Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Religijni fanatycy? - śledztwo w sprawie Opus Dei i Mamre

Data dodania: 2008-06-06 08:09:48

Scenariusz został przygotowany na lekcję z wiedzy o kulturze, może jednak być wykorzystywany — z małymi modyfikacjami -  także na innych przedmiotach. Porusza on temat religijności człowieka oraz stosunku młodych ludzi do kościoła i osób skupionych w wybranych wspólnotach, które z dużym radykalizmem i zaangażowaniem głoszą światu Chrystusa.

 

Agnieszka Knapek
    
 
SCENARIUSZ LEKCJI Z WIEDZY O KULTURZE
 

Temat: Religijni fanatycy? – śledztwo w sprawie Opus Dei i Mamre.

 
 
1. Cele ogólne:
 • prezentacja kultury jako modalności życia ludzi, która to modalność nie wynika z konieczności cywilizacyjnych i społecznych li tylko powinności, lecz jest określana przez wartości;
 • rozwijanie umiejętności refleksyjnej i krytycznej oceny zjawisk w kulturze.
 
2. Cele operacyjne:
 
     Uczeń:
 • wyjaśnia, na czym polega fenomenologiczna koncepcja człowieka Maxa Schelera (teoria wartości);
 • podaje znaczenie określenia ens religiosum Rudolfa Otto (misterium tremendum i fascinosum);
 • ocenia aktualną sytuację i rolę kościoła katolickiego, dostrzega zmiany w jego postrzeganiu;
 • podaje powody, dla których ludzie świeccy XXI w. wybierają drogę religijnego radykalizmu;
 • prezentuje przygotowane materiały dotyczące Opus Dei i Mamre;
 • przedstawia własne zdanie na temat obu wspólnot i porównuje je z innymi, działającymi w kościele;
 • odpowiada na pytanie postawione w temacie;
 • ocenia znaczenie i skalę zjawiska radykalizacji życia religijnego w kontekście współczesnego życia kulturalnego;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • współdziała w zespole;
 • korzysta z technologii informatycznej i komunikacyjnej.
 
3. Formy i metody pracy:
 • dyskusja moderowana;
 • prezentacja multimedialna;
 • prezentacje uczniowskie.
 

4. Pomoce dydaktyczne:

 • wyniki ankiety dotyczącej hierarchii wartości przeprowadzonej przez nauczyciela na poprzedniej lekcji (prezentacja multimedialna);
 • przygotowana przez uczniów analiza wypowiedzi internatów – komentarzy, znajdujących się pod artykułami poświęconymi kościołowi katolickiemu;
 • stworzone w grupach prezentacje multimedialne na płytach CD poświęcone Opus Dei i Mamre (wcześniej sprawdzone przez nauczyciela);
 • laptop, rzutnik multimedialny, ekran;
 • świadectwa członków obu wspólnot.
 
 
5. Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne.
 

6. Klasa: w zależności od przydziału godzin.

 
7. Przebieg zajęć:
 
PIERWSZA LEKCJA:
 
 
Ogniwa lekcji:
Działania nauczyciela:
Działania uczniów:

Część wstępna

 

Wita się z klasą, sprawdza obecność.

 
 
 

Pyta, czy wyznaczeni na poprzedniej lekcji uczniowie, wywiązali się ze swojego zadania

(przygotowanie krótkiej prezentacji na temat fenomenologicznej koncepcji człowieka Maxa Schellera, wyjaśnienie określenia ens religiosum  Rudolfa Otto oraz pojęć misterium tremendum i misterium fascinosum, dokonanie analizy wypowiedzi internatów – komentarzy, znajdujących się pod artykułami poświęconymi kościołowi katolickiemu, przygotowanie prezentacji multimedialnych poświęconych Mamre i Opus Dei, potrzebnych na kolejną lekcję ).

 
 

Stawia pytanie będące tematem lekcji i zapisuje je na tablicy.

 
 

Informuje uczniów o celach i przebiegu zajęć.

 
 

Witają się z nauczycielem, zajmują swoje miejsca, potwierdzają obecność.

 
 
Potwierdzają przygotowanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notują temat w zeszycie.
 
 
 

Słuchają wyjaśnień nauczyciela dotyczących celu i przebiegu zajęć.

 
 
 
 

Część główna

 

Prosi wyznaczonego ucznia o krótkie przedstawienie fenomenologicznej koncepcji człowieka Maxa Schellera, podsumowuje wypowiedź po jej zakończeniu.

 
 

Przedstawia prezentację multimedialną poświęconą wynikom anonimowej ankiety przeprowadzonej przez nauczyciela na poprzedniej lekcji, zwraca uwagę na stosunek młodzieży do wartości religijnych, prosi uczniów o komentarz.

 
 

Prosi wyznaczonego ucznia o wyjaśnienie określenia ens religiosum Rudolfa Otto oraz pojęć misterium tremendum i misterium fascinosum, podsumowuje wypowiedź po jej zakończeniu.

 
 

Rozpoczyna i moderuje dyskusję dotycząca zmian, które można dostrzec w postrzeganiu kościoła oraz jego roli na przestrzeni wieków, zwraca szczególną uwagę na sytuację...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !