Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Polska w polityce międzynarodowej i konfliktach zbrojnych

Data dodania: 2006-09-11 11:30:00
Proponuję Państwu test na podsumowanie wiadomości dotyczących sytuacji ziem polskich i Polski w polityce międzynarodowej i konfliktach zbrojnych w XIX i XX wieku.Jest on przeznaczony dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego o rozszerzonym programie z historii. Test został skonstruowany w oparciu o materiał zawarty w podręczniku wydawnictwa WSIP: Człowiek i historia, część czwarta.
Test- człowiek i wojna w XIX i XX- Polska w polityce międzynarodowej i konfliktach zbrojnych

Grupa A

Uwaga!!! Proszę uważnie czytać wszystkie polecenia. Odpowiedzi trzeba zapisać czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. Proszę pisać tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisać ołówkiem. Nie wolno używać korektora (odpowiedź w ten sposób poprawiona nie będzie uznana. Błędne zapisy trzeba wyraźnie przekreślić i obok wpisać prawidłową odpowiedź.
 1. Wyjaśnij pojęcia: (0-3)
  • orientacja prorosyjska - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • linia Curzona- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • Fall Weiss - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 2. Określ, które z poniższych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz odpowiednią literą P lub F (w przypadku zdania fałszywego nie musisz podawać prawidłowej odpowiedzi). (0-4)
  1. Władysław Sikorki zginął w katastrofie lotniczej w 1942.
  2. Ponieważ Komitet Narodowy Polski popierał podczas wojny państwa Ententy, utworzone przezeń oddziały zbrojne powstały we Francji.
  3. Powstanie styczniowe obejmowało swym zasięgiem terytoria Królestwa Polskiego, Litwy i Ukrainy.
  4. Po zjednoczeniu Niemiec granica na Odrze i Nysie została potwierdzona traktatem w 1990r.
 3. Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. Obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego literę B. (0-2)
  1. utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
  2. wydanie dekretu uwłaszczeniowego
  3. podpisanie paktu o nieagresji z Niemcami
  4. podpisanie traktatu ryskiego wydarzenie pierwsze - . . . . . . . . . . . . . . . . wydarzenie ostatnie - . . . . . . . . . . . . . ..
 4. Uporządkuj chronologicznie podane niżej wydarzenia od najwcześniejszego (Uwaga!!! Nie musisz podawać dat tych wydarzeń). Odpowiedzi wpisz w wykropkowane miejsca. (0-1)
  1. podpisanie układu Sikorki- Majski
  2. wybuch powstania listopadowego
  3. pierwsze powstanie śląskie
  4. wojna krymska
 5. Wyjaśnij skróty: (0-2)
  • ZWC- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  • PKWN- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Przeczytaj uważnie fragment tekstu źródłowego. Następnie udziel odpowiedzi na podane niżej pytania.
  Wspólne oświadczenie rządów ZSRR i Niemiec w sprawie działań wojsk obu państw.
  Celem uniknięcia wszelkiego rodzaju nieuzasadnionych pogłosek dotyczących odnośnych celów sił niemieckich i sowieckich, które działają w Polsce, Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR oświadczają, że działania tych sił nie mają żadnych celów, które byłyby sprzeczne z interesami Niemiec i Związku Sowieckiego lub z duchem czy literą paktu o nieagresji, zawartego pomiędzy Niemcami i ZSRR. Przeciwnie, celem tych sił jest przywrócenie pokoju i ładu w Polsce, zniszczonych na skutek załamania się państwa polskiego oraz dopomożenie ludności polskiej do odbudowania warunków swego istnienia politycznego.
  1. Podaj, w którym roku i w jakich okolicznościach wydane zostało oświadczenie. (0-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Przytocz argumenty, jakimi uzasadniono w oświadczeniu obecność armii niemieckiej i radzieckiej w Polsce, a następnie oceń prawdziwość argumentacji. Swoje zdanie uzasadnij. (0-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !