Zastosowanie gier planszowych w nauce języka angielskiego

Monotonia życia szkolnego może być czynnikiem, który bardzo niekorzystnie wpływa na jakość procesu edukacji, wyniki w nauce, czy atmosferę w klasie i w szkole. Nauczyciele bardzo często stają przed trudnym zadaniem jakim jest odpowiednia stymulacja uczniów mająca na celu zwiększenie ich zaangażowania w pracę na lekcji oraz proces uczenia się. Doskonałym sposobem na przełamanie szkolnej monotonii i zwiększenie zaangażowania uczniów oraz uatrakcyjnienie przekazywanego materiału jest zastosowanie gier planszowych. Dzięki nim uczniowie mogą uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych w szkole ponadgimnazjalnej. W sierpniu br. lekarz — okulista zalecił mi noszenie okularów, które zostały wykonane zgodnie z jego receptą («+»). W związku z powyższym chciałam zapytać czy istnieje przepis, zgodnie z którym mogłabym ubiegać się u dyrekcji mojej szkoły o zwrot kosztów zakupu okularów? Nadmieniam, że nigdy wcześniej nie nosiłam okularów i, że w związku z wykonywaną pracą, często przebywam przed ekranem komputera.

Kodeks pracy przewiduje, iż pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Z §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) wynika, iż:

  • pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także
  • jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza (a więc nie soczewki kontaktowe), jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

„§ 8. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.”

Dodam, że pracodawca w drodze aktu wewnętrznego może określić maksymalna kwotę refundacji, wiec nawet jak lekarz zaleci  okulary korekcyjne niekoniecznie otrzymuje się za nie pełną refundację.

Należy więc zadać dyrektorowi szkoły, który określił w opisie stanowiska pracy nauczyciela informatyki, czy jest to stanowisko z monitorami ekranowymi (praca przy monitorze co najmniej 4 godziny dziennie). Jeśli tak, to w skierowaniu na badania profilaktyczne winien znaleźć się okulista i dopiero jego zalecenie jest dla dyrektora wiążące.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk