Prawo autorskie vs. praktyka szkolna - cz. 1

Szkoły, prowadząc nauczanie, w zasadzie bez przerwy posiłkują się wszelkiego rodzaju utworami będącymi przejawem działalności twórczej ich autorów. Bez korzystania z dorobku autorskiego w postaci utworów literackich, naukowych, komputerowych czy audiowizualnych nauczanie w obecnych czasach byłoby praktycznie niemożliwe.
 


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Pracuję w dwóch szkołach podstawowych - w jednej na pełnym etacie, w drugiej na połowę etatu. Czy dodatkowe godziny tzw. niepłatne wynikające z 40 godz. tygodnia pracy odpracowuję niezależnie dla każdej ze szkół czy też nie? W tej chwili wygląda to tak, że w jednej ze szkół muszę odpracować ok. 40 godz. rocznie, a w drugiej 20.

Kwestia dodatkowej godziny wynika z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97. poz. 674 z późn. zm.).

Przepis art. 42 ust. 1 stanowi, że „ czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.” W ust. 2 czytamy: „W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

  2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a)  nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, …”.

A zatem istnieje związek przyczynowo – skutkowy między zatrudnieniem a dodatkowymi godzinami.

Więc,  jeśli nauczyciel  zatrudniony jest w dwóch odrębnych szkołach (realizuje dwie odrębne umowy) – dla każdego stosunku pracy nalicza się dodatkowe godziny wynikające z art. 42 ust. 2.

Tylko w przypadku, kiedy nauczyciel zatrudniony jest w szkole (jednej) na pełny etat, realizuje zaś 1 i ½ etatu (w ramach jednej umowy) – to realizuje dodatkowe godziny z jednego stosunku pracy.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk