Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy dydaktyczno– wychowawczej w zakresie wychowania fizycznego

Data dodania: 2002-09-05 15:43:00
br>Plan pracy dydaktyczno– wychowawczej w zakresie wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Brzeźnicy oddział zamiejscowy w Paszczyniena rok szkolny 2002
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w zakresie wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Brzeźnicy
oddział zamiejscowy w Paszczynie
na rok szkolny 2002
– KLASA II –

gimnastyka podstawowa (15 godzin)
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 paździer. 1 * równowaga; * koordynacja ruchowa Pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Elementy musztry. * zasady bezpieczeństwa w czasie lekcji wychowania fizycznego * znaczenie aktywności fizycznej dla rozwoju młodego organizmu EZ : zasady zachowania higieny osobistej
2 listopad 1 * równowaga; * koordynacja ruchowa Przewrót w przód stojąc. * stopniowanie wysiłku podczas ćwiczeń * współpraca z nauczycie-lem w prowadzeniu lekcji EH : historia gimnastyki
3 grudzień 1 * zwinność; * siła Przewrót w tył z klęku. * dokładność i precyzja ruchów * rzetelne wykonywanie powierzonych zadań EZ : bezpieczeństwo podczas różnych form aktywności r.
4 grudzień 1 * zwinność; * siła Łączenie przewrotów. * znaczenie ćwiczeń zwinnościowych * samodoskonalenie umiejętności ruchowych EO: wzmacnianie poczucia własnej wartości
5 styczeń 2 * zwinność; * orientacja przestrzenna Stanie na rękach z przysiadu podpartego. * zasada stopniowania wysiłku w ćw. fizycznych * ukazywanie celowości powierzonych zadań EO : sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
6 styczeń 2 * siła; * koordynacja ruchowa Chód po przyrząd. równoważnych z utrudnieniem. * rodzaje ćwiczeń oraz przyrządów gimnastycznych * eksponowanie sukcesów uczniów EZ : rozbudzanie dbałości o własne zdrowie
7 luty 1 * zwinność; * siła Łączenie elementów gimnastycznych w prosty układ. * konkurencje gimnastyki sportowej i artystycznej * świadome uczestnictwo w dosk. umiejętności EPl : ruch jako forma ekspresji, walory estetyczne
8 luty 1 * siła; * skoczność Skok kuczny przez 4 cz. skrzyni. * analiza techniki poszczególnych faz ruchu * asekuracja współćwiczącego EZO : wzmacnianie poczucia własnej wartości
9 marzec 2 * siła; * skoczność Skok rozkroczny przez kozła. * odpowiedzialność za partnera, współdziałanie * rozbudzanie odwagi uczniów >
10 kwiecień 2 * rozwój ogólny Kształtowanie sprawności motor. na torze przeszkód. * wypoczynek po intensywnym wysiłku * właściwy dobór ćwiczeń EPl : piękno ciała ludzkiego
11 kwiecień 1 * rozwój ogólny Ćw. wzmacniające mm. utrzymujące postawę ciała * znaczenie prawidłowej postawy ciała * ocena własnej postawy ciała EZ : stwarzanie warunków do kszt. zdrowego stylu życia

lekkoatletyka (15 godzin)
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 wrzesień 1 * szybkość; * koordynac Zaprawa ogólnor. z akcentem szybkości i wytrzymałości. * ćwiczenia kształtujące szybkość i wytrzymałość * pomiar tętna – funkcjonowanie układu krążenia EZ : aktywność fizy-czna warunkiem zachowania zdrowia
2 wrzesień 1 * szybkość; * koo Przyjmowanie pozycji startowych na komendę startera. * , pomiar czasu w biegach LA * mój wynik – moim sukcesem EE: nadmierne nasłonecznienie
3 paździer 2 * siła mm.nn; * koor Pokonywanie płotków, “pędzel płotkarski”(dosk). * ilość i wysokość płotków w konkuren-cjach LA * dyscyplina na lekcjach wf EZ : sposoby spędza-nia wolnego czasu
4 paźdzer. 2 * szybkość; * siła mięśni nóg Bieg średni (300 m). Bieg długi (600 m dz, 1000 m chł.). * rozkładanie siły w biegach długich * radzenie sobie z wysiłkiem i zmęcze-niem fizycznym EH : historia igrzysk olimpijskich
5 kwiecień 1 * zwinność; * orientacja przestrzenna Bieg sprinterski (60 m). * technika biegu sprinterskiego * bezpieczne miejsce do ćwiczeń ER : walory rekrea-cyjne najbliższej okolicy
6 kwiecień 1 * skoczność; * ko Skok w dal techniką naturalną. * analiza faz skoku: rozbieg, odbicie, zeskok * eksponowanie sukcesów uczniów EZ : rozbudzanie dbałości o własne zdrowie
7 maj 2 * zwinność; * skoczność Skok wzwyż techniką naturalną. * sędziowanie konkurencji skocznościowych * ocena własnych wyników sportu
8 maj 2 * siła; zwinność; * skoczność Gry i zabawy siłowe i rzutne. * zasady organizacji zabaw i gier ruchowych * zasady zdrowej rywalizacji EZ : przygotowanie miejsca do ćwiczeń
9 maj 1 * siła; * skoczność Rzut piłeczką palantową prawą i lewą ręką. * znaczenie ćw. rzutnych dla kszt. motoryki * wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństw EZ : pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
10 czerwiec 1 * siła mm. rr; * ko Rzut oburącz piłką lekarską (3 kg). * zasady pomiarów odległości w rzutach * bezpieczeństwo podczas rzutów LA EZO : wzmacnia nie poczucia własnej wartości

czerwiec 1 * rozwój ogólny Zabawy z akc. szybkości, skocz- ności i siły. * znaczenie ruchu na powietrzu dla organizmu * organizacja zabaw na powietrzu EO: podkreślenie skuteczności pracy zespołowej


R – M – T (4 godziny)
$
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 listop. 1 * moc; * wytrzymałość Improwizacja ru-chowa do muzyki. Ćw. rytmiki. * wpływ ćwiczeń na aparat ruchowy człowieka * rozwijanie fantazji i pomysłowości ćwiczących EZ: wpływ$tańca na kształtowanie kondycji$oraz poczucia r}tmu
2$ listop. 1 * siła mm. NN * koordynacja ruchowa Prosty krok taneczny(dosk). * estetyka wykonywanych ćwiczeń * odpowiednie zachowanie się wobec partnera EPl: taniec jako forma ekspresji ruchowej
3 styczeń 1 * wytrzymałość; * zwinność Krok podstawowy walca. * dobór ćwiczeń do wybranej muzyki * rozwijanie wrażliwości na estetykę ruchu EPl: gest i ruch jako forma przekazu emocji i informacji
4 styczeń 1 * szybkość; * koordynacja ruchowa Krok podstawowy polki. * rodzaje tańców * praca w zespole EZEPl: utrzymanie prawidłowej sylwetki w tańcu


sporty zimowe (15 godzin)
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 gryddzień 2 * szybkość; * koordynacja ruchowa Zjazdy saneczk. pojedyncze i parami. * zasady organizacji zajęć ruchowych na powietrzu w zimie * pomiar tętna – funkcjonowanie układu krążenia EZ : ochrona przed przeziębieniami i odmrożeniami
3 grudzień 3 * siła mm. nóg; * koordynacja ruchowa Zjazdy sytuac. w terenie. * zasady hartowania organizmu zimą * ukazywanie celowości powierz. zadań ER: walory rekrea-cyjne najbliższej okolicy
4 styczeń 2 * szybkość; * siła mięśni nóg Rzuty śnieżkami do celu i na odległość. * odpowiedzialność za zdrowie własne i innych * samodoskonalenie umiejętności ruchowych EH : historia rozwoju sportów zimowych
5 styczeń 2 * zwinność; * orientacja przestrzenna “Śnieżkowa wojna”. * postępowanie w razie przeziębienia * bezpieczne miejsce do ćwiczeń EZ : rekreacja jako lekarstwo na stres
6 luty 2 * skoczność; * koordynacja ruchowa Lepienie figur śnieżnych. * sposoby kształtowania sprawności w zimie * eksponowanie sukcesów uczniów EO : sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
7 luty 2 * zwinność; * skoczność Gry i zabawy na śniegu. * gry i zabawy na śniegu z wykorzysta-niem warunków nat. * ocena własnych wyników EO : współpraca w pracy i zabawie
8 luty 2 * siła; zwinność; * skoczność Elementy łyżwiarstwa. * bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu i lodzie * zasady zdrowej rywalizacji


Tenis stołowy badminton (10 godzin)
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 listopad 1 * szybkość; * koordynacja ruchowa Podanie – dosk. zagrywki z rotacją. * zasady bhp na lekcjach wf * właściwa postawa ucznia na lekcjach wf EO : sukces a porażka
2 listopad 1 * szybkość; * koordynacja ruchowa Przebicie forhendem i bekhendem. * wpływ czynnego wypoczynku na układ ruchu * ukazanie celowości wykonywanych zadań EZ: walory rekrea-cyjne gry TS
3 listopad 2 * siła mm. nn; * koordynacja ruchowa Podcięcie przy grze ofensywnej. * pojęcia gry defensywnej i ofensywnej * współpraca z partnerem w realiz. powierzonych zadań EO: uniwersalne zasady obowiązujące w relacjach m-ludzkich
4 marzec 2 * szybkość; * siła mięśni nóg Ćwiczenia w dwójkach. * dobór ćwiczeń ze współćwiczącym * tenis stołowy sportem na całe życie EH : bezpieczeństwo podczas gry
6 kwiecień 2 * skoczność; * koordynacja ruchowa Gra w palanta. * dobór ćwiczeń kształtujących orientację przestrzenną * eksponowanie sukcesów uczniów EO : sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
5 maj 2 * zwinność; * orientacja przestrzenna Gra szkolna w kwadranta. * wdrażanie do przestrzegania fair play * samokontrola i doskonalenie EZ : czynna rekreacja jako lekarstwo choroby cywilizacyjne

atletyka terenowa (15 godzin)
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 wrzesień 1 * szybkość; * siła mm NN Terenowe zabawy biegowe. * ćwiczenia kształtujące szybkość * pomiar tętna – funkcjonowanie układu krąż. EE : wpływ zachowań w miejscu zabawy na stan środowiska natur.
2 wrzesień 1 * szybkość; * wytrzymałość Marszobieg teren. z pokonywaniem przeszkód. * ocena odległości oraz miejsca usytuo- wania osób (przedm.) * ocena własnej wytrzymałości EE: nadmierne nasłonecznienie
3 paździer. 4 * siła mm.nn; * wytrzymałość Marszobieg na dystansie 1000 m. * znaczenie kształto-wania różnych cech motorycznych * aktywizacja ucz-niów do wzmożone-go wysiłku EZ : aktywność ruchowa w różnych okresach życia
4 paździer. 1 * szybkość; * siła mięśni nóg Atletyka terenowa na śniegu. * prawidłowa regulacja oddechu podczas wysiłku * współpraca w gru-pie w celu bezpiecz. realizacji zadania EO : pomoc słabsze-mu w pokonywaniu trudności
5 marzec 1 * zwinność; * orientacja przestrzenna Wieloskoki łączone. * zasady i przepisy gier zabawowych * współodpowiedzial-ność za wynik działania zespołu ER: walory naszej najbliższej okolicy
6 kwiecień 1 * skoczność; * ko Cross terenowy. * dobór ćwiczeń do rozgrzewki * umiejętność pokonywania własnej słabości EZ : znaczenie ćw. oddechowych dla organizmu
7 maj 1 * sił Sztafetowe biegi przełajowe. * zasady rozgrywania konkurencji sztafetowych * współpraca w zespole sportu
8 maj 1 * siła; * skoczność Szybkościowo – skocznościowy tor przeszkód. * zasady organizacji zabaw i gier ruchowych * zasady zdrowej rywalizacji EM : kultura językowa uczniów na i poza lekcjami
9 maj 1 * siła; * moc Rzuty różnymi przedmiotami do celu i na odległość. * znaczenie ćw. rzutnych dla kszt. motoryki * bezpieczeństwo na lekcjach poświęc. rzutom EO : radzenie sobie w trudnych sytuacjach
10 czerwiec 3 * siła mm. rr; * ko Gry i zabawy w terenie. * właściwa organizacja zabaw zgodnie z zasadami BHP * pełnienie przez uczniów roli organizatora EZO : wzmacnia nie poczucia własnej wartości

Ścieżki międzyprzedmiotowe:
EH – historyczna,
EO – obywatelska,
EPl – plastyczna (zw. ze sztuką),
ER – regionalna,
EW – wychowawcza

mini-piłka nożna (10 godzin)
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 wrzesień 1 * szybkość; * koordynac Gry i zabawy kopne w nauczaniu mini-piłki nożnej. * zasady bezpieczeń-stwa podczas zajęć z piłkami * dbałość o własny rozwój fizyczny EO : poszanowanie mienia własnego i społecznego
2 wrzesień 1 * szybkość; * koo Żonglerka piłki stopą i udem. * podstawowe przepisy gry w piłkę nożną * pełnienie przez ucznia roli pomocnika n-la EZ: promocja zdrowia w grupie rówieśniczej
3 kwiecień 1 * zwrotność; * orientacja przestrzenna Prowadzenie piłki ze zmianą kierunku. * wpływ aktywności ruchowej na dojrze-wający organizm * bezpieczne miejsce do ćwiczeń EH: historia piłki nożnej, polskie kluby piłkarskie
4 kwiecień 1 * siła mm nn; * ko Uderzenie i przyjęcie piłki. * metody kształtowania szybkości * uczenie zasad kulturalnego kibicowania EZ : rozbudzanie dbałości o własne zdrowie
5 maj 2 * zwinność; * skoczność Strzał do bramki wewnętrznym podbiciem. * sędziowanie meczu piłkarskiego * ocena własnych postępów sportu
6 maj 1 * siła; * szybkość; * skoczność Stosowanie pozna-nych elementów tech-takt. w grze. * pozycje wyjściowe do ćwiczeń * zasady zdrowej rywalizacji EZ : jak korygować wady postawy
7 czerwiec 1 * siła; * szybkość Gra szkolna. * elementy taktyki – gra w obronie i ataku * współpraca w zespole ER : najlepsze drużyny piłkarskie w regionie
8 czerwiec 2 * siła mm nn; * ko Gra właściwa. * przepisy gry * ukazywanie wzorców do naśladowania ER : kibicuję swojej drużynie

uni-hokej (8 godzin)
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 wrzesień 1 * siła; * koordynacja ruchowa Gry i zabawy doskonalące technikę gry. * bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń z kijami * umiejętność szyb-kiego podejmowania decyzji EZ : rekreacja rodzin-na – unihokej
2 listopad 1 * siła; * koordynacja ruchowa Prowadz i przyjęcie piłeczki przodem, bokiem, tyłem. * przepisy gry upro-szczonej * egzekwowanie zasad współżycia w zespole EZ : odpowiedzialność za zdrowie własne oraz współćwiczącego
3 grudzień 1 * zwinność; * siła * szybkość Prowadzenie w dwójkach zakoń-czone strzałem. * samodyscyplina podczas zajęć * dobór środków do osiągnięcia celu EZO : przyczyny i skutki uzależnień
6 marzec 3 * siła; * szybkość * zwinność Gra szkolna. * odpowiedzialność za partnera, współdziałanie * integracja zespołu klasowego EO: udzielanie pomocy w nagłych wypadkach


mini-siatkówka (10 godzin)
lp m-c ilość godzin sprawności umiejętności wiadomości działania wychowawcze ścieżki edukacyjne
1 paździer. 2 * zwinność; * koordynacja ruchowa Postawa siatkarska i poruszanie się po boisku. * podstawowe cele i przepisy gry w siatkówkę * wdrażanie do prze-strzegania zasad obo-wiązujących na wf EZ : prawidłowy dobór stroju sporto-wego
2 listopad 2 * siła mm RR; * koordynacja ruchowa Zagrywka sposobem dolnym zza linii 4-5 m. * stopniowanie wysiłku podczas ćwiczeń * samokontrola popra-wności wykonywanych ćwiczeń EZ : BHP w domu i szkole
3 grudzień 1 * koordynacja ruchowa; * siła mm RR Odbicia piłki sp. górnym i dolnym oburącz. * dokładność i precyzja ruchów * rzetelne wykonywanie powierzonych zadań EZ : nabywanie nawyku dbania o własne zdrowie
4 styczeń 1 * siła; * koordynacja ruchowa Kierowanie piłki na boisko przeciwnika. * analiza własnych umiejętności siatkarskich * eksponowanie sukcesów uczniów EZ : czynniki wpływa-jące negatywnie na samopoczucie ucznia
5 luty 1 * zwinność; * siła Współpraca w zespole trójkowym. * przepisy dotyczące gier uproszczonych * ponoszenie odpowie-dzialności za własne błędy ER : drużyny siatkarzy i siatkarek w regionie
6 marzec 3 * siła; * skoczność “Małe gry”. * odpowiedzialność za partnera, współdziałanie * współpraca w zespole EO : podkreślenie skuteczności pracy zespołowej
7 kwiecień 1 * rozwój ogólny Gra szkolna. * wypoczynek po intensywnym wysiłku * właściwy dobór ćwiczeń EO: bariery utrudnia-jące pracę...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !