 • pojęcie; mola,
 • pojęcie masa atomowa i cząsteczkowa,
 • treść prawa zachowania masy,
 • treść prawa stałości składu związku chemicznego,

2. Metody nauczania

 • kontrola wiadomości i umiejętności uczniów w formie pisemnej – test wielokrotnego wyboru,

3. Środki dydaktyczne

 • kartki z zadaniami - test wielokrotnego wyboru,
 • układ okresowy pierwiastków,

4. Plan lekcji

 • Część nawiązująca 5 minut
 • Część postępująca 38 minut
 • Rekapitulacja 2 minut

5. Przebieg lekcji

 • Część nawiązująca
 • Celem lekcji jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu stechiometrii.
 • Uczniowie uzyskują instrukcję rozwiązania testu w formie ustnej.
 • Uczniowie otrzymują formularz testu.
 • Część postępująca

II Temat: Sprawdzian wiadomości - „Stechiometria”

Uczniowie rozwiązują test.

Stechiometria - Grupa A

Poziom konieczny
 

1.Co to jest mol.
A. Mol jest to jednostka liczności materii. Mol zawiera około 23,02*1023 drobin.
B. Mol jest to jednostka liczności materii. Mol zawiera około 3,02*1023 drobin.
C. Mol jest to jednostka liczności materii. Mol zawiera około 6,02*1023 drobin.
D. Mol jest to masa molowa związku chemicznego.

2. Masa cząsteczkowa MgCl2 oraz H2CO3 wynosi odpowiednio:
A 62u  94u
B 94g*mol-1   62g*mol-1
C 94u   62u
D 62g*mol-1   94g*mol-1

3.Prawo zachowania masy mówi, i
A. Łączna masa substratów danej reakcji chemicznej jest zawsze większa od łącznej masy produktów otrzymanych w wyniku tej reakcji
B. Stosunek mas pierwiastków w każdym związku chemicznym jest stały i charakterystyczny dla danego związku.
C. Łączna masa substratów danej reakcji chemicznej jest zawsze mniejsza od łącznej masy produktów otrzymanych w wyniku tej reakcji.
D. Łączna masa substratów danej reakcji chemicznej jest zawsze równa łącznej masie produktów otrzymanych w wyniku tej reakcji.

4.W wyniku spalani 9,6g magnezu w tlenie powstało 16g tlenku magnezu. Masa drugiego substratu tej reakcji wynosi;
A.4,2g                          B.25,6g                   C.6,4g                  D.24g

5.Oblicz stężenie procentowe roztworu wiedząc, że w 500g tego roztworu rozpuszczono 25g soli.
A.25%                          B.10%                    C.5%                       D.50%

Poziom podstawowy

6.W myśl prawa Avogadra;
A.W równych objętościach różnych gazów tych samych warunkach temperatury i ciśnienia znajduje się zawsze jednakowa liczba drobin.
B.W różnych objętościach różnych gazów tych samych warunkach temperatury i ciśnienia znajduje się zawsze jednakowa liczba drobin.
C.W różnych objętościach tych samych gazów tych samych warunkach temperatury i ciśnienia znajduje się zawsze różna liczba drobin.
D.W równych objętościach identycznych gazów tych samych warunkach temperatury i ciśnienia znajduje się zawsze jednakowa liczba drobin.

7.Interpretacja molowa, masowa, objętościowa równania reakcji:
Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2

A. 1mol : 3mole : 2mole : 3mole
160g : 3g : 112g : 54g
22,4dm3 : 67,2dm3 : 44,8dm3 : 67,2dm3

B. 1mol : 6moli : 2mole : 3mole
160g : 6g : 112g : 54g
22,4dm3 : 67,2dm3 : 44,8dm3 : 67,2dm3

C. 1mol : 3mole : 2mole : 3mole
160g : 6g : 112g : 54g
22,4dm3 : 67,2dm3 : 44,8dm3 : 67,2dm3

D. 1mol : 3mole : 2mole : 3mole
160g : 6g : 112g : 54g
22,4dm3 : 44,8dm3 : 44,8dm3 : 22,4dm3

8.Skład procentowy tlenku magnezu MgO wynosi:
A.%Mg = 60%, %O = 40%                      B.%Mg = 50%, %O = 50%
C.%Mg = 40%, %O = 60%                       D.%Mg = 20%, %O = 80%

Poziom rozszerzający

9.Jaką objętość zajmują 2 mole CO2 w warunkach normalnych. 
A.2 dm3         B.11,2 dm3       C.22,4 dm3               D.44,8 dm3

10.Masa 2 moli H2SO4 wynosi;
A.98g       B.196g               C.56g                     D.196g*mol-1

11.Ustal symbol chemiczny pierwiastka, którego ato ma masę równą 2,66 10-23;
A.F-fluor         B.Mg-magnez          C.N-azot          D.O-tlen

12.Jeżeli w wyniku spalania 6,8g miedzi z siarką otrzymano 8,5g siarczku miedzi. To stosunek masy miedzi do masy siarki w siarczku miedzi wynosi;
A.4:1                B.1:4            ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !