Wystartował portal programowanie.men.gov.pl19 sierpień 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal www.programowanie.men.gov.pl. To właśnie tam zamieszczane będą aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania, na którą chce stawiać resort.
 

Czytaj dalej

Praca z dzieckiem labilnym emocjonalnie


Labilność emocjonalna to łatwość przechodzenia z jednego stanu emocjonalnego w drugi, błyskawiczna zmiana radości na wściekłość lub smutku na ekstazę. Wiąże się z nią chwiejność emocjonalna, łatwe przechodzenie do stanów skrajnych emocjonalnie, szybkie i częste zmiany emocji. Osoba przejawiająca labilność emocjonalną nieadekwatnie reaguje na bodźce. Mogą u niej występować stany lękowe, drażliwość, a także nagłe wybuchy gniewu lub płaczu.Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


W maju otrzymałam wypowiedzenie z art20 — częściowa likwidacja szkoły. Jestem nauczycielem kontraktowym. Pracowałam w tej szkole 6 lat. Od 01.09 już nie pracuję. Nie otrzymałam świadczenia w związku z rozwiązeniem ze mną stosunku pracy, gdyż jak twierdzi dyrektor w mojeje szkole było zatrudnionych 12 pracowników, a żeby otrzymać w/w świadczenie musi być minimum 20. Czy faktycznie ten przepis stosuje się dla nauczycieli, że musi być min 20 pracowników, żeby otrzymać świdaczenie pieniężne?

Nauczycielom, na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a także na podstawie innych przepisów prawa przysługują odprawy:

1) z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych,

2) z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy,

3) po upływie urlopu bezpłatnego,

4) w przypadku cofnięcia skierowania do nauczania religii,

5) pośmiertna,

6) emerytalna i rentowa.

Należy jednak pamiętać, iż odprawy przewidziane w Karcie Nauczyciela przysługują tylko nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Do pozostałych nauczycieli- a więc zatrudnionych przez osoby fizyczne lub prawne, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach niepublicznych zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Podobna sytuacja ma miejsce z odprawami z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz z tytułu przejścia na emeryturę i rentę. Prawo do tych odpraw mają bowiem jedynie nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 20 KN z powodu:

– całkowitej bądź częściowej likwidacji szkoły,

– zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiłyby dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,

można z nauczycielem rozwiązać stosunek pracy, czego skutkiem jest uprawnienie nauczyciela do otrzymania odprawy.

W tym przypadku wypłacenie odprawy jest obligatoryjne, a jej wysokość uzależniona jest od formy zatrudnienia nauczyciela. Forma zatrudnienia nauczyciela: czy nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mianowania, czy tez na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, w przypadku rozwiązania z nim stosunku pracy w trybie art. 20 KN otrzyma odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przepisy prawa przewidują także przypadki, gdy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w zmniejszonym wymiarze pracy otrzyma odprawę w pełnej wysokości. Sytuacja taka możliwa jest wtedy, gdy rok przed rozwiązaniem stosunku pracy wobec nauczyciela zastosowano ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 KN. W takim przypadku nauczyciel, mając w dniu rozwiązania stosunku pracy wynagrodzenie proporcjonalnie niższe, otrzyma odprawę w takiej wysokości, jakby był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Natomiast nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzyma w takiej sytuacji odprawę, której zasady wypłacania określone zostały w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). W tym przypadku odprawa nauczyciela uzależniona jest od okresu pracy w danej placówce i wynosi równowartość:

– 1-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku, gdy nauczyciel był zatrudniony krócej niż 2 lata,

– 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku, gdy nauczyciel był zatrudniony od 2 do 8 lat,

– 3-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku zatrudnienia nauczyciela powyżej 8 lat.

Ustawa ta nie zawiera katalogu przesłanek, które wyłączałyby prawo nauczyciela do otrzymania odprawy, tak więc w każdym przypadku wystąpienia okoliczności, które stanowią podstawę do wypłacenia odprawy, pracownik odprawę otrzyma.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 1995 r. (wyrok SN z dnia 13 czerwca 1995 r., I PRN 29/95) nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 KN ma prawo do odprawy pieniężnej, przewidzianej w ust. 2 tego przepisu, choćby niezwłocznie podjął inne zatrudnienie.

Okres zatrudnienia uprawniający do odprawy to okres, w którym pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. Okres zatrudnienia u pracodawcy poprzedniego można wliczyć tylko wyjątkowo, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, albo w innych przypadkach przewidzianych prawem, gdy mamy do czynienia z nowym pracodawcą, będącym następcą prawnym pracodawcy poprzednio zatrudniającego danego pracownika.

Wysokość odprawy liczy się tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli, a więc:

– składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej nauczycielowi w danym miesiącu. Wśród tych składników należy wymienić: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny- przyznany na cały rok szkolny, dodatek za warunki pracy, dodatek motywacyjny,

– dodatek funkcyjny- gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku był krótszy niż okres roku szkolnego. W takim wypadku stawkę dodatku należy pomnożyć przez liczbę miesięcy, za które nauczyciel owy dodatek otrzymywał i podzielić przez liczbę miesięcy roku poprzedzających miesiąc obliczania odprawy,

– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw- w tym przypadku oblicza się przeciętną miesięczną liczbę godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wyliczania odprawy oraz mnoży przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w miesiącu obliczania odprawy.

 

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk