Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program autorski z Plastyki — «Kreatywne Techniki Plastyczne»

Data dodania: 2018-02-27 23:33:17
Autor: Urszula Kupczyk

Przedstawiam opracowany przeze mnie Program Autorski z Plastyki «Kreatywne Techniki Plastyczne» dla uczniów z Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

 

PROGRAM AUTORSKI

z

PLASTYKI

„Kreatywne Techniki Plastyczne”

dla uczniów

z Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 

 

 

 

                                                                            Program opracowała

                                                                                 mgr Urszula Kupczyk

 

 

Puławy 2016r.

 

 

 

 

1.Charakterystyka  Programu

 

     Program zajęć z Plastyki przeznaczony jest do realizacji na lekcjach

 z przedmiotu Plastyka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

uczących się w Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych , w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Puławach.

Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej i gimnazjum.

Podstawa prawna:  Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla uczniów

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz.U. z 2012r.poz.977).

 

 

   Założeniem programu było opracowanie planu dydaktyczno-wychowawczego z przedmiotu  Plastyka dla uczniów o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Plan dydaktyczno-wychowawczy zawiera propozycje zajęć plastycznych –rozkład materiału na okres jednego roku szkolnego.

W  Programie znajdują się techniki plastyczne, które cechuje różnorodność, tak by zajęcia tematycznie nie pokrywały się, były interesujące i rozwijały umiejętności uczniów w wielu zadaniach plastycznych.

Chcąc zapewnić uczniom jak najlepsze warunki rozwoju ich aktywności twórczej opracowałam Program z Plastyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, który poprzez kreatywne, różnorodne techniki plastyczne pozwoli rozwinąć u tych uczniów spostrzeganie, które jest stosunkowo najmniej zaburzone. Proces spostrzegania jest procesem, który można rozwijać u osób z  niepełnosprawnością intelektualną. Praca ta wymaga systematyczności i konsekwencji, ale obserwuje się zmiany jakościowe

i  ilościowe w spostrzeganiu tych osób.

 

Podstawowym czynnikiem rozwoju spostrzegawczości dziecka w procesie wychowania plastycznego jest rozszerzenie i wzbogacenie jego doświadczeń wizualnych. Dobrym czynnikiem aktywizowania procesu uczenia się, a także spostrzegania,  jest nowość bodźców. Wobec tego ważny jest dobór środków dydaktycznych do zadań plastycznych np. dzieła sztuki, reprodukcje, przedmioty sztuki użytkowej, prezentacje multimedialne itp.

Gromadzenie doświadczeń wzrokowych uczniów przebiega wokół różnorodnych zagadnień-zadań plastycznych, które przedstawiłam

w Programie autorskim i  będę je systematycznie realizować na lekcjach Plastyki, aby zachęcić uczniów z Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych ,

z którymi pracuję, do działania,  by następował u nich rozwój ekspresji

 i percepcji plastycznej.

 

 

 

 

 

2.Cele ogólne

1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia

2. Poznawanie różnych technik plastycznych

3. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań

4. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem

5. Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej

6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi

7. Rozwijanie twórczej inicjatywy, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły

8. Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości

 

3.Cele operacyjne

Uczeń:

- zna i stosuje różne techniki plastyczne

- organizuje swój warsztat pracy

- posługuje się podstawowymi narzędziami i materiałami

- interpretuje swoją własną twórczość

- dba o porządek na stanowisku pracy


 

4. Procedury osiągania celów

 

Osiągnięcie założonych celów edukacyjnych wymaga zastosowania skutecznych  technik , form i metod pracy, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Techniki, metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby psychofizyczne uczniów, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwić osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka.

Zadania i stopień trudności będą dostosowane indywidualnie do wieku

i możliwości uczniów.

Celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na piękno otaczającego świata oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie.

Procedury osiągania celów edukacyjnych uwzględniają różnorodne sposoby, metody i techniki, dzięki którym uczeń przyswoi sobie określoną  programem wiedzę oraz zdobędzie zakładane umiejętności, postawy, kompetencje.


 

5.Treści programowe - edukacyjne

 PLAN  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

 


 

6. Przewidywane rezultaty osiągnięć ucznia

 

W celu osiągnięcia określonych zadań plastycznych stosuje się na każdej lekcji

różnorodne techniki plastyczne, metody, formy i środki dydaktyczne.

Stopień trudności powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości

uczniów.

Realizacja treści programowych  z  Plastyki  powinna przyczynić się do:

- poznania różnych technik plastycznych

- wyrobienia nawyku dbałości o estetykę wykonanych prac

- poznania podstawowych zasad obowiązujących podczas wykonania prac

  plastycznych

- doskonalenia umiejętności manualnych i percepcyjnych

- poznania różnych materiałów plastycznych

- rozwijania zainteresowań uczniów

- aktywizacji i integracji zajęć

- rozwijanie umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy

- wzrostu wiary we własne możliwości

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia

 

 Podczas zajęć z Plastyki ocenie podlegać będzie

 - aktywność ucznia, zaangażowanie w pracę twórczą,

   wykonywanie ćwiczeń i poleceń

 - samodzielność w rozwiązywaniu problemów

-  pomysłowość, kreatywność

-  przestrzeganie zasad bhp

Na lekcjach Plastyki ważna jest nie tylko ocena efektu końcowego w postaci rysunku, kompozycji malarskiej, ale także sam proces twórczy czyli zaangażowanie ucznia, stopień przekraczania indywidualnych barier rozwojowych-twórczych, poznawczych, komunikacyjnych, organizacyjnych

w trakcie działań plastycznych.

Praca poszczególnych uczniów będzie oceniana na bieżąco w formie pochwały słownej , podczas wykonywania danej pracy oraz po jej zakończeniu.

Ważne jest, aby była to ocena pozytywna, ponieważ ma ona na celu zachęcenie dziecka do dalszego działania. Istotna jest tutaj pochwała ze wskazaniem dobrych stron i rozwiązań ucznia np. oryginalność, kolorystyka, piękna kompozycja, itp.

Powyższe formy oceny mają motywować uczniów do pracy i zapewnić im bezstresowe uczestnictwo w lekcjach Plastyki. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wypowiedzenia się na temat wykonanej przez siebie pracy. Taka forma oceny ma na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego wyrażania swoich myśli.

W ramach oceniania osiągnięć przewiduje się udział uczniów w wystawach

 i konkursach prac plastycznych, podczas których  będą mieli możliwość   otrzymać dyplomy i nagrody rzeczowe.


 

8. Ewaluacja programu

Ewaluacja programu odbywać się będzie na bieżąco. Pozwoli mi ocenić

atrakcyjność zajęć oraz skuteczność metod i form pracy w osiąganiu założonych celów.

Ewaluacja programu pozwoli mi  na poznanie osiągnięć i umiejętności uczniów oraz wykrycie ewentualnych braków występujących w realizacji założonych treści i celów.

Ewaluacja poprzez ukazanie mocnych i słabych stron programu, daje szansę

na podniesienie efektów pracy, staje się punktem wyjścia do dalszego działania

i ewentualnej modyfikacji realizowanego programu.

Efektem pracy dzieci będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w wystawach i konkursach plastycznych.

Do przeprowadzenia ewaluacji posłużą:

- bieżące rozmowy z uczniami na temat zajęć, na lekcji Plastyki

- analiza prac plastycznych uczniów (postępy w twórczości plastycznej)

- monitorowanie poziomu zaangażowania uczniów w czasie lekcji Plastyki

- wyrażenie zadowolenia uczniów z zajęć za pomocą mimiki twarzy, odpowiedzi  zwrotnej dla nauczyciela –„ czy zajęcia w dniu dzisiejszym podobały się, były ciekawe ?”.

- własne obserwacje osiągnięć uczniów.

 

 


 

9. Literatura

 

1.Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T.  Współtworzenie, zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo, Warszawa 1997

2.Marcinkowska K. Bryły i reliefy, Warszawa 1998

3.Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.  Barwne fantazje, Warszawa 1993

4.Marcinkowska K., Michejda-Kowalska  Mowa linii, Warszawa 1995

5.Ostrowski S.  Malowanie pastelami i kredkami, Warszawa 1995

6.Popek S.L.  Psychologia twórczości plastycznej, Warszawa 2010

7.Madej J.  Ceramika w edukacji szkolnej-poradnik metodyczny dla nauczycieli,      

   Kraków 2002

8.Atkin J.  Podstawy Ceramiki, Warszawa 2007


 

Spis treści

 

1. Charakterystyka  Programu

2. Cele ogólne

3. Cele operacyjne

4. Procedury osiągania celów

5. Plan Dydaktyczno-Wychowawczy – Treści programowe

6. Przewidywane rezultaty osiągnięć ucznia

7. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia

8. Ewaluacja Programu

9. Literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

Treści Programowe

 

Zadanie plastyczne

Sposób realizacji

(technika plastyczna, metody, formy, środki dydaktyczne)

Zagadnienia

z  podstawy

programowej

  1.

Wakacyjne przygody

Gama barwna.

Operowanie szeroką gamą barw ciepłych i zimnych. Zadania wykorzystujące obserwacje dzieci dotyczące barw.

 

Rysunek kredkami akwarelowymi

Wiedza: uczeń wie czym charakteryzuje się szeroka

i wąska gama barw

Umiejętności: wyraża nastrój i emocje przez dobór gamy kolorystycznej

Postawy: kształci wyobraźnię i twórcze myślenie

Metody: słowne, oglądowe, praktycznego działania

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: plansze dydaktyczne  z szeroką

i wąską gamą barwną

Twórczość własna dziecka, rozwijanie  aktywności  twórczej uczniów

  2.

 Figurki  zwierząt

Faktura

Ćwiczenia rzeźbiarskie w glinie

Rzeźba z gliny

Przedstawienie środkami rzeźbiarskimi zwierzątka

Wiedza: uczeń zna pojęcie faktura, stosuje ją w swojej pracy, nadaje cechy indywidualne rzeźbie

Umiejętności: pobudza swoją wyobraźnię przez ćwiczenie praktyczne w technice eksponującej fakturę

Postawy: rozwija wyobraźnię przestrzenną

Metody: słowne, oglądowe, praktycznego działania

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: przykłady reprodukcji rzeźb, materiały i narzędzia rzeźbiarskie

 

Ćwiczenia percepcji

i obserwacji

  3.

  Wzory roślinne

Linia

Posługiwanie się linią na płaszczyźnie

Rysunek flamastrami

Wiedza: uczeń zna rodzaje linii i wykorzystuje je

w projektowaniu pracy plastycznej

Umiejętności: odróżnia linie proste od krzywych, łamane od falistych, statyczne od dynamicznych

Postawy: interpretuje wybrany temat środkami plastycznymi

Metody: słowne, oglądowe, praktycznego działania

Formy: indywidualna

Środki dydaktyczne: albumy z motywami roślinnymi, inspirowanie działań plastycznych naturą: bukiet kwiatów

 

Rozwijanie aktywności twórczej uczniów

  4.

  Owoce  jesieni

Kontrast

Utrwalanie kolorów kontrastowych, ćwiczenia

Malowanie farbami plakatowymi

Wiedza: uczeń zna zasady powstawania barw pochodnych

Umiejętności: uczeń prawidłowo łączy kolory podstawowe i pochodne

Postawy: doznaje radości w wyniku działań plastycznych

Metody: pokaz, metody praktycznego działania-aktywizowanie uczniów przez pokaz

z objaśnieniem powstawania kolorów kontrastowych

Formy: indywidualna-wykonywanie ćwiczeń praktycznych w technice malarskiej

Środki dydaktyczne: inspirowanie działań plastycznych naturą oraz dziełami sztuki, albumy malarstwa

Ćwiczenia percepcji dotykowej

  5.

  Jesienny obrus

 

Kontrast, układ rytmiczny

Tworzenie układu kompozycyjnego na płaszczyźnie z wykorzystaniem technik graficznych -stempli

Grafika – stemplowanie, zastosowanie farb plakatowych

Wiedza: uczeń zna kolory kontrastowe i wie jak powstają

Umiejętności: komponuje układ rytmiczny

z zastosowaniem kontrastu

Postawy: uczeń odkrywa radość tworzenia

Metody: metoda działań praktycznych-wykonywanie ćwiczeń praktycznych w technice graficznej

Formy: indywidualna

Środki dydaktyczne: plansze dydaktyczne przedstawiające motywy rytmu

 

Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej

  6.

 Warzywa w koszu

Szeroka gama barw

Ćwiczenia w uzyskiwaniu różnorodnych plam barwnych

w gamie barw ciepłych

i  zimnych

Malowanie farbami temperowymi

Wiedza: uczeń zna i wyróżnia barwy ciepłe i zimne

Umiejętności: umiejętnie dobiera barwy gamy ciepłej

i zimnej do tematu pracy

Postawy: podejmuje spontanicznie aktywność plastyczną

Metody: metoda praktycznego działania-wykonywanie ćwiczeń praktycznych w technikach malarskich

Formy: indywidualna

Środki dydaktyczne: plansze dydaktyczne przedstawiające szeroką gamę barw ciepłych i zimnych

Pogłębianie wiedzy

o kolorach

  7.

  Liście jesienne

Walor

Ćwiczenia rysunkowe w uzyskiwaniu

walorów

 

Rysunek kredkami akwarelowymi

Wiedza: uczeń zna pojęcie waloru i posługuje się walorem w pracy plastycznej

Umiejętności: doskonali umiejętność posługiwania się plamą barwną w tworzeniu prac plastycznych

Postawy: aktywnie uczestniczy w zajęciach

Metody: metody oglądowe- inspirowanie działań plastycznych naturą, metody praktyczne-wykonywanie ćwiczeń praktycznych w technikach rysunkowych

Formy: indywidualna

Środki dydaktyczne: naturalne, kolorowe liście jesienne,

prezentacja dzieł plastycznych

Pogłębianie wiedzy

o kolorach

i ich odcieniach

  8.

 Liście jesienne  - odbijanie faktury

 

Faktura

Wykonanie przedmiotów  użytkowych

w wybranej technice plastycznej

i układzie kompozycyjnym

 

Relief  - odbijanie faktury liścia na glinie

Wiedza: uczeń zapoznaje się z techniką wykorzystującą jakość faktury

Umiejętności: doskonali umiejętność posługiwania się techniką tworzenia faktur

Postawy: wdraża się do ładu i porządku

Metody: oglądowe-pokaz, metody praktyczne-inspirowanie działań plastycznych naturą, dbałość

o umiejętności warsztatowe uczniów

Formy: indywidualna

Środki dydaktyczne: naturalne liście platana

Ćwiczenia koncentracji uwagi, cięcia po linii

 

 

 

 

 

  9.

   Liście jesienne

   z gliny –

   kontynuacja

 

Plama barwna

Ćwiczenia malarskie w uzyskiwaniu różnorodnych plam barwnych

 

Malowanie liści wyciętych z gliny farbami angobowymi tzw. Rezerważ

Wiedza: uczeń zna pojęcie rezerważ i stosuje go pracując tą techniką

Umiejętności: wykonuje pracę plastyczną według postawionego zadania

Postawy: wykazuje postawę twórczą

Metody: słowne, oglądowe, praktycznego działania

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: próbki kolorów na glinie

 

Pogłębianie wiedzy

o kolorach

 10.

       Bukiet

z jesiennych darów

Kompozycja zamknięta

Improwizowanie zestawień fakturalnych i kompozycyjnych

z różnych materiałów

Kolaż z materiałów przyrodniczych

Wiedza: uczeń poznaje zasady organizacji kompozycji zamkniętej

Umiejętności: doskonali umiejętność posługiwania się techniką kolażu, wykorzystuje środki plastyczne

Postawy: podejmuje spontanicznie aktywność plastyczną

Metody: analiza przyniesionych materiałów pod względem barwy i faktury, praktycznego działania-pokaz, demonstracja czynności

Formy: praca w grupach

Środki dydaktyczne: plansze dydaktyczne przedstawiające kompozycję zamkniętą i otwartą

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !