Tag: matematyka

Mistrz Matematyki
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III gimnazjum i ma za zadanie wyłonić Mistrza Matematyki klas I, Mistrza Matematyki klas II i Mistrza Matematyki klas III.
Liczby i działania
Praca klasowa z liczb i działań dla klasy IV szkoły podstawowej.
Równania trygonometryczne
Mój konspekt jest przeznaczony dla drugiej klasy licuem ogólnokształcącego, realizującej zakres rozszerzony z matematyki. Był wykorzystany na lekcji poddanej hospitacji diagnozującej.
Projekt "Napisz sobie klasówkę!"
Przedstawiam propozycję projektu skierowanego do uczniów drugiej klasy liceum, realizujących zakres rozszerzony z matematyki. Uczniowie zgodnie z zaleceniami nauczyciela projektują dla siebie pracę klasową z trygonometrii tzn. w grupach wybierają/wymyślają zestaw zadań wraz z punktacją, proponują przeliczenie punktów na ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania z matematyki, przedstawiają nauczycielowi rozwiązania zadań oraz gotowe do wykorzystania zestawy zadań, z których po akceptacji nauczyciela zostanie wylosowany zestaw na klasówkę.
Praktyczne zastosowanie komputera w obliczeniach matematycznych
Przedstawiam konspekt lekcji do wykorzystania na lekcji informatyki lub lekcji matematyki.
Zastosowanie objętości figur obrotowych do obliczania pojemności naczyń
Konspekt przeznaczony jest dla klasy trzeciej technikum realizującej zakres podstawowy z matematyki. Głównym celem lekcji jest kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej.
Program Koła Matematycznego przygotowującego do matury
Program Koła Matematycznego przeznaczony jest do realizacji w technikum na poziomie podstawowym w ramach zajęć pozalekcyjnych. Adresowany jest do uczniów, którzy wykazują duże zainteresowanie matematyką i pogłębianiem oraz poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu tego przedmiotu. Do jego pełnej realizacji potrzeba dwóch jednostek lekcyjnych tygodniowo.
Gry na lekcjach matematyki
Artykuł w całości poświęcony zastosowaniu gier do pobudzania aktywności specyficznie matematycznych. Wskazuje istotne cechy gry, które odróżniają ją od zabawy. Podkreśla znaczenie przypadkowości w trakcie rozgrywki, wskazania zwycięzcy lub zwycięzkiej drużyny, wreszcie podaje przykłady gotowych gier i scenariuszy zajęć z ich wykorzystaniem.
Powtórzenie wiadomości o figurach na płaszczyźnie
Konspekt opracowany na podstawie podręcznika i ćwiczeń Matematyka z Plusem wydawnictwa GWO, zawiera tabelkę opisującą cele, środki, przebieg, itd oraz kartę pracy. Zadania są powtórką wiadomości przed pracą klasową z wybranego materiału.
Cechy podzielności liczb
Dzieci mają duże trudności w zapamiętaniu cech podzielności liczb, które są bardzo ważne w wykonywaniu sprawnego rachunku pamięciowego. Podczas obchodów Dni Matematyki przedstawiłam scenkę związaną z cechami podzielności liczb.
Układy równań, z których przynajmniej jedno jest stopnia drugiego
Jest to lekcja przeprowadzona z wykorzystaniem programu komputerowego GRAPH.
Środek symetrii figury
Przedstawiam scenariusz mojej lekcji w klasie pierwszej gimnazjum. Jest to lekcja matematyki o temacie: «Środek symetrii figury» wraz z dołączoną prezentacją.
Analiza dynamiki
Materiał do wykorzystania na lekcjach statystyki, matematyki, ekonomiki. Praca zwiera konspekt lekcji i prezentację multimedialną zwierająca wskaźniki stosowane w analizie dynamiki. Obok teorii są przykładowe obliczenia i interpretacja uzyskanych wyników.
Analiza rozproszenia
Analiza rozproszenia— konspekt lekcji + prezentacja multimedialna to materiał przeznaczony do wykorzystania na lekcji matematyki, statystyki i ekonomiki. zawiera konspekt lekcji oraz prezentację multimedialną zawierająca definicje i wskaźniki stosowane w analizie rozproszenia. Przykładowe zadania i interpretacja uzyskanych wyników pozwalają na lepsze zrozumienie treści materiału
Dyskalkulia - specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
Dyskalkulia, to zaburzenie rozpoznawane rzadko, a jeszcze rzadziej podejmowane są kroki pomagające uczniom przezwyciężyć takie trudności (nawet po ich rozpoznaniu). Kilka moich wskazówek do pracy z uczniem.
Program "Matematykę można polubić"
Program «Matematykę można polubić» jest skierowany do uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu materiału oraz dla tych którzy interesują się matematyką.
Program zespołu wyrównawczego z matematyki
Opracowany program służył mi do pracy na zajęciach wyrównawczych z uczniami klasy pierwszej gimnazjum, mającymi trudności w nauce matematyki.
Regulamin konkursu matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej
Matematyka to trudny przedmiot dla dużej części uczniów ale i dorosłych. Dlatego jeśli zdarzają się nam w szkole uczniowie, którzy nie tylko umieją matematykę ale również potrafią logicznie myśleć, powinniśmy motywować ich do ciągłej pracy. Jednak należy stworzyć tym dzieciom również możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami na szerszym forum. Tę rolę może spełniać konkurs np. gminny.