Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego naa nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2017-01-14 13:53:58

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

Imię i nazwisko: mgr Karolina Ksenia Cichoń

Placówka oświatowa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Ul.Gulińskiego 8, 27-400 Ostrowiec Św.

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r – 31.05.2017r)

Dyrektor placówki oświatowej: mgr Krzysztof Hapczyn

 

 Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe wynikające z wymagań Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli :

- Nabycie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

- Nabycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

- Nabycie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

- Nabycie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

§ 7 ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

 

Zadania

do wykonania

 

Formy realizacji

Termin

realizacji

Potwierdzenie

realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

wrzesień

-przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

-zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy

-ustalenie terminów spotkań z opiekunem

- opracowanie planu rozwoju zawodowego

wrzesień

-kontrakt

-notatki ze spotkań

-plan Rozwoju Zawodowego

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

-udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności

- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych

- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych na­uczycieli - wnioski z obserwacji

cały okres stażu

-zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach, spotkaniach

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

-gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy przydatnych w pracy

- studiowanie literatury pedagogicznej

- stosowanie aktywizujących metod nauczania i pogłębianie wiedzy na ich temat

cały okres stażu

-notatki, wykonane pomoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej

-prowadzenie dzienników zajęć wychowawczych

- prowadzenie zeszytu obserwacji wychowanka

- opracowanie i realizacja planów pracy

cały okres stażu

-wpisy w dziennikach

 

-wpisy w zeszycie obserwacji

 

-plany pracy, wpisy w dziennikach

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)

cały okres stażu

-dokumentacja procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

7. Dokonywanie analizy, oceny oraz ewaluacji własnych działań

-rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu

- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, analiza)

- autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

cały okres stażu

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

maj 2017

 

-ocena wystawiona przez opiekuna stażu

 

-scenariusze

 

 

 

 

 

-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania

do wykonania

 

Formy realizacji

Termin

realizacji

Potwierdzenie

realizacji

1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej i problemów środowiskowych

-poznanie i analizowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wychowanków

- bieżące kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków ( rozmowy indywidualne, telefoniczne, wywiady środowiskowe )
- współpraca i konsultacje z innymi wychowawcami, nauczycielami, oraz psychologiem szkolnym

- obserwowanie wychowanków w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

cały okres stażu

-dokumenty dostępne w sekretariacie Ośrodka

 


- bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku, zeszycie obserwacji)

 

2. Organizacja i przygotowanie uroczystości i imprez

-współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji akademii szkolnych i imprez okolicznościowych.

-opracowywanie scenariuszy, dekoracji, praca z wychowankami

wg harmonogramu imprez

-scenariusze, adnotacje w dziennikach, zdjęcia

3. Rozwijanie umiejętności artystycznych, kulinarnych, czytelniczych wychowanków

-prowadzenie zajęć plastycznych;praca różnymi technikami np.rysunki swiecą, wydrapywani, wysypywani z piasku, praca z masą solną, z gliną, orgiami.

- zorganizowanie konkursu plastycznego na najładniejszy stroik na Boże Narodzenie i na Wielkanoc

-prowadzenie zajęć kulinarnych

- przygotowywanie wieczorków czytelniczych

cały okres stażu

-wpisy w dzienniku, wykonane prace, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

4. Uwrażliwianie wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne

-prowadzenie zajęć i przygotowywanie gazetek ściennych o tematyce ekologicznej

- prowadzenie zajęć i przygotowywanie gazetek ściennych promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałających uzależnieniom

-prowadzenie warsztatów „Veto wobec alkoholu, narkotyków i przemocy”

Cały okres stażu

-wpisy w dzienniku, scenariusze

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania wychowanków do życia w społeczeństwie

-kontakty z psychologiem, pielęgniarką i rodzicami

- prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie u wychowanków jak największej samodzielności i zaradności życiowej oraz kształtowanie pożądanych i akceptowanych społecznie postaw

- aktywna realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Ośrodka

Cały okres stażu

-bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku, zeszycie obserwacji)

 

6. Włączanie wychowanków w życie szkoły

-zaangażowanie wychowanków w przygotowywania i udział w uroczystościach internackich i szkolnych

- organizacja różnorodnych konkursów

wg harmonogramu imprez

-wpisy w dzienniku, zdjęcia

7. Udzielanie pomocy materialnej wychowankom

-pomoc materialna dla szczególnie potrzebujących wychowanków, organizowanie zbiórek odzieży, zabawek.

cały okres stażu

-wpisy w zeszycie obserwacji

 

 § 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania

do wykonania

 

Formy realizacji

Termin

realizacji

Potwierdzenie

realizacji

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

w przygotowaniu do zajęć i pracy z wychowankami

-przygotowywanie dokumentacji (plany pracy, sprawozdania)

-przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (scenariusze zajęć i uroczystości, karty pracy, gazetki ścienne, dyplomy)
- korzystanie z internetu, komputerowych programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych podczas zajęć z wychowankami

cały okres stażu

-plany pracy, sprawozdania

 

 

-scenariusze, zdjęcia

 

 

 

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w samodzielnym doskonaleniu i dokumentowaniu przebiegu stażu

-monitorowanie aktualizacji przepisów, materiałów szkoleniowych i pomocniczych w zakresie:
-awansu zawodowego
-pedagogiki specjalnej
-metod aktywizujących
-aktualnych przepisów oświatowych
- przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW

- komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną

 

-notatki

 

-dokumentacja procedury awansu zawodowego

 

 

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !