Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć przygotowujących uczniów klasy III gimnazjum do egzaminu z matematyki.

Data dodania: 2017-11-12 20:25:09
Autor: Agnieszka Kłos
Program przygotowany jest do realizacji w klasie III gimnazjum. Nie jest ściśle związany z żadnym podręcznikiem. Opiera się na podstawie programowej.

 

Program zajęć dydaktycznych przygotowujących uczniów klasy III gimnazjum do egzaminu
z matematyki.

Wstęp:

            Program  skierowany jest do uczniów klasy III gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2017/2018 przystąpią do egzaminu kończącego kolejny etap kształcenia. Jest on zgodny z obowiązującą podstawą programową oraz uwzględnia wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego 
z kwietnia 2017 roku opracowane przez zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia będą realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

            Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, powtórzenie
i utrwalenie treści zawartych w podstawie programowej. Udział w zajęciach będzie też okazją do poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności, rozwijania pomysłowości w myśleniu i działaniu.

 

Cele dydaktyczne zajęć.

Uczeń:

 • Wykorzystuje poznaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin nauki i życia codziennego.
 • Rozwija swoje zdolności poznawcze i wyobraźnię przestrzenną.
 • Łączy wiedzę zdobytą na różnych przedmiotach.
 • Sporządza proste schematy lub rysunki do sytuacji praktycznych.
 • Samodzielnie rozwiązuje zadania.
 • Formułuje wnioski i rozwiązuje problemy wykorzystując umiejętność analizowania, abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
 • Posługuje się językiem matematycznym oraz jego symboliką w opisywaniu rzeczywistości.
 • Czyta ze zrozumieniem, w szczególności teksty matematyczne.
 • Poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje informacje
  z różnych źródeł.
 • Argumentuje, precyzyjnie formułuje wypowiedzi.
 • Umiejętnie korzysta z technologii informacyjno- komunikacyjnych.
 • Bierze udział w konkursach matematycznych.
 • Rozwiązuje testy egzaminacyjne proponowane przez CKE i OKE. Zna różne strategie rozwiązywania zadań zamkniętych, właściwie zarządza czasem podczas form pisemnych.

Kształcenie matematyczne to nie tylko wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z tym przedmiotem. Sięga ono także w sferę postaw i łączy się
z oddziaływaniem wychowawczym.

Cele wychowawcze.

Uczeń: 

 • Współdziała w zespole i pracuje w grupie. 
 • Planuje i organizuje własną pracę.
 • Ma pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego.
 • Jest systematyczny, pracowity i wytrwały.
 • Nie poddaje się niepowodzeniom, rozwiązuje problemy.
 • Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki w nauce.
 • Radzi sobie ze stresem.
 • Zna zasady organizacji oraz strukturę egzaminu zewnętrznego.

 

Metody  pracy:

 • Pogadanka, dyskusja.
 • Problemowa.
 • Stoliki zadaniowe – eksperckie (wzajemne uczenie się). 
 • Wykonywanie ćwiczeń praktycznych
   i utrwalających.
 • Pokaz multimedialny.
 • Praca z tekstem — czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji zawartych
  w treści zadań, tabelach, diagramach.

 Formy pracy:

 • Praca indywidualna.
 • Praca zbiorowa, w grupach.
 • Praca z komputerem.

Środki dydaktyczne:

 • Zestawy zadań i testów.
 • Modele figur przestrzennych, plansze, przybory matematyczne.
 • Podręczniki, zbiory zadań, testy.
 • Laptop, projektor.
 • Tablica interaktywna z dostępem do Internetu.

Zakładane efekty zajęć:

 • Wzrost efektywności kształcenia, zwłaszcza 
 • w zakresie rozumowania, wykorzystywania wiedzy
  w praktyce, korzystania z informacji.
 • Uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
 • Lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
 • Wdrożenie do systematycznej i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !